LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba

            LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA  į kurta (įteisinta) 2018-12-2


 
      

                                                               Lietuvos Visuomenės Tarybos

                                                              VERTYBINIŲ NUOSTATŲ DEKLARACIJA

                                                                        2018 m. lapkričio 24 d., Vilnius.

               Lietuvos valstybė atsidūrė pavojuje. Dėl atsakomybės savo Tautai išsižadėjimo ir korumpuotos valdymo
sistemos įsigalėjimo Lietuva atsidūrė ant Tautos išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio. Lietuvos
Visuomenės Taryba yra Lietuvos Respublikos piliečių susitelkimas, kuris vadovaujasi Lietuvos Konstitucija, jam
niekas negali primesti savo valios, nes į Lietuvos Visuomenės Tarybą buriamasi dėl bendrų Tautos ir valstybės
išlikimo gyvybiškai svarbių klausimų sprendimo. Lietuvos Visuomenės Taryba telkia ir vienija dorus, teisingumo,
protingumo bei sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime siekiančius Lietuvos Respublikos piliečius,
suvokiančius, kad būtina siekti taikos ten, kur yra nesantaika, tiesos ten, kur yra klaidinimas, darnos ten, kur
yra netvarka, šviesos ten, kur tamsa. Mūsų tikslas - tautos ir Lietuvos valstybės išlikimas, teisinės valstybės
sukūrimas. Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra pasižadėjimas praktiškai įgyvendinti prigimtinę Lietuvos
piliečio teisę laisvai gyventi ir kurti nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje
yra Konstitucijoje įtvirtintų teisinių nuostatų įgyvendinimas ir, visų pirma: - Tautos ir kiekvieno piliečio teisės
priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą,
konstitucinę santvarką ir Lietuvos piliečius įgyvendinimas; - reikalavimų valdžios galias riboti Lietuvos
Konstitucija ir valdžios įstaigas tarnauti žmonėms įgyvendinimas. Mus vienija šis bendras tikslas, pagarba
asmeniui ir jo orumui, pagarba ir pareiga tarnauti bendruomenei, pagarba tradicinėms Lietuvoje išpažįstamoms
ir ginamoms moralinėms vertybėms, pagarba prigimtinėms žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms ir
asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė už savo veiksmus, pagarba šeimai ir rūpinimasis ja, tautinė
savigarba ir atsakomybė, pagarba ir parama tautinėms bendrijoms, žmogiškasis ir bendruomeninis solidarumas,
teisingumas, ištikimybė Tėvynei ir valstybei, pilietinė atsakomybė, moralės reikalavimų pirmenybė prieš
partinius ir politinius interesus. Todėl mes skelbiame, kad: - Lietuvos Visuomenės Taryba Lietuvoje gali būti tik
viena. - Lietuvos Visuomenės Tarybos palaikymas – visos Lietuvos visuomenės reikalas; - Niekas negali
uzurpuoti šio pavadinimo ir negali duoti teisės tik sau rūpintis šia organizacija. - Lietuvos Visuomenės Taryba
yra visuomeninis, nuolat atnaujinamas Lietuvos organas, stebintis ir, reikalui esant, teisėtai įsikišantis į oficialių
Lietuvos valdžios organų ir Teisėsaugos darbą. Aš, ________________________________________, pritariu
šiai Vertybinių nuostatų deklaracijai. Data _________________________________ Parašas________________________
************************************************************************************************

                              

                   
 KREIPIMASIS I VISUS LVT VALDYBOS NARIUS projektas Nr.1 (žemiau yra Nr.2)

     Gerbiamieji Valdybos nariai, mus apjungė meilė Lietuvai, meilė jos žmonėms, todėl mes
visi LVT nariai, susipažinę su Etikos komisijos dokumentais ir pasirašę LVT Etikos nario kodeksą
(kol kas dar ne visi, bet privaloma visiems) žinome kaip turime elgtis, žinome, kad mums privaloma
laikytis ĮSTATŲ.
Etikos komisijos dokumentai priimti 2019-02-20 Valdybos posėdyje, turime susimastyti apie
savo elgesį ir patikrinti save, kaip mes laikomės LVT ĮSTATŲ (minėtas susirinkimas patvirtino,
kad įstatai darbui yra tinkami, jeigu kas nors jaučiasi nepatenkintas dėl įstatų), darbo eigoje
galima juos tobulinti iki artimiausio visuotinio susirinkimo, kuris numatomas po dviejų mėnesių.
Esate visi gavę LVT Etikos komisijos darbo reglamentą ir LVT nario kodeksą. todėl esate  
Valdybos nariai su jais  susipažinę, belieka tik jų laikytis. Kai susipažinsite su LVT nario kodeksu
ir  jį pasirašysite, rasite jame pagridines taisykles, kaip turi elgtis kiekvienas LVT narys.                                                   Donaldas Trumpas savo knygoje apie trukdančius darbui yra parašęs: nėra laiko su tokiais
žaisti, kai reikia dirbti, tokius reikia šalinti, kad nestabdytų gyvenimo – savais žodžiais
papasakojau jo mintis, bet labai pritariu joms, o kaip Tu Valdybos nary? Gal tai ir skaudus elgesys,
tačiau neišvengiamas. Susimastykime apie tai, nes visi trokštame pradėti kuo greičiau rimtai
dirbti. Kokybiškas darbas įmanomas tik 
geranoriškai nusiteikus ir susitelkus, juk mes visi to norime!          Visi žmonės su normalia psichika visas problemas išsprendžia darbo eigoje, pasitardami vienas su              kitu ir taip randamas geriausias variantas. Visa tai kas vyko – jau praeitis. Tegu tai bus rimta
pamoka mums visiems! Yra sakoma, protingas mokosi iš svetimų klaidų, o mums tenka mokytis iš
savų! Į ateitį žvelgiu su optimizmu ir manau ne aš viena...

           LVT Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė

           Aldona Marija Gedvilienė

 2019-02-21, Vilnius                          

           
    ############################################################################################################
LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS DOKUMENTAI


          
    

 LVT ET                    ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

       1.  LPS Etikos Komisija dirba ir sprendimus priima

          vadovaudamasi bendražmogiškais teisingumo,

          nešališkumo, padorumo, sąžiningumo, taktiškumo

          bei mandagumo principais ir LVT nario etikos kodeksu.                                                                                                              Stebi, kaip LVT nariai laikosi įstatų.

 

      2.  Komisija:

        2.1  nagrinėja LVT narių dorovinio, pilietinio pobūdžio

                             pažeidimus, galinčius turėti įtakos jų darbui asociacijoje

                             ar jos reputacijai.

.

                3.  Etikos komisija svarsto:

             3.1   raštu pateiktus personalinius pareiškimus ir skundus;

             3.2   žiniasklaidoje pateiktus, neatitinkančius tikrovei, faktus;

             3.3   Valdybos ar atskirų asmenų siūlomas etikos problemas;

             3.4   pačios Komisijos pastebėtas problemas.

 

     4.  Etikos komisijos sprendimai:

                     4.1   Motyvuoti sprendimai priimami Komisijos posėdžiose, kuriuose

                               dalyvauja asmenys pateikę prašymą suinteresuoti gauti atsakymą, kviesti asmenys ir kt.;

                  4.2   sprendimas priimamas po išsamios visų turimų

                             dokumentų analizės. Liudininkų apklausos ir visų

                             Komiteto narių išsamių debatų;

                     4.3   atsakingai apsvarsčiusi nagrinėjamą problemą,

                              Komisija priima sprendimą bendru sutarimu arba

                              balsavimu, jei posėdyje dalyvauja du trečdaliai Komisijos

                              narių ir sprendimą palaiko du trečdaliai dalyvaujančių

                              balsų; jei skirtingi siūlymai surenka vienodą balsų

                              skaičių, sprendimą  lemia Valdybos narių balsas;

                     4.4   personalines bylas nagrinėjančių Komisijos narių

                               balsavimas atviras, svarstomam asmeniui pageidaujant, gali būti slaptas;                   

                 4.5   komisijos nario atskira nuomonė pareiškiama raštu, kai ji nesutampa su komisijos daugumos         nuomone;                                                                                                                                                          4.6.sprendimas galioja tik jį patvirtinus LVT Valdybai.

                    

        5.  Drausminimo priemonės:

   1.  įspėjimas;

   2.   griežtas įspėjimas;

   3.   papeikimas;

   4.  šalinimas iš LVT.

 

2018-11-14 Steigiamąjame susirinkime išrinktą Etikos komisiją sudaro 3 žmonės: pirmininkė Aldona Marija Gedvilienė ir du nariai: Vitolis Vala ir Algimantas Docius (Etikos komisijos darbo dokumentai užtvirtinti LVT Valdybos posėdyje 2019-02-20). 

   ********************************************************************************************************************************************************
                              

                                   LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS NARIO

                       ETIKOS KODEKSAS

 

1.      Lietuva – mano Tėvynė, tai šalis, kuriai aš atiduodu visus savo sugebėjimus ir pastangas.
Dėl jos pažadu pamiršti savo ego
! Paisižadu laikytis LVT ĮSTATŲ!

2.     Pirmiausia nauda Tėvynei ir jos žmonėms, o tik paskui sau.

3.     Karjera gerai – karjerizmui – ne!

4.     Sprendimai, įtakojantys kito žmogaus gyvenimą – tik bendru sutarimu.

5.     Asmeninė atsakomybė bet kokiuose sprendimuose.

6.     Meilė ir pagarba savo šaliai ir jos piliečiams.

7.     Mūsų tikslas – darnios pilietinės visuomenės, teisinės valstybės kūrimas bei puoselėjimas,
darnioje aplinkoje, neatsiejamas nuo istorinės praeities.

 

Pasirašo kiekvienas narys stojimo metu.

 

                   

                               Sutinku.......................................................................................

                                                Vardas, pavardė, parašas, data  

            **************************************************************************************************************************************************                   
     

                                         

          ###########################################################

                                Pranešimas spaudai

                      2018m. lapkričio 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruota Lietuvos visuomenės taryba, įregistruoti ir                                                  nestandartiniai jos įstatai, prasideda organizacijos plėtra. Kviečiami telktis visi norintys veikti drauge. Prašome
kreiptis į in
terneto svetainę www.lietuvosvisuomenestaryba.lt.

Lietuvos visuomenės taryba įsteigta Lietuvos žmonių telkimuisi, pasisako prieš visuomenės skaldymą ir supriešinimą, kviečiant
visus vadovautis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo Geros valios pareiškimu, kuriuo mes telkėmės, kad
siekti taikos ten, kur rasime nesantaiką, tiesos ten, kur rasime klaidinimą, darnos ten, kur rasime netvarką, šviesos ten, kur
rasime tamsą.

Tačiau Lietuvos valdžia ignoruoja Lietuvos Respublikos piliečius ir praktiškai su jais nebendrauja visais svarbiausiais mūsų
gyvenimo klausimais. Lietuvos visuomenės taryba tęsia konkretų darbą – teikia skundą teismui prieš Lietuvos Respubliką dėl
vieno skaudžiausių Lietuvos piliečiams klausimų – Jungtinių Tautų Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių.

Lietuvos valdžia galimai pritarė šiems dviems JTO Visuotiniams susitarimams, neturėdami šių susitarimų oficialių vertimų į
lietuvių kalbą ir galimai dėl to viršijo savo konstitucinius įgaliojimus. Todėl Pareiškėjas kreipiasi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą dėl to, kad Atsakovai (ar vienas jų pagal kompetenciją – LR Prezidentė, Seimas ar Vyriausybė) privalėjo
oficialiai išversti

šiuos du visuotinius susitarimus į lietuvių kalbą ir juos paskelbti. Nepadarius to buvo pažeisti nurodyti LR Konstitucijos
reikalavimai dėl šių tarptautinių dokumentų priėmimo turėti oficialius šių susitarimų vertimus į lietuvių kalbą. Dėl šios
priežasties, t.y. neturint oficilaių vertimų į lietuvių kalbą, nėra teisinio pagrindo spręsti, ar šie Atsakovai (formaliai – jų
kanceliarijos) pažeidė ir Konstitucijos 9 str. reikalavimą, kad svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami
referendumu. Be oficialių šių susitarimų vertimų į valstybinę lietuvių kalbą ir jų paskelbimo Pareiškėjas (Lietuvos visuomenės
taryba) ir Lietuvos piliečiai negali spręsti, kieno konstitucinė kompetencija yra pritarti ar nepritarti šiems susitarimams Lietuvos
Respublikos vardu.

Skundo reikalavimams užtikrinti Pareiškėjas teismo prašo taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones  – sustabdyti bet kokius
atsakovų veiksmus, įgyvendinant šiuos du JTO Visuotinius susitarimus, nes jų nepritaikius Atsakovai gali vykdyti šiuos
susitarimus, ir kaip viešai skelbiama šių susitarimų tekstuose anglų kalba, 2019 m. Lietuvos Respublikos vardu sudaryti
įsipareigojančius susitarimus su Globaliu Pabėgėliu Forumu ir/ar kitomis virš vyriausybinėmis institucijomis.

Lietuvos visuomenės tarybos įregistruoti įstatai šiai organizcijai suteikia teisę teisėtais teisiniais veiksmais (taip pat ir kreipimusi
į teismą) ginti Pareiškėjo ir jo steigėjų bei kitų LR piliečių teises ir teisėtus interesus – šiuo atveju dėl jų galimai privalomo
dalyvavimo privalomame referendume dėl pritarimo ar nepritarimo šiems dviems tarptautiniams susitarimams.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 2 ir 3 d. valdžios galias riboja Konstitucija ir Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms,
o pagal LR Konstitucijos 29 str. 1 d. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Linkime visiems ramių ir gražių Švenčių! 
Priedų sritis
 

                        

                LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS

                      VALDYBOS POSĖDŽIŲ

VEDIMO TVARKOS APRAŠAS (REGLAMENTAS)

                             Lietuvos VISUOMENĖS TARYBOS Valdyba telkia ir vienija dorus, sąžiningus teisingumo, protingumo bei sąžiningumo valstybės gyvenime siekiančius LR piliečius bei iš Lietuvos kilusius ir Lietuvą branginančius žmones, savo veikimu  - Tautos ir Valstybės išsaugojimui ir tęstinumui savo organizuotumu, pasiaukojimu, kova ir darbu - vardan teisingumo, saugumo, tvarkos ir laisvių didinimo LR piliečiams bei iš Lietuvos kilusiems ir Lietuvą branginantiems žmonėms, pasižada ir prisiekia – balsavimu  laikytis šių demokratinių nuostatų:

1.       LVT Valdybos  posėdžius veda ir moderuoja (paeiliui abėcėlės tvarka valdybos nariai ) pirmininkaujantis. Negalintis pirmininkauti savo pareigą perleidžia sekančiam Valdybos  nariui abėcėlės tvarka arba tai įvyksta posėdžio pradžioje paaiškėjus numatytojo pirmininkaujančio neatvykimu. LVT Valdyba savo veiklą orientuoja (LVT įstatuose numatytiems tikslams) į Lietuvos valdžios ir teisėsaugos kontrolę, ilgalaikių esminių problemų sprendinių bei aktualių iššūkių atrėmimo paiešką, savo veiklos plėtojimo ir Lietuvos politikos intelektualizavimo bei demokratizavimo būdu.

2.       Darbotvarkės projektas, pateikiamas praėjusio posėdžio pirmininkaujančio (valdybos nariai gali siūlyti ir savo darbotvarkės projektą ar atskirus klausimus pirmininkaujančiam, iki darbotvarkės paskelbimo) Valdybos nariams likus iki posėdžio pradžios ne vėliau kaip penkioms (eilinis posėdis) ir vienai (neeilinis posėdis) darbo dienoms e-paštu (SMS žinutėmis).

3.       Posėdis pradedamas pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio išrinkimu. Laikoma, kad yra kvorumas, jei posėdyje dalyvauja bent  pusė valdybos narių. Esant nuomonių lygybei  lemia pirmininkaujančio balsas. Pirmam naujos valdybos posėdžiui vadovauja jos pirmininkas, sekantys valdybos posėdžiai taip kaip numatyta LVT įstatuose ir šiame LVT valdybos posėdžių vedimo tvarkos apraše (reglamente).

4.       Pirmas darbotvarkės punktas sekančiam valdybos posėdžiui – praėjusio posėdžio įsipareigojimų vykdymo aptarimas.

5.       Po kiekvieno darbotvarkės punkto pristatymo, kuris baigiasi nutarimo dėl svarstyto dalyko suformulavimu (pageidautina, kad pranešėjas jį būtų parengęs iš anksto):

-          gali būti užduodami klausimai (iki 1 min.) į kuriuos atsakoma (iki 2min.)

-          gali vykti diskusija, kurioje kiekvienas gavęs žodžio teisę iš pirmininkaujančio gali kalbėti ne daugiau 3  minučių, o replikuoti gavęs žodžio teisę – pusę minutės

-          priimamas nutarimas balsavimu paprasta dauguma

6.       Kiekvienas posėdis atspindimas pirmininkaujančio ar sekretoriaus pastangomis Lietuvos visuomenės tarybos svetainėje www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

7.       Valdybos darbe gali dalyvauti ekspertai, liudininkai ir kiti kviesti asmenys  teikiantys savo siūlymus bei nuomones bei liudijimus, kuriuos valdybos nariai priima (nepriima) svarstymui.

8.       Svarbūs dalykai gali būti svarstomi bet kurio Valdybos nario iniciatyva tarp posėdžių e-diskusijos būdu, nutarimo pateikimu ir e-pritarimų surinkimu. Ateinančiame Valdybos posėdyje patvirtinami, įtraukiant į Valdybos posėdžio protokolą.  

9.       Valdybos  narys turi teisę atsistatydinti dėl svarbių asmeninių priežasčių ar siūlyti šio reglamento pakeitimus, kurių priėmimui reikia ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių pritarimo.

Šis reglamentas, jį priėmus balsų dauguma skelbiamas svetainėje

 www.lietuvosvisuomenestaryba.lt ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo.
Steigiamojo suvažiavimo dalyviai

Daugiau informacijos: http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/

 

https://paliokas.blogspot.com/2018/12/iregistruota-lietuvos-visuomenes-taryba.html                         

           Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto Kvietimas

 

            Išreikšdami didelį susirūpinimą tuo, kad Lietuvos valstybė yra patekusi į gilią demografinę krizę
ir iki šiol joje nėra jėgos, pajėgios atitinkamai reaguoti į šią situaciją bei šios krizės įveikimą paskelbti
pirmaeiliu šalies uždaviniu,

           kviečiame visus bendrapiliečius ir už Lietuvos ribų esančius žmones, kuriems Lietuvą yra
gimtasis kraštas:

1.   prisiminti bendro likimo mums visiems uždėtą šventą pareigą ginti savo Tėvynę ir jos žmones;

2.   sutelkti  savo gebėjimus, valią ir ryžtą Tautos ir Valstybės gyvybingumui ir tęstinumui užtikrinti;

3.   pagal kiekvieno išgales prisidėti prie tokių sąlygų sukūrimo, kad Lietuvos piliečiai ir po visą
pasaulį pasklidę tautiečiai norėtų ir galėtų Lietuvoje gyventi, dirbti, kurti ir vaikus auginti.

             Pribrendo laikas kiekvienam apsispręsti dėl mūsų tautos išlikimo sparčiai augančiame 7,6 mlrd.
pasaulyje. Dar galime sutarti, kad šis uždavinys taptų pamatiniu visus Lietuvos žmones telkiančio
pilietinių judėjimų susivienijimo tikslu.

             Pirmąjį žingsnį į tokį susivienijimą atlikime remdami tokį kandidatą į Lietuvos Respublikos
Prezidentus, kuris jau yra tiek pasirengęs, kad norėtų ir galėtų spręsti visus čia nusakytus uždavinius.

 

LVT OK nariai:              KVIEČIAME VISUS PASIRAŠYTI!
Antanas Andziulis

Aldona Marija Gedvilienė

Eugenijus Paliokas

Krescencijus Stoškus

Arvydas Širvinskas

Aleksandras Valentas

Pranas Valickas

 

LVT OK dalyviai:

Kazys Grabys

Aldas Mačiulis

 
 
 
Sveiki,
 
 tai yra pilnai sukomplektuota LVT-OK grupė, išskyrus 2 jos narius - Eugenijų ir Zenoną, kurie nenorėjo prisijungti.
 
Šį kartą išsiunčiau pakartotinį pranešimą prisijungti, bet jei atsisakys...
 
Visi atsakymai ar rašymai į grupę - šiuo adresu: lvt-ok@googlegroups.com
 
 


Naujiena: "Bręstančių pasaulinės tvarkos pokyčių akivaizdoje visus lietuvius, kurioje šalyje jie bebūtų, visus, kurių tėvai, seneliai ar proseneliai yra lietuviai, visus, kurių šaknys
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ar dar ankstesnių laikų Lietuvoje, visus, kuriuos jų gyslomis tekantis kraujas ir protėvių dvasia kviečia lietuviškuoju papročiu vardan ateities
gyventi darnoje su visuomene, su gamta ir visa gyvastimi, kviečiame jungtis prie mūsų, idant, laikui atėjus, galėtume visi kartu priimti svarbius ateinančioms kartoms bendrabūvio
sprendimus.
Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis komitetas"
 

           LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIO                    

                                             KOMITETO  

1.     PAGRINDINIS TIKSLAS

 1.Lietuvos Tautos ir Valstybės stiprinimas ir saugojimas.

2.Lietuvos Istorijos ir kultūros ,LDK istorinių ryšių atkūrimas .

3.Lietuvos istorinių simbolių atkūrimas ,jų teisinė apsauga. (Atstatyti Valstybės heraldikoje
tradicines spalvas ir Vytį (vėliavoje spalva – vyšninė, ne raudona, Vytis – baltas, sidabro  spalvos,  be mėlynų juostų).Vėliava su Vyčio ženklu –valstybinė vėliava.

4.Lietuvių kalba - esminė Lietuvos saugotina vertybė, (įteisinimas, įrašymas į JUNESKO saugotinų kultūros vertybių sąrašą).

5.Lietuviai dirba savo tautos ir valstybės naudai.(priemonės gerovei Lietuvoje   emigracijai mažinti)

 

6.Lietuvių Tautos ir Valstybės gyvybingumo didinimas

7.Lietuvių pilietiškumo stiprinimas - pasididžiavimo Lietuva ,jos istorija, didvyriais  kultūra.

                                   2.   ATEITIES GEROVĖS LIETUVA

1.Tradicinės Lietuvos kultūrinės vertybės  -pagarbos Motinai,Tėvui, Šeimai atstatymas.

2.Lietuvio auklėjimas Doros, Garbingumo, ir Gėrio  dvasia. Gėda - nepritarimo ir smerkimo principas.

3.Valstybės apsaugos ir paramos šeimai įtvirtinimas - pirmojo būsto šeimai išsimokėtinai programa.

4.Parama gimus vaikui, mokesčių mažinimas, vaiko pinigų didinimas.

5.Valstybinės ūkiskaitos principų įgyvendinimas: valstybė išmokslina vaikus, vaikai-atidirba, tarnauja valstybės naudai.

6..Sukurti naują lietuvišką tautinį mokymo modelį.

7.Parengti naujos kartos (ateities gerovės Lietuvos) mokytojus.

8.Įkurti Visaliaudinį Lietuvos Etikos Universitetą.                                                         

                            

                                  3.  ŽINIŲ SKLAIDA 

1.Užsienio piliečiai ir įmonės gali užimti ne didesnę, nei 20 proc. Žiniasklaidos rinkos dalį (tokiu būdu apsaugant nuo užsienio šalių neigiamos įtakos, tradicijų ardymo, žemų instinktų skeidimo ir skatinimo).

2.Valstybinio - komercinio transliuotojo LRT  valdyba renkama piliečių iš iškiliausių kultūros veikėjų tarpo (o ne Vyriausybės)

3.Sukurti Tautos ir Valstybės raidos institutą, (vietoje socialinių tyrimų instituto), skirtą nuolatiniams Tautos ir Valstybės raidos tyrimams ir socialinėms, ekonominėms bei teisinėms priemonėms tobulinti.

4.Objektyviam visuomenės nuomonės tyrimui įsteigti Visuomenės institutą.

 

                                   4.  LIETUVOS ŪKIS

1.Atstatyti Lietuvos piliečių konstitucinę teisę į žemę. (šiuo metu iš Konstitucijos pašalinta)

2.Nustatyti Lietuvos ūkio vystymo prioritetines kryptis - ekologinis žemės ūkis ir turizmas,technologijos.

3.Koperacijos pagrindu suburti smulkiuosius ūkininkus ir nustatyti tiesioginę grandinę-ūkis –kooperatyvas - vartotojas. (sumažinti prekių kainas, panaikinant prekybininkų tarpininkavimą).

4.Vystyti vietinę gamybą ir perdirbimą, uždrausti neapdirbtos žaliavos (miško, durpių, žemių ir kt ) eksportą.

 

                                         5.  RINKIMAI

1.Įteisinti Rinkimų įstatymo pakeitimus: vienas rinkėjas - vienas balsas (mažoritarinė
rinkimų sistema) Panaikinti sąrašinius balsavimus. Rinkimų įstatymas – tik vienmandačiai,  dveji rūmai: I - 71-įstatymdavystė II – 70(+9)-kontrolė

2.Atstatyti Rinkimų įstatymuose teisę kelti kandidatus visuomeninėms organizacijoms.

3.Įteisinti realią savivaldą - tiesioginius savivaldybių tarybų, seniūnų ir seniūnaičių, rinkimus su teise formuoti ir turėti savarankiškus biudžetus.

4.Pakeisti ir patobulinti Referendumo įstatymą.

 

                                           6.  PILIETYBĖ

1.Išsaugoti pilietybę to pageidaujantiems gimusiems Lietuvoje.

2.Pakeisti Užsieniečių teisinės padėties įstatymą .Pabėgėliai priimami tik laikinai prieglaudai.

                                         7.  TEISINGUMAS

1.Įteisinti teismuose visuomenės atstovų – tarėjų institutą.

2.Išrinkti Teisingumo kanclerį arba specialųjį prokurą Valstybės pareigūnų ,Seimo narių, nusikaltimams tirti. Seimo nariai neturi jokio imuniteto dėl kriminalinių nusikaltimų.

3.Įkurti Tribunolą žalos įvertinimui ir ją padariusių patraukimo atsakomybėn. .                                   
4.Priimti pilnos materialinės asmeninės valstybės tarnautojų atsakomybės įstatymą.

5.Valstybės įmonių vadovus, prokurorus, teisėjus rinkti, su išrinktais sudaryti darbo sutartis.

6.Atskleisti ir paviešinti visus užslaptintus buvusius KGB, MVD, NKVD- darbuotojus.

                                             8.  FINANSAI

1.Įgyvendinti mokesčių sistemos pertvarką – visoms įmonėms - vienodi mokesčiai. Įmonės moka mokesčius ne registracijos, o veikimo vietoje Monopolinės arba didelės koncentracijos įmonės moka papildomus dominavimo rinkoje mokesčius, kurie nukreipiami šeimos stiprinimui.

2.Taikyti kaštų ir naudos analizę visuose projektuose.

3.Perkredituoti nepalankias valstybės paskolas, mažinti valstybės skolas.  

4.Išviešinti visus Valstybės finansus, jų panaudojimą.

5.Įsteigti Lietuvos Valstybinį-komercinį banką atsikaitymams tarp valstybės institucijų  ir šeimų kreditavimui.

6.Valstybė užtikrina orų pensijinio amžiaus žmonių gyvenimą, pensijos indeksuojamos kasmet, pagal infliacijos indeksą.

7.Valstybė netoleruoja veltėdžiavimo ir neskiria jiems išlaikymo.

 

 Parengė : Aldona Jankevičienė, savo, taip pat A.Andziulio atsiųstų ir kt. pasiūlymų pagrindu .


2018-02-10, Vilnius

LVT OK narių ir dalyvių

Pasitarimas

Dalyvavo:

Pranas Valickas, Antanas Andziulis,  Aldas Mačiulis, (Eugenijus Paliokas).

 

Dienotvarkė: 

1.      Nuo temų sąrankos iki programos

2.      Domeno panaudojimas

3.      Propaganda

4.      Rinkimai > rinkimų komitetai > jų tematika

5.      Pinigai veiklai > kooperacija > tiekėjai

 

Galima rinkimų komiteto programa:

1.      Sutvarkyti aplinką: kiemų duobes; pašalinti mašinas iš vejų ir gatvių;

2.      Dėl žemės nuosavybės po namais: visų namų savininkų nuosavybei perduoti žemę, ant kurios stovi  jų namai;

3.      Pajamų klausimas;

4.      Jaunų šeimų aprūpinimo būstu programa: tuščiuose laukuose, kurie priklauso miestui, kiekvienai jaunai šeimai skirti 15 arų sklypą vieną kartą gyvenime (sąlyga: per 2 metus pasistatyti ir gyventi, statybai galima imti paskolą per ipoteką);

5.      Prastų butų klausimo sprendimas: visi, kurie nori pasistatyti namą, gauna sklypą, o jį pasistatę atiduoda butą savivaldybei;

6.      Savi specialistai.

 

Galimi steigimosi etapai:

1.      I etapas: Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis Komitetas (jau suformuotas, bet neformalizuotas);

2.      galimas II etapas (pereinant prie LVT steigimo): trijų asociacijų steigimas, kurias steigiant pakaktų po 3 fizinius asmenis (Visuomenės raidos institutas, Visuomenės programų institutas, Visuomenės telkimo institutas);

3.      tuomet jau galimas III etapas: LVT steigimas.

 

 

 

I.                   Klausimas: ar visiems priimtina tokia mūsų pagrindinio tikslo formuluotė:

„Tautos ir valstybės gyvybingumas ir tęstinumas“.

 

 

 

II.                Turint visiems priimtiną tolimiausią tikslą, galima pradėti planuoti:

 

I plano eilutė: programa>propaganda>šalininkų telkimas>lėšų telkimas>skyrių/komitetų formavimas>dalyvavimas savivaldos rinkimuose>dalyvavimas kituose rinkimuose>dalyvavimas Seimo rinkimuose.

 

II plano eilutė: steigimasis - 3 etapais.

 

 

III.             Kreiptis į PRESS-JAZZ dėl laidų ciklo apie kooperaciją
 Surašė Antanas Andziulis  
2018-01-27, VilniusLVT OK narių ir dalyvių Pasitarimas

Dalyvavo:

Aleksandras Valentas, Antanas Andziulis, Zenonas Jurgelevičius, Eugenijus Paliokas, Pranas Valickas,

Kazys Grabys, Aldona Jankevičienė, Aldas Mačiulis, Aldona Marija Gedvilienė.

 

Skelbta dienotvarkė: 

1. Mūsų ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai. Pranešėjas A.Andziulis, aptarimas

2. Dėl kalbos ir dėl simbolių. Pranešėja A.Jankevičienė, aptarimas

3. Vidutinės trukmės tikslai. Pranešėjas A.Andziulis, aptarimas

4. Nuo tematizacijos iki programos. Pranešėjas A.Andziulis, aptarimas

5. Pajėgų telkimo klausimas

6. Konferencijos iki Vasario 16-tosios klausimas

7. Kiti klausimai

Pasitarimo apibendrinimas

AV: svarbūs klausimai:

1. Kalba

2. Kalendorius: 7536 = 2018. (Mūsų metų pradžia buvo kovo 25d., švenčiama 4 dienas. Pirma mėnulio jaunatis po kalėdų – „kumelukas“ – surišimas mėnulio ir saulės kalendorių?)

3. Simboliai. (A.Tamaš: Simboliai>Laikas>Šventės) AV pažadėjo nuskenuoti A.Tamaš tekstą.

4. Rinkimai.

5. Teisės atstatymas.

6. Giminystė (Lietuva, Latvija, prūsai Punske, ...LDK>jdj, pilietinė iniciatyva>Jaunučio palikuonis/Milvydas/Aivaras>Vilniaus senovės išsaugojimas, Vilniaus
požemiai. Vilnia)

 

PV: svarbiausias klausimas yra gyventojų mažos pajamos. Šį klausimą išsprendus nebelieka daugelio kitų iš to išplaukiančių. (AA: yra aprašytas pasiūlymas  kaip 
atlikti sisteminę mokesčių reformą, 5 žingsniai).

 

AJ: paruoštas pasiūlymas dėl kalbos įtraukimo į UNESCO paveldą; taip pat reikėtų pasiūlymo dėl simbolių ir dėl religinių simbolių panaudojimo netinkamose
vietose. Sutarta: pasitarimo dalyviams pasiūlymą dėl kalbos pasirašyti ir pristatyti adresatams užregistruojant.
(Pasirašyta ir perduota AV ir AM pristatyti adresatams).

 

AA: dėl perėjimo nuo tematizacijos iki LVT (OK) programos kūrimo>perspektyvinė/amžiaus tarpsnių/poreikių hierarchijos matrica>tematizacijos pagrindu
reikėtų telkti specialistų temines darbo grupes. Reikalinga programa iki Velykų.

 

ZJ: teisė prasideda nuo Konstitucijos. (Reikalingas pradinis projektas).

 KG: vasario 15d. vyks „Vilniaus forumo“ konferencija; vasario 16d. vyks mitingas Lukiškių aikštėje.
Prašymas KG: atsiųsti OK nariams „Vilniaus forumo“ pranešimą kai tik jis bus gautas.

Sutarta dalyvauti abiejuose renginiuose.

EP paprašytas nuo OK  konferencijoje pristatyti LVT sumanymą.

 

AA: reikalingi asmeniniai kontaktai su visuomeninių organizacijų ir neparlamentinių politinių partijų vadovais – pajėgų telkimo klausimu.

 

Aptartas acociacijos steigimo klausimas. Artimiausioje perspektyvoje – VT ir/ar LVT; ilgalaikėje perspektyvoje – TT. (Įstatuose galėtų būti įtraukta, kad
asociacijos nariai gali dalyvauti teisinėje gynyboje; kad asociacija gali inicijuoti rinkimų komitetų formavimą vietose).
Rezervuoti pavadinimus ir domenus (AV ir AM).

 

EP: savifinansavimas. Visuomenės taryba + fondas.

 

AM: savivaldybės rinkimai (Žemaitijos karaliai, Blažiai, Žemaitijos karalystė).

Surašė Antanas Andziulis

                                      

 NAUJAS  KREIPIMASIS

                                                                                                                                        LIETUVOS AKADEMIKAMS, MOKSLŲ DAKTARAMS, PROFESORIAMS,PSICHOLOGAMS,

                                           PSICHOTERAPEUTAMS IR VISIEMS, BESIDOMINTIEMS ETIKOS PROBLEMOMIS  

                                                                        (projektas svarstymui).
(žibutė – Etikos Universiteto simbolis). Klaipėda, 2018-01-8.

                                                   

                                                       KREIPIMASIS

DIDŽIAI GERBIAMI LIETUVOS ŽMONĖS, visi esame susipažinę, kokia
moralinė situacija ŠIUO METU YRA Lietuvoje, primename Jums informaciją,
kuri buvo paskelbta spaudoje: tėvai kūdikius meta į šulinį, pasitaiko –
užmuša, daugybė apsigimusių vaikų, seksualinė vakarų revoliucija baigia
pražudyti jaunosios kartos ateitį (prie to prisideda abortai, kontracepcija ir
kiti faktoriai), gydytojų – pacientų nenormalūs santykiai, žmogaus teisių
pažeidinėjimai ir kt. Jau laikas susimąstyti ir pradėti veikti. Ar
 lauksime, kol mūsų ateitis bus visai sužlugdyta? Ką daryti, kur išeitis?
Kaip pakeisti žmonių sąžinę ir savigarbą?
Labai tragiška situacija su vienišais ir vienišais neįgaliais žmonėmis.
Jūs žinote, kad našliai gauna našlių pensiją, kaip priedą prie savo uždirbtos
pensijos, o vieniši – nieko negauna papildomai prie savo (labai dažnai)
menkos pensijos ir per 27 nepriklausomybės metus niekas nesugeba
ištaisyti tokios tragiškos situacijos, ar tai ne moralinė priežastis? Kokia turi
būti valdžios atstovų moralė, kai kelintą kartą didina sau ir prokurorams
atlyginimus, bet apie tą – silpniausių žmonių grupę nepagalvoja (jiems nėra
pinigų), ar gali normalios moralės žmogus tuo patikėti?
Klaipėdoje jau veikia įsteigtas (2017-06-01) Etikos Universitetas,
turintis savo veiklos programą visiems 2017/2018 mokslo metams, bet to maža,
nes reikia, kad šis JUDĖJIMAS būtų įteisintas visoje Lietuvoje.
Kviečiame visus, palaikančius iniciatyvą įsteigti Lietuvoje Etikos
Universitetą, kuris apimtų visas ugdymo, švietimo ir visas aukštąsias
mokslo įstaigas, kreiptis:
Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė
Internetinio laikraštėlio "Auksinis ruduo" redaktorė
Svetainės "Sveikata savo jėgomis" autorė
Etikos Universiteto steigėja
Lietuvos visuomenės Tarybos įkūrimo iniciatorė
Kontaktai lietps.eu; amgedv@gmail.com; telef.866673965
ir registruotis į organizacinį komitetą. Pirmas susirinkimas įvyks
Vilniuje, kai tik bus užsiregistravę nors 11 žmonių!
Pastaba: laukiu komentarų, pataisymų, patarimų, ačiu!


               
                                                                                          Projektas

            DIDŽIAI GERBIAMI, MYLIMI LIETUVOS ŽMONĖS!ir kt.

          Mes, įvairių Lietuvos organizacijų (politinių partijų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenių) atstovai, kaip
Lietuvos visuomenės Tarybos organizacinis komitetas kreipiamės į visą Lietuvos bendruomenę ir kviečiame iš savo
vadovaujamų organizacijų narių tarpo išrinkti po 2-3 atstovus į Lietuvos visuomenės Tarybos steigiąmąjį susirinkimą,
kuris įvyks 2018 m. ---------    d. Vilniaus Įgulos Karininkų Ramovėje tam, kad įkurtumėm LIETUVOS VISUOMENĖS 
TARYBĄ, kuri padėtų spręsti visas Lietuvoje kylančias problemas
 mūsų rinktoms valdžios institucijoms, kaip. pvz.  
 KAIP PAŠALINTI  VIENIŠŲ IR VIENIŠŲ ŽMONIŲ GENOCIDĄ? visų dirbančių ir nedirbančių (senjorų, vienišų ir vienišų
neįgalių, visų žmonių) pajamas indeksuoti, priklausomai nuo kainų kilimo koeficiento ir nustatytų kainų tokį koeficientą,
kuris apribotų valstybinių įmonių ir verslo kainų kilimą, kuris vyksta be pertraukos ir pastoviai skurdina dirbančius ir 
nedirbančius Lietuvos žmones ir  t.t. Lietuvoje spendžiamų problemų visada labai daug. Būkime mūsų Tėvynės šeimininkais, 
spręskime visi kartu savo Tėvynės visas problemas, būkime mūsų 
valdžio institucijoms tikri patarėjai.                                                 

Atstatykime Lietuvos žmonių MORALĘ. Dalyvaukime labai svarbiame judėjime Etikos Universiteto kūrime visoje 
Lietuvoje, tik tada Lietuvoje bus gera gyventi, kai žmonės pradės vienas į kitą žiūrėti kaip į savo artimą, kai Lietuvos
gyventojai pradės gerbti ir mylėti vienas kitą ir pamirš savo abejingumą ir godumą ir visi jausis savo Šalies, savo gyvenamos
vietos tikrais šeimininkais.  Tik tada žmonės pradės grįžti iš svetimų kraštų!                                                                                                                    
Kontaktai: organizacinio komiteto vadovas Antanas Andziulis el. paštu: 
antanasandziulis@gmail.com; telef. +37060302980Įrodymas, kad jis jau veikia šitie du KREIPIMAISI: pirmą kreipimosi reikėjo labai skubiai išsiųsti adresatams, nes
Lietuvos biudžetas svarstomas 9 gruodžio, o tvirtinamas 12/12!

                                                  LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIO KOMITETO

                                                                                                     REZOLIUCIJA

                                                                               Į VISUS LIETUVOS VALDŽIOS ATSTOVUS

                                       Brangieji Lietuvos žmones, mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS) organizacija įkūrė ETIKOS Universitetą  (2017-06-01) tam,
kad prie jo veiklos prisijungtų visi Lietuvos gyventojai, spauda, radijas ir visos televizijos programos.

2017-12-16 įvyko Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdis, kuriame VISI dalyviai pritarė vienbalsiai Lietuvos etinių – moralinių,
heraldinių vertybių atstatymui Lietuvoje.

                        Tikimės ir Jūsų visų pritarimo. Tegu sugrįžta pagarba pagyvenusiam, neturtingam, vienišam ir neįgaliam vienišam žmogui (tikras viešas
genocidas),  vaikų genocidas (neperkami ekologiški maisto produktai iš vietinių augintojų).

                       Tegu grįžta pagarba neturtingam ligoniui AR SENJORUI  (kuriems gydytojai nusikalstamai abejingi), pagaliau tegu grįžta tikra pagarba
Moteriai – Motinai, kur dingo vyrų inteligencija, dženteligentiškumas? Tegu gerbia save visų profesijų žmonės, kurie aukštindami save (kuriems uždarbį
moka visi Lietuvos gyventojai) pamiršta tikrąsias žmogiškas vertybes.  Neleiskime užsisėdėti jokiose pareigose (ypatingai socialinėje tarnyboje, medicinoje
ir kt.), nes tai gimdo nejautrą ir korupciją. 

                      Šiurpą keliantys įvykiai Lietuvoje privertė susimastyti ir rašyti šitą KREIPIMĄSI, kad atkreiptumėm visos Lietuvos gyventojų dėmesį į tai, kas
vyksta Lietuvos gyvenime. Siaubą kelia mūsų vaikai, kurie bejausmiai savo Tėvynei, nes nėra juose tos ugnelės, kuri mums švietė sąjūdžio laikais. 
Patriotizmas pamiršta savoka. Paklauskite, kas pirmiausia palieka Lietuvą – dažniausiai tai jie – užaugę jau Nepriklausomybės metais...ir ne tik...

                      Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami į šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės,
vagystės tiesiogine prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir pn.),  
 Korupcija ir šešėlinė ekonomika – tai siaubingas moralės smukimas.                                  Lietuva naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga sunkiai serga, kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo ir dėl moralinių – etninių priežasčių. Pagal savižudybes pirmaujame ES.                                                                                                                                                                                 

Kur dingo Lietuvos bankai?                                                                                                                                      

Užsienio bankai mus žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į užsienį,

                          Beribis žmonių abejingumas, nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį. Prarastos - pamirštos tikrosios
žmogiškos vertybės - dvasinis tobulėjimas. Ar ne tai yra viena iš svarbiausių priežaščių, kodėl žmonės bėga iš Lietuvos. Pamirškime asmenines ambicijas,
svarbiausia – vienybė.                                                                                         

Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas!                                                                                                                                                                                                                                                   

                          Atsikvošėkime pagaliau...Išsirinkome valdžią, kuri stengiasi Lietuvą išvesti iš praeitų vyriausybių pridarytų klaidų, o dar yra nesusipratėlių,
kurie ją puola. Visada reikia pagalvoti apie tai, ką naujoji valdžia paveldėjo, o ne iš inercijos tęsti puolimus. Jeigu mes rinkdami pasitikėjome, tai padėkime, 
atkreipkime dėmesį į tas situacijas, kurios labiausiai šiandien reikalauja dėmesio ir taip parodysime savo pasiryžimą tapti savo Tėvynės šeimininkais.                                                                                            

                          Visų tų klaidų pasiekoje daugybę apsigimimų, nepagydomų ligų, o dar kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. Ar matėte laidą 
apie  būrį neįgalių vaikų, kuriuos bandoma integruoti į gyvenimą, bet to galėjo ir nebūti, jie tapo tokiais, dėl būsimų tėvų žinių trūkumo.

                          Niekada nepamirškime, kad visi Lietuvos gyventojai gali prisidėti ir  tapti Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais.
Niekada nepamirškime, kad kiekvienas visuomenės narys atsakingas už tai kas vyksta Lietuvoje!

                           Prisijunkime (prie Etikos Universiteto), kurkime, dalyvaukime, kovokime su amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai, būkime
pasiruošę bet kokią minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, nes tik mūsų visų pastangų dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu visi
būsime nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME kaip reikalauja Visatos dėsniai -10 Dievo įsakymų, tik tada mūsų gyvenimas kardinaliai
pasikeis, įvyks stebuklas... 

                           Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai
galvosim vienu metu  visi kartu.). 

                            Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime žodžius:

                          „Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki, dori, sąžiningi, laikytųsi duoto
Tokiu būdu, nuo tos akimirkos, mes visi tampame Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais.  

Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe! Tepadeda mums Dievas!                                                                             
 Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje
(protokolas Nr. 19. 2017-09-12).Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė,
lietps.eu
amgedv@gmail.com;866673965; ir                                          
 2017-12-16 Lietuvos visuomen
ės organizacinio komiteto posėdyje,(LVT protokolas Nr.7.).


                                 PAGRINDINIS TIKSLAS (programa - projektas)

                    LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PROGRAMA

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIO KOMITETO   PAGRINDINIS TIKSLAS – programos projektas

 

1.Lietuvos Tautos ir Valstybės stiprinimas ir saugojimas.

2.Lietuvos Istorijos ir kultūros ,LDK istorinių ryšių atkūrimas .

3.Lietuvos istorinių simbolių atkūrimas ,jų teisinė apsauga. (Atstatyti Valstybės heraldikoje
tradicines spalvas ir Vytį (vėliavoje spalva – vyšninė, ne raudona, Vytis – baltas, sidabro
spalvos,  be mėlynų juostų).Vėliava su Vyčio ženklu –valstybinė vėliava.

4.Lietuvių kalba - esminė Lietuvos saugotina vertybė, (įteisinimas, įrašymas į JUNESKO
saugotinų kultūros vertybių sąrašą).

5.Lietuviai dirba savo tautos ir valstybės naudai.(priemonės gerovei Lietuvoje ,  emigracijai
mažinti)

6.Lietuvių Tautos ir Valstybės gyvybingumo didinimas

7.Lietuvių pilietiškumo stiprinimas - pasididžiavimo Lietuva ,jos istorija, didvyriais  kultūra.

                                   2. ATEITIES GEROVĖS LIETUVA

1.Tradicinės Lietuvos kultūrinės vertybės  -pagarbos Motinai,Tėvui, Šeimai atstatymas.

2.Lietuvio auklėjimas Doros, Garbingumo, ir Gėrio  dvasia. Gėda - nepritarimo ir smerkimo
principas.

3.Valstybės apsaugos ir paramos šeimai įtvirtinimas - pirmojo būsto šeimai išsimokėtinai
programa.

4.Parama gimus vaikui, mokesčių mažinimas, vaiko pinigų didinimas.

5.Valstybinės ūkiskaitos principų įgyvendinimas: valstybė išmokslina vaikus, vaikai-atidirba,
tarnauja valstybės naudai.

6..Sukurti naują lietuvišką tautinį mokymo modelį.

7.Parengti naujos kartos (ateities gerovės Lietuvos) mokytojus.                                                         

                            

                                  3.ŽINIŲ SKLAIDA 

1.Užsienio piliečiai ir įmonės gali užimti ne didesnę, nei 20 proc. Žiniasklaidos rinkos dalį
(tokiu būdu apsaugant nuo užsienio šalių neigiamos įtakos, tradicijų ardymo, žemų instinktų
skeidimo ir skatinimo).

2.Valstybinio - komercinio transliuotojo LRT  valdyba renkama piliečių iš iškiliausių kultūros
veikėjų tarpo (o ne Vyriausybės)

3.Sukurti Tautos ir Valstybės raidos institutą, (vietoje socialinių tyrimų instituto), skirtą
nuolatiniams Tautos ir Valstybės raidos tyrimams ir socialinėms, ekonominėms bei teisinėms
priemonėms tobulinti.

4.Objektyviam visuomenės nuomonės tyrimui įsteigti Visuomenės institutą.

 

                                   4.LIETUVOS ŪKIS

1.Atstatyti Lietuvos piliečių konstitucinę teisę į žemę. (šiuo metu iš Konstitucijos pašalinta)

2.Nustatyti Lietuvos ūkio vystymo prioritetines kryptis - ekologinis žemės ūkis ir

turizmas,technologijos.

3.Koperacijos pagrindu suburti smulkiuosius ūkininkus ir nustatyti tiesioginę grandinę-ūkis –
kooperatyvas - vartotojas. (sumažinti prekių kainas, panaikinant

 

prekybininkų tarpininkavimą).

4.Vystyti vietinę gamybą ir perdirbimą, uždrausti neapdirbtos žaliavos (miško, durpių, žemių
ir kt ) eksportą.

 

                                         5.RINKIMAI

1.Įteisinti Rinkimų įstatymo pakeitimus: vienas rinkėjas - vienas balsas (mažoritarinė
rinkimų sistema) Panaikinti sąrašinius balsavimus. Rinkimų įstatymas – tik vienmandačiai,
 dveji rūmai: I - 71-įstatymdavystė II – 70(+9)-kontrolė

2.Atstatyti Rinkimų įstatymuose teisę kelti kandidatus visuomeninėms organizacijoms.

3.Įteisinti realią savivaldą - tiesioginius savivaldybių tarybų, seniūnų ir seniūnaičių, rinkimus
su teise formuoti ir turėti savarankiškus biudžetus.

4.Pakeisti ir patobulinti Referendumo įstatymą.

 

                                           6.PILIETYBĖ

1.Išsaugoti pilietybę to pageidaujantiems gimusiems Lietuvoje.

2.Pakeisti Užsieniečių teisinės padėties įstatymą .Pabėgėliai priimami tik laikinai prieglaudai.

                                         7. TEISINGUMAS

1.Įteisinti teismuose visuomenės atstovų – tarėjų institutą.

2.Išrinkti Teisingumo kanclerį arba specialųjį prokurą Valstybės pareigūnų ,Seimo narių,
nusikaltimams tirti. Seimo nariai neturi jokio imuniteto dėl kriminalinių nusikaltimų.

3.Įkurti Tribunolą žalos įvertinimui ir ją padariusių patraukimo atsakomybėn. .                                   
4.Priimti pilnos materialinės asmeninės valstybės tarnautojų atsakomybės įstatymą.

5.Valstybės įmonių vadovus, prokurorus, teisėjus rinkti, su išrinktais sudaryti darbo sutartis.

6.Atskleisti ir paviešinti visus užslaptintus buvusius KGB, MVD, NKVD- darbuotojus.

                                             8.FINANSAI

1.Įgyvendinti mokesčių sistemos pertvarką – visoms įmonėms - vienodi mokesčiai. Įmonės moka mokesčius ne registracijos, o veikimo vietoje Monopolinės arba didelės koncentracijos įmonės moka papildomus dominavimo rinkoje mokesčius, kurie nukreipiami šeimos stiprinimui.

2.Taikyti kaštų ir naudos analizę visuose projektuose.

3.Perkredituoti nepalankias valstybės paskolas, mažinti valstybės skolas.  

4.Išviešinti visus Valstybės finansus, jų panaudojimą.

5.Įsteigti Lietuvos Valstybinį-komercinį banką atsikaitymams tarp valstybės institucijų  ir
šeimų kreditavimui.

6.Valstybė užtikrina orų pensijinio amžiaus žmonių gyvenimą, pensijos indeksuojamos
kasmet, pagal infliacijos indeksą.

7.Valstybė netoleruoja veltėdžiavimo ir neskiria jiems išlaikymo.

 

Parengė : Aldona Jankevičienė, savo, taip pat A.Andziulio atsiųstų ir kt. pasiūlymų
pagrindu KREIPIMASIS Į VISUOMENĘ
Ar regite Joną Basanavičių arba Adolfą Ramanauską-Vanagą
su „neužmirštuole“ atlape
(pradžia, tęsinys sekančiame psl.)

Visuomeninis judėjimas „Talka kal bai ir tautai“ nepalaiko politizuotos Sausio 13-ajai skirtos vadinamosios-,,Neužmirštuolės“ akcijos, vietoje patriotų krauju aplaistytų Lietuvos valstybingumo
simbolių – Vyčio, Gedimino stulpų ir Trispalvės – peršančios abstraktų, su kova už Lietuvos laisvę ir tautos bei valstybės simbolika nieko bendra neturintį, ,,neužmirštuolės“ naujadarą. „Neužmirštuolės“ ženklas niekaip
nesusijęs su Lietuvos nepriklausomybės gynėjus žygdarbiui įkvėpusia laisvos tėvynės vizija.


1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus
Lietuvos Respubliką, visi Lietuvos valstybingumo simboliai buvo uždrausti. Už jų
naudojimą iki pat Atgimimo buvo taikomos
griežtos bausmės. Tačiau šie simboliai iš
viešojo gyvenimo nedingo, jie ir toliau buvo
naudojami pogrindyje.
Sunkiausiais okupacijos metais brangintus ir tautos atmintyje saugotus valstybės simbolius keičiant istoriškai Lietuvai ir
tautai nieko nereiškiančiu ženklu, Lietuvos
piliečių atmintis ir dėmesys nukreipiami nuo
savo tautos ir valstybės laisvę įtvirtinusių
istorinių simbolių į abstrakčias aukas už
abstrakčią neapibrėžtą laisvę. Tokia laisvės
samprata skirta ugdyti su valstybe ryšius
nutrauksiančius globalios rinkos vartotojus
ar pasaulio piliečius. Ne už tai buvo kovota
ir Sausio 13-ąją, aukos krito turėdamos labai
aiškų tikslą – apginti tautos laisvę atkurti
nepriklausomą valstybę ir pačiai ją valdyti.
Sausio 13-ąją Seimo gynėjai stovėjo už savo
tautos ir valstybės, o ne kieno nors kito
laisvę. Daug amžių kovą už Lietuvos laisvę
įprasmina Vytis ir Gediminaičių stulpai, jau
šimtą metų Lietuvos valstybingumo simbolis
yra Trispalvė.
Naują „neužmirštuolės“ simbolį perša
tarp Lietuvos valstybės praeities ir pasaulio
platumose dingstančios tautos ateities besiblaškantys politikai, kartu siekdami dėmesio
savo politinei organizacijai. Tai politinės
rinkodaros ir reklamos veiksmas, naujos
prekės pasiūla, stumiant į paribius Lietuvos
istorinius simbolius. Tarp tokių yra Mykolo
Majausko VšĮ „Neužmiršk“. Todėl tvirtai
pasakykime NE šių partinių simbolikos
naujadarų brukimui į mokyklas! Neleiskime pakeisti šimtamečių valstybės tradicijų
vienadienėmis partinėmis madomis.
Daug geros valios ir patriotiškų žmonių
geraširdiškai remia ,,Neužmirštuolės“ akciją
nesusimąstydami, kad šis vajus skirtas nupolitinti šalies piliečius, jų sąmonėje atsieti asmeninės laisvės troškimą nuo tautos laisvės
ir valstybės nepriklausomybės simboliuose
įtvirtintų idealų.
Laisvės gynėjų dieną kviečiame švęsti
prisiminus, kas įkvėpė didvyrius, kritusius
Sausio 13-ąją, – tai lietuviškos Trispalvės
vėliavos skleidžiama meilės ir ištikimybės
tėvynei Lietuvai šviesa, Gedimino stulpų
tvirtybė ir Vyčio ryžtas.
Ar regite Joną Basanavičių arba Adolfą
Ramanauską-Vanagą su dirbtine „neužmirš-
tuole“ atlape? Todėl Sausio 13-ąją ir Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį pasitikime su
istoriniais valstybės simboliais – Trispalve,
Vyčiu, Gediminačių stulpais! Neleiskime
užgožti jų kosmopolitinėms „neužmirš-
tuolėms“. Pateisinkime jaunosios Lietuvos
partizanės Dianos Glemžaitės (1925–1949)
lūkestį, sueiliuotą prieš pat žūtį už Lietuvos
laisvę:
O juk bus dar diena, kai pro vėliavų plazdantį
mišką
Baltas vytis pakils ir padangėj aukštoj
suspindės!
Mūsų kraujas giedos pro gimtinės velėną
ištryškęs,
Ir ant kapo nykaus šviesios taurės lelijų žydės.
Asociacijos „TALKA kalbai ir tautai“ vardu,
pirmininkas Gintaras Karosas

Lietuvos visuomenės Tarybos steigimo diskusija

Gediminas gedimin.n@post.5ci.lt

09:53 (prieš 13 valandų)
 
 skirta AldonaAldasPranasAntanasSauliusArasKazimierasarvydasalgirdasVytautasmanAudronėJonasGintarasVytautasRamunasAleksandrasАрвидасEvelinaAlgirdasKrescencijusEugenijusJonasZenonasAntanas
 
 
 
 
 

Sveiki,

Norėčiau priminti, kad pirmajame susitikime pasiūliau aptarti klausimą: Ar tautinės politinės jėgos sugebės vienytis?

Primenu politinių partijų atstovų atsakymus

„Drąsos kelias“ – tautinę valstybę įvardino priešu, Pensininkų partija – su niekuo nesivienys, nes „daug dirbo dėl savo pavadinimo“ (kurį, berods, ruošiasi keisti). Vienintelės Lietuvos liaudies partijos atstovas užsiminė, kad svarstytų tokią galimybę, tačiau realių veiksmų nesiėmė.

p. Z. Jurgelevičius tiksliai formuluoja klausimą: Ar Lietuvos visuomenės tarybą „sudarytų prielaidas gal ir naujos Partijos įkūrimui“, „dalyvautų artėjančiuose Savivaldos rinkimuose, Lietuvos visuomenės Tarybos vardu organizuojant nepartinius Rinkimų komitetus“ tai yra veiktų kaip nauja politinė organizacija?

Priminčiau, kad Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungą atvira diskusijoms dėl bendros organizacijos kūrimo.

Manyčiau, kad Lietuvos visuomenės tarybos iniciatoriams reikėtų apsispręsti kokį darinį jie kuria ir kokiam tikslui.

Pagarbiai

Gediminas

 

Labai atsiprašau, gal aš čia ir ne prie ko, bet kadangi irgi gaunu laiškus šia „tematizacijos“ tema, dalyvavau kai kurių minčių apsikeitimuose, norėčiau išsakyti ir savo nuomonę ne tiek kuriamos programos klausimais, kiek situacijos ir laiko momento vertinimu. Nusistatyti sau pagrindines programines nuostatas, be abejo, gerai, bet ar laikas dabar sutelkti į jas tokį didelį dėmesį? Ši situacija man primena dviejų jaunų žmonių, dar net nesiruošiančių kažkada atšokti vestuves, pradedamą savo ateities gyvenimo tvarkymą, t.y.  buto pirkimą, buities įsirengimą ir panašiai, kol vienas staiga ima ir nepareiškia, ai nebematau šioje veikloje prasmės, ir matau tik laiko gaišimą. Taip ir dabar, o kas tokia ta Lietuvos visuomenės Taryba. Koks jos statusas? Tai nauja visuomeninė organizacija virš jau esančių, naujai planuojama partija ar kas? Ir kol nebus atsakymo į šį klausimą, kils visokie nesutarimai, emociniai-psichologiniai spaudimai (ką, pavyzdžiui, reiškia Gerb. Aro pareiškimas, kad Kazimieras jo sąmonėje seniai ne bendražygis?). O tai kieno bendražygis Aras? Kas čia apskritai kieno bendražygis, kuo tas bendražygiškumas apibrėžtas, kad taip drąsiai svaidytis tokiais pareiškimais. Mano nuomone, Lietuvos visuomenės Taryba turi pirmiausia apsibrėžti Save ir tai įtvirtinti kažkokiais formaliais ar neformaliais įstatais (aš tikrai nežinau visų teisinių galimybių). Jeigu tai Sąjunga, tada ji turi apsibrėžti, kokia tai sąjunga, federacija ar konfederacija? Dauguma lemia sąjungos subjektų priimamą nuomonę, ar tos sąjungos subjektai turi VETO teisę ir tokiu būdu priverčia atsakingiau vieniems su kitais elgtis ir pagal galimybes derinti savo pozicijas? Mano, nuomone ši forma būtų teisingesnė. Kitas klausimas, kas tie šios sąjungos subjektai? Tik visuomeninės organizacijos, ar visuomeninės organizacijos plius iškilūs visuomenės atstovai, ar viskas plius dar ir įvairiausių partijų atstovai? Man atrodo priimtiniausias būtų vidurinis variantas, apsieinant be partijų atstovų, nes tik tada šio darinio kuriamos programos galėtų atkreipti į save dėmesį. Trečias klausimas, o kokiam tikslui kuriama ta Sąjunga? Mano nuomone, realiausias tikslas turėtų būti dalyvavimas artėjančiuose Savivaldos rinkimuose, Lietuvos visuomenės Tarybos vardu organizuojant nepartinius Rinkimų komitetus, jų programas ir kt.. Štai čia ir išryškėtų naujo darinio darbinis potencialas, bendražygiškumas ir kitos savybės, kurios jau tik po to sudarytų prielaidas gal ir naujos Partijos įkūrimui, ir Programos Prezidento bei Seimo rinkimams pateikimui, ir kitiems ateities statymo darbams...

 

 

 
 
 
 
 
 
4 senesni pranešimai
 
 
 

Aldona Jankeviciene

15:22 (prieš 8 valandas)
 
skirta AntanasAldasArasGediminasPranasSauliusKazimierasarvydasalgirdasVytautasmanAudronėJonasGintarasVytautasRamunasAleksandrasАрвидасEvelinaAlgirdasKrescencijusEugenijusJonasZenonasAntanas
 
 
 
 
 
Mano nuomone, mūsų tikslas turėtų būti-pakeisti dabartines žaidimo taisykles.Partinė KAKADU  sistema,pasiskelbė "virš visko" , užgrobė visą valdžią ,tuomet tai įteisino  Rinkimų įstatymų pakeitimus ,pažiūrėkite, juk pradžioje buvo Rinkimų įstatyme įteisinta, kad kelti kandidatus turi teisę ir visuomeninės politinės organizacijos,deklaravusios politinį pobūdį (Teisingumo ministerijoje ) , O paskui to nebeliko-tik partijos.Todėl atgauti buvusias visuomeninių organizacijų teises-pirmasis tikslas. 
Jeigu tikslas bus pavirsti partija, tai būsite vieni iš daugelio . O ar būdami išrinkti būsite kuo nors geresni-dar neaišku,  juolab,kad iki šiol niekas nepasiūlė kokių nors esminių permainų valstybės valdyme, ekonomikoje ar pan. 
Todėl mano nuomone, tikslas turi būti viršpartinės struktūros sukūrimas , Visuomenės tarybos, kuri delegavusi į savo gretas išmintingiausius ir dvasingiausius , patikėtų jiems teikti siūlymus Seimui ir Vyriausybei , taip pat būtų visuomenės balsu, veidrodžiu, kuris ne tik stebėtų, bet ir siūlytų būtinus pakeitimus ar veiksmus . 
Be to, broliai lietuviai, argi   negalime apsiriboti klausimais -kodėl tokia tavo nuomonė, prašau pagrindimo.Tik siūlymai, o ne kritika. 
Aldona Jankevičienė
 
 
 
 
 
 
 
 


2018 m. sausio 23 d. 15:22, Aldona Jankeviciene <jankeviciene123@gmail.com> rašė:
Mano nuomone, mūsų tikslas turėtų būti-pakeisti dabartines žaidimo taisykles.Partinė KAKADU  sistema,pasiskelbė "virš visko" , užgrobė visą valdžią ,tuomet tai įteisino  Rinkimų įstatymų pakeitimus ,pažiūrėkite, juk pradžioje buvo Rinkimų įstatyme įteisinta, kad kelti kandidatus turi teisę ir visuomeninės politinės organizacijos,deklaravusios politinį pobūdį (Teisingumo ministerijoje ) , O paskui to nebeliko-tik partijos.Todėl atgauti buvusias visuomeninių organizacijų teises-pirmasis tikslas. 
Jeigu tikslas bus pavirsti partija, tai būsite vieni iš daugelio . O ar būdami išrinkti būsite kuo nors geresni-dar neaišku,  juolab,kad iki šiol niekas nepasiūlė kokių nors esminių permainų valstybės valdyme, ekonomikoje ar pan. 
Todėl mano nuomone, tikslas turi būti viršpartinės struktūros sukūrimas , Visuomenės tarybos, kuri delegavusi į savo gretas išmintingiausius ir dvasingiausius , patikėtų jiems teikti siūlymus Seimui ir Vyriausybei , taip pat būtų visuomenės balsu, veidrodžiu, kuris ne tik stebėtų, bet ir siūlytų būtinus pakeitimus ar veiksmus . 
Be to, broliai lietuviai, argi   negalime apsiriboti klausimais -kodėl tokia tavo nuomonė, prašau pagrindimo.Tik siūlymai, o ne kritika. 
Aldona Jankevičienė

2018 m. sausio 23 d. 14:00, Antanas Andziulis <antanasandziulis@gmail.com> rašė:
Na, čia aptarinėjamas reiškinys, kurį galima įvardinti "įvairuomene". Kas vienam priimtina, kitą gali sužeisti arba užmušti.
 
Mane neramina Aro teiginys, kad jo klausimai ignoruojami.
Arai, į kuriuos svarbius tamstos klausimus nesu atsakęs? 
Būčiau labai dėkingas jei pakartotum, kurie iš tų klausimų liko neatsakyti, o tau tebėra svarbūs.
 
AA

2018 m. sausio 23 d. 12:44, Aldas Mačiulis <maldos2013@gmail.com> rašė:
Aš kalbu apie vidinę atsakomybę. O ne apie kažkokią administracinę ar baudžiamąją. Yra tokia sąvoka kaip taktas, kultūringumas. O dabar pagal Tave gaunasi, kad užtenka pasikabinti ant kaklo garsiakalbį ir laidyti į dešinę kairę viską, ką tik sugalvoji. Pavyzdžiui, ką aš galėčiau pasakyti apie Tave, kai Tu manęs prašei, kad aš paskambinčiau į policiją dėl ,neva, neteisingai sulaikytos vienos mūsų kolegės psichiatrinėje ligoninėje. Aš tiesiog atleidau Tau tai, kaip karšto būdo išraišką, vertindamas kitas Tavo savybes, kaip kario, drąsaus žmogaus savybes. O kas liečia Kazimierą, tai nepyk, man tai ištisa neadekvati, paremta kažkuo asmenišku, reakcija, nes mes visi vienodai dalyvavome rinkimų kampanijoje Anykščiuose, aš bendravau su Kazimieru ir tikrai nesuprantu Tavo neapykantos Jam. Toks įspūdis, kad gal Jis nuviliojo nuo Tavęs kokią moterį, kitaip aš to paaiškinti negaliu :)
 
Pagarbiai,
 
Aldas

2018-01-23 12:10 GMT+02:00 Aras Sutkus <spokas.40@gmail.com>:
Aldai, gal galite priminti nors vieną įvykį, kai aš vengiau atsakomybės už tai kas buvo pasakyta. O gal aš turiu slėpti arba vengti savo nuomonės ir jos pagrindu suformuotų nuostatų? Jeigu kas neatitinka tikrovės - laukiu dalykinių pastabų. 
Aš žmogus, o žmonėms būdinga klysti. Tik tam kad pripažinti klaidą, man reikia adekvačių motyvų paremtų tikrovę atitinkančiomis aplinkybėmis. Kol kas tokių nežinau.
 
Aras.

2018 m. sausio 23 d. 11:38, Aldas Mačiulis <maldos2013@gmail.com> rašė:
Atsakomybėje, tiktai atsakomybėje už savo žodžius, kurie pasak lietuviškos patarlės kartais "išskrenda žvirbliu, o grįžta jaučiu". Mes turime vertinti labiau vienas kitą, negu ieškoti minusų vienas kitame.

Pagarbiai,

Aldas

On Tuesday, January 23, 2018, Aras Sutkus <spokas.40@gmail.com> wrote:
Ponas, Gediminai, aš, kaip LLP atstovas, pareiškiau, kad mes galime svarstyti tokios sąjungos sudarymą. Dėl veiksmų - buvo sutarta, kad tarsimės koks turėtų būti ideologinis tokio darinio pagrindas. Akivaizdu, kad šis susirašinėjimas tam ir yra skirtas. Todėl, kol nėra užbaigtas ideologinio pamato formavimas, svarstyti susijungimo klausimą tai tas pats, kaip kinkyti arklį paskui vežimą.
Tačiau yra ir kitų apgailėtinų reiškinių. Mano klausimai lieka be atsakymų. T.y. ignoruojami. Tada kokio konkretaus svarstymo galima tikėtis?
Ponas, Aldai, žmonės, kurie nėra vakar gimę, turi savo patirtį ir jos pagrindu susidarę nuomonę apie daiktus, reiškinius, gyvulius bei asmenis-žmones. Savo ruožtu žmogus turi prigimtinę teisę, kuri atitinkamai užtikrinama LR Konstitucija - laisvai ir nevaržomai ją išsakyti arba išreikšti kitais būdais. O aš iš tų, kurie drįsta naudotis savo teisėmis. Aš išreiškiau savo, o ne kokio nors kolektyvo nuomonę. Kame problemos?
 
Aras.

2018 m. sausio 23 d. 09:53, Gediminas <gedimin.n@post.5ci.lt> rašė:

Sveiki,

Norėčiau priminti, kad pirmajame susitikime pasiūliau aptarti klausimą: Ar tautinės politinės jėgos sugebės vienytis?

Primenu politinių partijų atstovų atsakymus

„Drąsos kelias“ – tautinę valstybę įvardino priešu, Pensininkų partija – su niekuo nesivienys, nes „daug dirbo dėl savo pavadinimo“ (kurį, berods, ruošiasi keisti). Vienintelės Lietuvos liaudies partijos atstovas užsiminė, kad svarstytų tokią galimybę, tačiau realių veiksmų nesiėmė.

p. Z. Jurgelevičius tiksliai formuluoja klausimą: Ar Lietuvos visuomenės tarybą „sudarytų prielaidas gal ir naujos Partijos įkūrimui“, „dalyvautų artėjančiuose Savivaldos rinkimuose, Lietuvos visuomenės Tarybos vardu organizuojant nepartinius Rinkimų komitetus“ tai yra veiktų kaip nauja politinė organizacija?

Priminčiau, kad Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungą atvira diskusijoms dėl bendros organizacijos kūrimo.

Manyčiau, kad Lietuvos visuomenės tarybos iniciatoriams reikėtų apsispręsti kokį darinį jie kuria ir kokiam tikslui.

Pagarbiai

Gediminas

 

Labai atsiprašau, gal aš čia ir ne prie ko, bet kadangi irgi gaunu laiškus šia „tematizacijos“ tema, dalyvavau kai kurių minčių apsikeitimuose, norėčiau išsakyti ir savo nuomonę ne tiek kuriamos programos klausimais, kiek situacijos ir laiko momento vertinimu. Nusistatyti sau pagrindines programines nuostatas, be abejo, gerai, bet ar laikas dabar sutelkti į jas tokį didelį dėmesį? Ši situacija man primena dviejų jaunų žmonių, dar net nesiruošiančių kažkada atšokti vestuves, pradedamą savo ateities gyvenimo tvarkymą, t.y.  buto pirkimą, buities įsirengimą ir panašiai, kol vienas staiga ima ir nepareiškia, ai nebematau šioje veikloje prasmės, ir matau tik laiko gaišimą. Taip ir dabar, o kas tokia ta Lietuvos visuomenės Taryba. Koks jos statusas? Tai nauja visuomeninė organizacija virš jau esančių, naujai planuojama partija ar kas? Ir kol nebus atsakymo į šį klausimą, kils visokie nesutarimai, emociniai-psichologiniai spaudimai (ką, pavyzdžiui, reiškia Gerb. Aro pareiškimas, kad Kazimieras jo sąmonėje seniai ne bendražygis?). O tai kieno bendražygis Aras? Kas čia apskritai kieno bendražygis, kuo tas bendražygiškumas apibrėžtas, kad taip drąsiai svaidytis tokiais pareiškimais. Mano nuomone, Lietuvos visuomenės Taryba turi pirmiausia apsibrėžti Save ir tai įtvirtinti kažkokiais formaliais ar neformaliais įstatais (aš tikrai nežinau visų teisinių galimybių). Jeigu tai Sąjunga, tada ji turi apsibrėžti, kokia tai sąjunga, federacija ar konfederacija? Dauguma lemia sąjungos subjektų priimamą nuomonę, ar tos sąjungos subjektai turi VETO teisę ir tokiu būdu priverčia atsakingiau vieniems su kitais elgtis ir pagal galimybes derinti savo pozicijas? Mano, nuomone ši forma būtų teisingesnė. Kitas klausimas, kas tie šios sąjungos subjektai? Tik visuomeninės organizacijos, ar visuomeninės organizacijos plius iškilūs visuomenės atstovai, ar viskas plius dar ir įvairiausių partijų atstovai? Man atrodo priimtiniausias būtų vidurinis variantas, apsieinant be partijų atstovų, nes tik tada šio darinio kuriamos programos galėtų atkreipti į save dėmesį. Trečias klausimas, o kokiam tikslui kuriama ta Sąjunga? Mano nuomone, realiausias tikslas turėtų būti dalyvavimas artėjančiuose Savivaldos rinkimuose, Lietuvos visuomenės Tarybos vardu organizuojant nepartinius Rinkimų komitetus, jų programas ir kt.. Štai čia ir išryškėtų naujo darinio darbinis potencialas, bendražygiškumas ir kitos savybės, kurios jau tik po to sudarytų prielaidas gal ir naujos Partijos įkūrimui, ir Programos Prezidento bei Seimo rinkimams pateikimui, ir kitiems ateities statymo darbams...

 

  
-- 
Meilė viską valdo pasaulyje!
 
 
 
 
 
 
 
 
Siųsti
 
 
 
 
 
 

Aras Sutkus

21:37 (prieš 2 valandas)
 
skirta AldonaAntanasAldasGediminasPranasSauliusKazimierasarvydasalgirdasVytautasmanAudronėJonasGintarasVytautasRamunasAleksandrasАрвидасEvelinaAlgirdasKrescencijusEugenijusJonasZenonasAntanas
 
 
 
 
 
Aldai, Jokių vidinių priekaištų sau, kaip žmogui, dėl to, kad turiu savo nuostatas ir jomis vadovaujuosi nejaučiu.
Kas liečia mano skambutį pačiam, kad padėtum išsikapanoti visų pirmą žmogui, o paskui bendrapartiečiui iš bėdos, kai jis buvo tikrai neteisėtai uždarytas Naujosios Vilnios ligoninėje - tai pačio problema, kaip silpnavalio ir bailaus žmogeliuko. Šios istorijos finalas buvo toks, kad grįžęs po kelionės į Briuselį, iš kur tamstelei ir skambinau, nuvykau su dar vienu drąsiu piliečiu ir publicistu į ligoninę ir pasiekėm to, kad neteisėtai gydomas pilietis buvo paleistas. O pačiam ir kitiems didvyriams jis (-LT pilietis) gali būti dėkingas už savaitinį stiprių psichotropikų kursą ir "lomkes" po jų. Alejiuja, Aldai, aleliuja ... 
Aš puikiai suprantu, kad pats mane kurstai ne tik išsakyti savo nuomonę apie konkretų žmogų, bet ir aplinkybes, dėl kurių ji susiklostė. Bet tam čia ne vieta ir ne laikas - pats esi daugelio įvykių liudininkas ir dalyvis. Gal būt todėl ir nenori prisiminti ir suprasti, nes neužėmei principialios pilietinės bei partinės pozicijos neužėmei ir nepasmerkei nederamo elgesio svarbiu mums metu. O va savo spėliojimus tamstelei, tikrai derėtų pasilaikyti sau. Jei tai buvo dalykiškos pastabos arba priminimas apie įvykius, kurių metu buvau neteisus, tai nežinau kas šioje situacijoje neteisus?
Dėl dalyvavimo ir elgesio rinkimų kompanijos metu - tai buvo tik dar keli papildomi įvykiai, kurie tik papildė ir užtvirtino mano nuostatas. Dar kartą kartoju - mano. Jei pačiam viskas atrodė adekvatu ir korektiška - tai pačio nuomonė ir turite tam teisę. Dalis kitų aplinkybių ir įvykių buvo išdėstytos partijos Tarybos vidinėje diskusijoje ir nei viena nebuvo paneigta. O tai, kad į organizacijos, kurios narys aš esu, garbę mano požiūris tolygus kaip į savo moters reputaciją, tai priekaištas ar komplimentas? 
 
Antanai - dar kartą, turbūt jau ketvirtą kartoju - ką reiškia tematizacijoje formuluotė: - įteisinti kitų valstybių karinių pajėgų buvimą Lietuvoje?
 
Aldona, organizacija apie kurią Jus kalbate yra. Ji ir padėjo Antanui surengti sueigas-pasitarimus. Ir apie ją daug kartų buvo kalbama.
Kas liečia partinę hegamoniją - sutinku. Bet problema vėl tame, kad nesu išgirstas - LLP visada nuosekliai siekė ir suteikė galimybė per savo partinius sąrašus kandidatuoti nepartinių organizacijų ir visuomeninių darinių atstovams.
 
 
 
 
 
Naudojate 6,45 GB (43 %) iš 15 GB
Naujausia veikla paskyroje: prieš 3 valandas
Detaliau
 

 

 

 

 
 
 

 

 


pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS