LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
 
      LR KONSTITUCIJA

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje trūksta vieno sakinio:
Lietuvos Prezidentė, Seimo nariai, Vyriausybės nariai tarnauja Lietuvos žmonėms!
Gerbiami Seimo nariai, prašome į tai atkreipti dėmesį, būsime dėkingi!

33 straipsnis

Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokrašiškai išrinktus atstovus,
taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos valstybinę tarnybą.

Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus.
Draudžiama persekioti už kritiką.

Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.

35 straipsnis

Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą,
viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.  

Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif Description: B0C.gif Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif

 

Atsiprašau, dar ne viskas užbaigta...

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (LPS) SUSITIKIMAI VYKSTA KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ 16:00 VAL.

BENDRUOMENĖS NAMUOSE - DEBRECENO 48

************************************************************************************


INFORMACIJA
 NORINTIEMS TAPTI NARIU INTERNETU:

 1. Paskambinti Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentei telef. 866673965 ir prisistatyti ir pareikšti norą tapti organizacijos nariu;
 2. Susipažinti su įstatais;
 3. Užpildyti anketą ir užmokėjus stojamąjį mokęstį 5 eurus (vieną kartą gyvenime) ir nario mokęstį 6 eurus už metus (po 0,50 cnt. už mėnesį)
 4. (nario mokęstis mokamas nuo naujų iki kitų metų vasario mėn.);
 5. Mokėjimo rekvizitai:Atsiskaitymo saskaita LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,
 6. kodas 300087289  Visada galite paremti. Būsime dėkingi ir už 2%!
 7. Užpildyti nario prašymą ir atsiųsti el. paštu su parašu!!!
                                      
PRAŠYMAS

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO

                           TARYBAI

Prašymas Nr. ................... 20 ....... m. ..................... mėn. ........ d.

Miestas ..........................................

(prašymo užpildymo vieta)

 

Prašau priimti mane į LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMĄ.

 

 

Esu susipažinusi (-ęs) su LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO ĮSTATAIS ir etikos kodeksu,

pasižadu jais vadovautis, sąžiningai vykdyti nario pareigas ir naudotis nario teisėmis. Sutinku, kad šis

prašymas būtų saugomas centrinėje būstinėje (nuorašas mano gyvenamojoje vietoje).

Informacija apie asmenį, pageidaujantį tapti Lietuvos PS nariu:

sutinku...................................nesutinku

 (reikalingą pabraukti) ..........................................................................................................................................

(vardas, pavardė spausdintomis raidėmis)

.............................................................................................................................................................................

(namų adresas: pašto kodas, miestas, gatvė, namo ir buto numeris)

...................................................................... ..........................................................................................

(telefonai) (moku gerai užsienio kalbas išvardyti)

...................................................................... ..........................................................................................

(elektroninis paštas).................................................................................................................................

(vairuoju)

...................................................................... ..........................................................................................

(internetinė svetainė) (kita)

.............................................................................................................................................................................

(gimimo metai, mėnuo, diena)

.............................................................................................................................................................................

(kokioje veikloje pageidaujate dalyvauti)

Sutinku, kad mano duomenys bus naudojami susivienijimo sąrašo tvarkymo tikslais ......................................

(parašas)

Esu partijos/bendrijos ............................................................................................................................... narys

Sutinku gauti informaciją apie numatomus posėdžius ar renginius nurodytais telefonais ir el. paštu.

Susipažinau su Lietuvos PS etikos komisijos darbo reglamentu ir nario-rėmėjo etikos kodeksu.

Sumokėjau stojamąjį ....................................ir nario mokestį (už tiek mėn.  kiek liko iki Naujų Metų).....................................

(būtinai iki kiekvienų metų vasario 28 d.) Sutinku, kad jei nemokėsiu nario mokesčio per metus – išbrauksite iš narių sarašo

Vardas, pavardė (spausdintomis raidėmis), parašas ............................................................................................

Turiu pasiūlymų ir pageidavimų (parašykite ČIA)
PASTABA: prašymas turi tilpti į vieną lapą.


ATMINTINĖ NARIUI GYVENANČJAM NE KLAIPĖDOJE

 1. TAPUS LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO NARIŲ REIKIA KURTI SAVO GYVENAMOJE VIETOVĖJE FILIALĄ.
 2. SUBŪRUS BŪRELĮ BENDRAMINČIŲ, IŠSIRINKTI VADOVĄ IR KREIPTIS Į ORGANIZACIJOS PREZIDENTĘ, KAD DALYVAUTŲ VADOVO RIMKIMŲ POSĖDYJE.
 3. SUDARYTI SAVO GRUPĖS VEIKLOS PLANĄ IR PASISKIRSTYTI PAREIGOMIS. 
 4. PAGAL GALIMYBĘ DALYVAUTI (nors vienam iš grupės) CENTRINĖJE BŪSTINĖJE KLAIPĖDOJE  Debreceno 48 - Bendruomenės namuose VYKSTANČIUOSE TARYBOS POSĖDŽIOSE.

 

 LIETUVOSPENSININKŲ SUSIVIENIJIMO
 TARYBA 

1.      .   Aldona Marija Gedvilienė – Lietuvos pensininkų susivienijimo (LietPS) prezidentė;
 

         Gertrūda Petritienė –  prezidentės pavaduotoja, atsakinga už informaciją 

3.           Petras Vaičiūnas – politika, pasiūlymai ir naujos idėjos;

4.          Genovaitė Malyševa – sekretorė, atsakinga už informaciją;

5.         Elena Simonavičienė – socialinis sektorius;

7.         Stefanija Dambrauskienė – turizmas.

    Jeronimas Gedvilas (ne giminė) atsakingas už pramogas;

    PATARĖJAI:
   

          1.  Virginijus Partaukas                                   

          2. Stanislova Urbonienė – buhalterė                                      

          3. Birutė Bardauskienė kontrolės pirmininkė. 
         
         4. Germanas Čepas                  

 
I. LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO ĮSTATAI

II. LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO PROGRAMA (žemiau)

                 ASOCIACIJOS „LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS     

                                                          ĮSTATAI

                      I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.                  Asociacija „LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS“ (toliau - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis
juridinis asmuo, kurio teisinė forma -
 asociacija. Susivienijimas – tai nepriklausoma, savanoriška asociacija, kuri
savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu ir kitais
įstatymais.

2.                  Susivienijimas turi savo atributiką: vėliavą, emblemą ir savo šūkį: “VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!”. Antspaudą su
pavadinimu, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose
bankuose, gali turėti sąskaitas ES ar kitų valstybių bankuose. Susivienijimas už savo prievoles atsako visu jai
priklausančiu turtu.

3.                  Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

4.                  Asociacijos finansiniai metai prasideda kiekvienų metų sausio 1 d., o baigiasi kiekvienų metų gruodžio 31 d.                                                                                                                                                                     II SKYRIUS. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4.1.       Asociacija vienija visos Lietuvos pagyvenusius žmones – pensininkus ir aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos
visuomeniniame viešajame gyvenime, siekdama kartų solidarumo ir bendradarbiavimo.

4.2      Lietuvos Respublikos teisinėmis priemonėmis gina Lietuvos Respublikos piliečių, pagyvenusių žmonių – pensininkų
ir neįgaliųjų konstitucines teises, padeda Lietuvos Respublikos seimui ir Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti
bendrąją socialinę politiką ir užtikrinti socialinį saugumą. Bendradarbiauja su savivaldybėmis ir jų Tarybomis.

4.3.  Asociacija atstovauja Lietuvos Respublikos pagyvenusių žmonių – pensininkų interesams, bendradarbiauja su
profesinėmis sąjungomis, neįgaliųjų organizacijomis ir kitomis organizacijomis, kurios padeda spręsti pensininkų
problemas.

4.4.      Telkia visas pagyvenusių žmonių – pensininkų organizacijas bendrų tikslų įgyvendinimui,  kad aktyviausiems
vyresnio amžiaus žmonėms būtų sudarytos visavertės sąlygos dalyvauti darbinėje, politinėje, socialinėje,
ekonominėje, kultūrinėje veikloje, kad tie žmonės būtų aktyvūs ekonominės ir socialinės plėtros proceso dalyviai,
kad lygiai su kitais galėtų pasinaudoti galimybėmis viešam gėriui sukurti.

4.5.     Stebėti, kad valstybė užtikrintų vyresnio amžiaus žmonių – pensininkų ir neįgaliųjų gerovę ir sveikatą, kad jiems
būtų prieinamos ir būtinos socialinės paslaugos, kad kiekvienas pensinio amžiaus sulaukęs žmogus turėtų teisę į
nemokamą profilaktinį sveikatos patikrinimą, kad būtų garantuota teisė į sveiką gyvenimą.

4.6.   Pagrindinis Susivienijimo veiklos uždavinys – visos Lietuvos pensininkų vienybė ir pagalba vieni kitiems, atstovauti
valdžios įstaigose pagyvenusiems žmonėms – pensininkams, neįgaliems, kad valstybinėse valdžios įstaigose nebūtų
pažeisti jų interesai, kad būtų tikras valdžios ir tautos dialogas, kad valstybės vardu priimant sprendimus dėl
pensininkų reikalų nepamirštų, kad jie yra pilnateisiai savo šalies piliečiai ir būtų pakviesti į svarstymus.

4.7.       Esant reikalui telkti visas pagyvenusių žmonių, pensininkų organizacijas, rengti peticijas, naudodamiesi
konstitucine įstatymų iniciatyvos teise, organizuoti parašų rinkimą konkretiems įstatymų projektams.

4.8..Siekdama savo tikslų Asociacija turi teisę:                                                                                                                                  

4.9.       atstovauti Asociacijos narių interesams;

4.10.   vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Asociacijos įstatams bei
juose numatytiems tikslams;

4.11.    pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

4.12.    samdyti fizinius ar juridinius asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

4.13.  Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka     teikti bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos
Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų.
Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka

4.14.  Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis Asociacijos veiklą. Asociacija pinigus,
gautus kaip paramą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė ir
tikslai neprieštarauja Asociacijos tikslams. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo
juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose nustatytiems, tikslams.

4.15.   rengti bei teikti projektus finansavimui pagal valstybines ir/ ar savivaldybių ar kitų fondų remiamas programas
gauti, įgyvendinti projektus ir/ ar dalyvauti kitų asociacijų rengiamų projektų įgyvendinime.

III SKYRIUS. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.            Asociacijos nariais gali būti Asociacijos veiklos tikslams prijaučiantys veiksnūs fiziniai asmenys NUO 18 metų ir
vyresni, nepriklausomai nuo jų tautybės ir/ ar pilietybės, amžiaus, (galioja kartų solidarumo principas), taip pat
juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų registravimo ir/ ar veiklos vykdymo valstybės, pateikę Asociacijos
vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka
sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį.

5.2.             Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama
visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

6.                 Asociacijos narių teisės:

6.1.            dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

6.2.            naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

6.3.            susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

6.4.            bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikus Asociacijos vadovui raštišką pranešimą. Tokiu atveju stojamieji
nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

6.5.            kitas teisės aktuose nustatytas teises.

7.                 Asociacijos narių pareigos:

7.1.            laikytis Asociacijos įstatų;

7.2.            vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

7.3.            dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

 

IV. SKYRIUS. ASOCIACIJOS ORGANAI

8.                  Asociacijos organai yra:

8.1.            visuotinis narių susirinkimas ir/ arba visas visuotinio narių susirinkimo teises turinti narių įgaliotinių konferencija
(toliau šiuose įstatuose, kai kalbama apie visuotinį narių susirinkimą, turima omenyje ir įgaliotinių konferenciją);

8.2.            vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas (pareigų pavadinimas – Prezidentas);

8.3.            kolegialus Asociacijos valdymo organas – taryba;

8.4.            revizorius.

9.                 Visuotinis narių susirinkimas arba įgaliotinių atstovų konferencija (turinti visuotinio susirinkimo teisę):

9.1.            keičia Asociacijos įstatus;

9.2.            skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius;

9.3.            nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų   mokėjimo tvarką;

9.4.            tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

9.5.      priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo     ar likvidavimo).

9.6.      Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia taryba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais taryba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą
šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 14 dienų iki susirinkimo dienos pranešama
kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 5 dienas po
neįvykusio narių susirinkimo šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus
neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų,
jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

9.7.       Visuotinis narių susirinkimas arba įgaliotinių atstovų konferencija gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau
kaip 1/2 Asociacijos narių. Pakartotiniame susirinkime kvorumo reikalavimas netaikomas. Sprendimams priimti reikia ne
mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus,
pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.                                                                                                                                              9.8.    Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė         grupė, sudaryta iš ne mažiau kaip 5 Asociacijos narių, taryba arba prezidentas.

9.9.      Prezidentą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, esant galimybei mokėti    atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus
visuotinis narių susirinkimas.

9.10.    Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su   kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius
Asociacijos vardu.

Prezidentas. Prezidento kompetencija

10. 1.   Prezidentą renka 5 metų laikotarpiui ir atšaukia, nustato jo atlyginimą,    tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis
(konferencijos) narių susirinkimas.  Prezidento  kadencijų skaičius neribojamas.

10.2.    Prezidentas atstovauja  Susivienijimą  Lietuvoje ir užsienyje, pasirašo jos vardu visus dokumentus, sudaro
sandorius Asociacijos vardu organizuoja viešos informacijos paskelbimą.  be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje
nustatytų funkcijų:

10.3.    atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

10.4.    priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

10.5.    parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių
susirinkimui;

10.6.    pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

10.7.    pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, tarybai ir Asociacijos nariams;

10.8.    įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

10.9.    analizuoja tarybos pasiūlymus;

10.10.  viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

10.11. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta
tvarka;

10.12. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos
kylančias funkcijas.

10.              Tarybą 5 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Tarybą sudaro 5 nariai, (įskaitant
Tarybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų
pasiūlyti fiziniai asmenys.

11.1.    Renkant tarybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į tarybą pasiūlytų
kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už
vieną ar kelis kandidatus. Tarybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių
po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas
Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

11.2.   Taryba iš savo narių renka tarybos pirmininką. Taryba veikia pagal tarybos patvirtintą veiklos reglamentą.

11.3.    Tarybos nariams už veiklą taryboje neatlyginama.

11.4.    Taryba analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų,
inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui
ir prezidentui;

            priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais,
nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

11.6.    svarsto tarybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;

nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos
darbuotojų atlyginimų dydžius;

11.7.        nustato narių įgaliotinių, kurie dalyvaus įgaliotinių konferencijoje, kvotas, taip pat jų kadencijų trukmę;

11.8.        įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

11.9.        sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

11.10.    Sprendimus taryba priima savo posėdžiuose. Tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Taryba gali priimti
sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje
dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Kiekvienas tarybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po
lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.                                                                                                                                                      
 
V. SKYRIUS. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

12.              Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

12.1.  Prezidentas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių
susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

12.2.  Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 5 metų      laikotarpiui išrinktas revizorius.

12.3.   Turi atlyginti Asociacijos įregistravimo išlaidas pateikus čekius ar saskaitas.

VI. SKYRIUS. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

13.1.    Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamas elektroninis leidinys
„Juridinių asmenų vieši pranešimai“, atsakinga prezidentė.

13.2.  Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu
arba paštu arba SMS žinute. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. Asociacijos
pranešimų apie jos organizuojamus renginius ir vykdomus projektus skelbimo tvarką nustato taryba.

13.3.  Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina taryba.

13.4.    Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. SKYRIUS. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

14.              Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių
vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos taryba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. SKYRIUS. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

15.              Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. SKYRIUS. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

16.              Asociacijos buveinė keičiama tarybos sprendimu.

X. SKYRIUS. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

17.              Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, apie tokį narių sumažėjimą Asociacija per 30 dienų turi pranešti
Juridinių asmenų registrui.

18.              Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Įstatai pasirašyti:

 

Aldona Marija Gedvilienė............................................................

Aldona Birutė Jankevičienė...........................................................

 

Jonas Kazimieras Burdulis...........................................................

Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif Description: B0C.gif Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif

 

 

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (Liet.PS) VEIKLOS PROGRAMA 2015-2016 METAMS

 

                     TIKSLiet.PS: Asociacija vienija visos Lietuvos pagyvenusius žmones -pensininkus ir aktyviai dalyvauja
Lietuvos Respublikos visuomeniniame viešajame gyvenime, siekdama kartų solidarumo ir
bendradarbiavimo.

1.         Susivienijimas valstybinėse valdžios institucijose atstovauja Lietuvos visuomenę, tame tarpe ir
pensininkus.

2.         Susivienijimas turi tikslą dalyvauti, bendradarbiauti, stiprinti dalykinius ryšius su visomis valdžios
institucijomis: Prezidente, Seimu, Vyriausybe ir miestų savivaldybėmis, kad visas valdžios institucijas
pasiektų informacija apie paprastų žmonių poreikius, nes valdžios institucijos yra labai nutolusios, nuo
paprastų – eilinių žmonių problemų, nors turi tarnauti juos išrinkusiems savo Tėvynės pilečiams. Siūlome
Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisą, įrašyti: “Lietuvos Respublikos Prezidentė, Seimo nariai ir
Vyriausybės nariai tarnauja savo tautai - Lietuvos žmonėms.”

3.         Padėti Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti teisingą
socialinę politiką ir užtikrinti ekonominį, socialinį ir kultūrinį įvairių gyventojų saugumą, kad kiekvieno
Lietuvos piliečio gyvenimas būtų orus.

4.         Socialinių reikalų ir darbo ministerijos atliekamo darbo bendroje informacijoje nematome
pensininkams skirtų renginių, problemų aptarimo, diskusijų...

5.         Siūlyti ir reikalauti pensijų kaupimo sistemos pertvarkos tokios, kad pensininkai, dalyvaujantys
kaupimo fonduose, nepatirtų praradimų ar nuostolių.

6.         Atsisakyti pensijų dalies kaupimo privačiuose pensijų kaupimo fonduose, kadangi sukauptos įmokos
juose nėra apdraustos ir yra didelė rizika senatvėje jų netekti.

7.         Siekti, kad visos gyventojų socialinės grupės būtų vienodai vertinamos ir gerbiamos: t.y. sprendžiant
jų problemas , būtų kviečiami į jų svarstymus, kad kreipiantis į įvairias valdžios institucijas būtų paruošti
laiku ir išsamūs atsakymai į pateiktus klausimus neišsisukinėjant, o aiškiai ir tiksliai.

8.         Siūlyti esmines socialinio draudimo sistemos pertvarkas, kad Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė
nustatytų tokį teisinį reglamentavimą, kuris apibrėžtų minimalias socialines garantijas visoms gyventojų
grupėms, skatintų ilgesnį asmenų  dalyvavimą darbo rinkoje, kad būtų užtikrintas pakankamas pragyvenimo
lygis ypatingai – senatvėje ar neįgalumo atveju, kad socialinio aprūpinimo sistema būtų patikima ir
veiksminga, tenkinanti įmokų mokėtojų teisėtus lūkesčius ir kad senatvė būtų ori. 

9.          Siekti, kad būtų nepažeistas konstitucinis Lietuvos piliečių lygybės principas, kad aktyviems vyresnio
amžiaus žmonėms būtų sudarytos visavertės sąlygos dalyvauti politinėje, socialinėje, ekonominėje,
kultūrinėje veikloje, kad aktyvūs pensinio amžiaus žmonės panaudotų savo žinias ir sugebėjimus prasmingai.

10.        Siekti, kad būtų galimybė visoms visuomeninėms organizacijoms siūlyti savo kandidatus į visų lygių
valdymo struktūras.

11.        Pasirūpinti vienišais neįgaliais pensininkais, kurie dabar yra pasmerkti mirčiai vienatvėje, kad socialinis
aptarnavimas jiems būtų nemokamas, o pensijos prilygintos toms, kuriuos skirtos vieno iš sutuoktinio
netekimo atveju.

12.         Rengti pasitarimus, susirinkimus ir konferencijas, rengti peticijas, įstatymų nustatyta tvarka teikti
siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei dėl pensinio amžiaus sulaukusių Lietuvos piliečių,
nepamirštant ir kitų gyventojų grupių, socialinio aprūpinimo, sveikatos ir lengvatų sistemos reformos ir dėl
žuvusių už Tėvynės laisvę Lietuvos partizanų, politinių kalinių ir tremtinių atminimo įamžinimo.

13.         Prieš rinkimus išsamiai aptarti siūlomas kandidatūras ir spręsti dėl vieningo kandidatų visų lygių
rinkimuose palaikymo, kad būtų renkami asmenys savo nuopelnais įrodę, kad sugeba rūpintis Lietuvos
žmonėmis, turintys idėjų ir kompetencijos.

14.         Kurti filialus visoje Lietuvos teritorijoje ir vystyti bendradarbiavimo politiką, remiantis visų kartų
solidarumo principu.

15.          Kreiptis į Lietuvos piliečius užsienyje, įtraukiant juos ir jų vaikus į visuomeninę veiklą Lietuvoje.

Užtvirtinta Liet.PS Tarybos posėdyje,

Klaipėda – 2015-07-06,

redaguota 2015-08-12. 

Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė,  Klaipėdos Jungtinės Pagyvenusių
Žmonių Bendrijos pirmininkė, NVO prie savivaldybės Tarybos narė, atstovaujanti pensininkus,  Laikraštėlio
visiems pensininkams, „AUKSINIS RUDUO“redaktorė, http://www.lietps.eu
el-paštas aldonamarija2@takas.lt; amgedv@gmail.com; telef.866673965


pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS