LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
šeštas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
septintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
aštuntas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
devintas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dešimtas psl. ISTORIJOS MĖGĖJŲ KLUBAS
vienuoliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
dvylliktas psl. SVEIKATA
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS
ketvirtas psl. Lietuvos visuomenės Taryba

 Dėmesio, naujausios informacijos duomenimis jau veikia LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS
organizacinis komitetas, 
norintčios dalyvauti 
ORGANIZACIJOS (politinės partijos, visuomeninės organizacijos ir bendruomenės, jaunimo organizacijas, profsajungas ir kt. ) 
 kreipkitės el. paštu: antanasandziulis@gmail.com; telef.860302980

                                         NAUJAS  KREIPIMASIS

               
                                                                                          Projektas

            DIDŽIAI GERBIAMI, MYLIMI LIETUVOS ŽMONĖS!ir kt.

          Mes, įvairių Lietuvos organizacijų (politinių partijų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenių) atstovai, kaip
Lietuvos visuomenės Tarybos organizacinis komitetas kreipiamės į visą Lietuvos bendruomenę ir kviečiame iš savo
vadovaujamų organizacijų narių tarpo išrinkti po 2-3 atstovus į Lietuvos visuomenės Tarybos steigiąmąjį susirinkimą,
kuris įvyks 2018 m. ---------    d. Vilniaus Įgulos Karininkų Ramovėje tam, kad įkurtumėm LIETUVOS VISUOMENĖS 
TARYBĄ, kuri padėtų spręsti visas Lietuvoje kylančias problemas
 mūsų rinktoms valdžios institucijoms, kaip. pvz.  
 KAIP PAŠALINTI  VIENIŠŲ IR VIENIŠŲ ŽMONIŲ GENOCIDĄ? visų dirbančių ir nedirbančių (senjorų, vienišų ir vienišų
neįgalių, visų žmonių) pajamas indeksuoti, priklausomai nuo kainų kilimo koeficiento ir nustatytų kainų tokį koeficientą,
kuris apribotų valstybinių įmonių ir verslo kainų kilimą, kuris vyksta be pertraukos ir pastoviai skurdina dirbančius ir 
nedirbančius Lietuvos žmones ir  t.t. Lietuvoje spendžiamų problemų visada labai daug. Būkime mūsų Tėvynės šeimininkais, 
spręskime visi kartu savo Tėvynės visas problemas, būkime mūsų 
valdžio institucijoms tikri patarėjai.                                                 

Atstatykime Lietuvos žmonių MORALĘ. Dalyvaukime labai svarbiame judėjime Etikos Universiteto kūrime visoje 
Lietuvoje, tik tada Lietuvoje bus gera gyventi, kai žmonės pradės vienas į kitą žiūrėti kaip į savo artimą, kai Lietuvos
gyventojai pradės gerbti ir mylėti vienas kitą ir pamirš savo abejingumą ir godumą ir visi jausis savo Šalies, savo gyvenamos
vietos tikrais šeimininkais.  Tik tada žmonės pradės grįžti iš svetimų kraštų!                                                                                                                    
Kontaktai: organizacinio komiteto vadovas Antanas Andziulis el. paštu: 
antanasandziulis@gmail.com; telef. +37060302980Įrodymas, kad jis jau veikia šitie du KREIPIMAISI: pirmą kreipimosi reikėjo labai skubiai išsiųsti adresatams, nes
Lietuvos biudžetas svarstomas 9 gruodžio, o tvirtinamas 12/12!

                                                  LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIO KOMITETO

                                                                                                     REZOLIUCIJA

                                                                               Į VISUS LIETUVOS VALDŽIOS ATSTOVUS

                                       Brangieji Lietuvos žmones, mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS) organizacija įkūrė ETIKOS Universitetą  (2017-06-01) tam,
kad prie jo veiklos prisijungtų visi Lietuvos gyventojai, spauda, radijas ir visos televizijos programos.

2017-12-16 įvyko Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdis, kuriame VISI dalyviai pritarė vienbalsiai Lietuvos etinių – moralinių,
heraldinių vertybių atstatymui Lietuvoje.

                        Tikimės ir Jūsų visų pritarimo. Tegu sugrįžta pagarba pagyvenusiam, neturtingam, vienišam ir neįgaliam vienišam žmogui (tikras viešas
genocidas),  vaikų genocidas (neperkami ekologiški maisto produktai iš vietinių augintojų).

                       Tegu grįžta pagarba neturtingam ligoniui AR SENJORUI  (kuriems gydytojai nusikalstamai abejingi), pagaliau tegu grįžta tikra pagarba
Moteriai – Motinai, kur dingo vyrų inteligencija, dženteligentiškumas? Tegu gerbia save visų profesijų žmonės, kurie aukštindami save (kuriems uždarbį
moka visi Lietuvos gyventojai) pamiršta tikrąsias žmogiškas vertybes.  Neleiskime užsisėdėti jokiose pareigose (ypatingai socialinėje tarnyboje, medicinoje
ir kt.), nes tai gimdo nejautrą ir korupciją. 

                      Šiurpą keliantys įvykiai Lietuvoje privertė susimastyti ir rašyti šitą KREIPIMĄSI, kad atkreiptumėm visos Lietuvos gyventojų dėmesį į tai, kas
vyksta Lietuvos gyvenime. Siaubą kelia mūsų vaikai, kurie bejausmiai savo Tėvynei, nes nėra juose tos ugnelės, kuri mums švietė sąjūdžio laikais. 
Patriotizmas pamiršta savoka. Paklauskite, kas pirmiausia palieka Lietuvą – dažniausiai tai jie – užaugę jau Nepriklausomybės metais...ir ne tik...

                      Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami į šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės,
vagystės tiesiogine prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir pn.),  
 Korupcija ir šešėlinė ekonomika – tai siaubingas moralės smukimas.                                  Lietuva naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga sunkiai serga, kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo ir dėl moralinių – etninių priežasčių. Pagal savižudybes pirmaujame ES.                                                                                                                                                                                 

Kur dingo Lietuvos bankai?                                                                                                                                      

Užsienio bankai mus žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į užsienį,

                          Beribis žmonių abejingumas, nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį. Prarastos - pamirštos tikrosios
žmogiškos vertybės - dvasinis tobulėjimas. Ar ne tai yra viena iš svarbiausių priežaščių, kodėl žmonės bėga iš Lietuvos. Pamirškime asmenines ambicijas,
svarbiausia – vienybė.                                                                                         

Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas!                                                                                                                                                                                                                                                   

                          Atsikvošėkime pagaliau...Išsirinkome valdžią, kuri stengiasi Lietuvą išvesti iš praeitų vyriausybių pridarytų klaidų, o dar yra nesusipratėlių,
kurie ją puola. Visada reikia pagalvoti apie tai, ką naujoji valdžia paveldėjo, o ne iš inercijos tęsti puolimus. Jeigu mes rinkdami pasitikėjome, tai padėkime, 
atkreipkime dėmesį į tas situacijas, kurios labiausiai šiandien reikalauja dėmesio ir taip parodysime savo pasiryžimą tapti savo Tėvynės šeimininkais.                                                                                            

                          Visų tų klaidų pasiekoje daugybę apsigimimų, nepagydomų ligų, o dar kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. Ar matėte laidą 
apie  būrį neįgalių vaikų, kuriuos bandoma integruoti į gyvenimą, bet to galėjo ir nebūti, jie tapo tokiais, dėl būsimų tėvų žinių trūkumo.

                          Niekada nepamirškime, kad visi Lietuvos gyventojai gali prisidėti ir  tapti Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais.
Niekada nepamirškime, kad kiekvienas visuomenės narys atsakingas už tai kas vyksta Lietuvoje!

                           Prisijunkime (prie Etikos Universiteto), kurkime, dalyvaukime, kovokime su amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai, būkime
pasiruošę bet kokią minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, nes tik mūsų visų pastangų dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu visi
būsime nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME kaip reikalauja Visatos dėsniai -10 Dievo įsakymų, tik tada mūsų gyvenimas kardinaliai
pasikeis, įvyks stebuklas... 

                           Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai
galvosim vienu metu  visi kartu.). 

                            Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime žodžius:

                          „Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki, dori, sąžiningi, laikytųsi duoto
Tokiu būdu, nuo tos akimirkos, mes visi tampame Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais.  

Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe! Tepadeda mums Dievas!                                                                             
 Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje
(protokolas Nr. 19. 2017-09-12).Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė,
lietps.eu
amgedv@gmail.com;866673965; ir                                          
 2017-12-16 Lietuvos visuomen
ės organizacinio komiteto posėdyje,(LVT protokolas Nr.7.).
pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl. AUKSINIS RUDUO
ketvirtas psl. Lietuvos visuomenės Taryba
penktas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
šeštas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
septintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
aštuntas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
devintas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dešimtas psl. ISTORIJOS MĖGĖJŲ KLUBAS
vienuoliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
dvylliktas psl. SVEIKATA
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS