LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
LABAI SVARBI INFORMACIJA:

www.manoapklausa.lt/apklausa/1092504481/               Alg. Matul. apklausa

https://www.youtube.com/watch?v=ykqQu42RjCI             zigmas ir butkevi2ius signatarai

https://www.youtube.com/watch?v=F8JrxtAg9QY          zigmas vai6vila 2015-10-13

 

https://www.youtube.com/watch?v=UdYny5VkUg


LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS, įvykęs 2019-04-27 d. 12
                                         
                                                  Protokolas Nr.1

3.1. ... Buvo svarstoma ar steigti Lietuvoje Etikos Universitetą, nes Klaipėdoje, Lietuvos pensininkų
susivienijimo organizacijos toks Universitetas veikia jau du mokslo metus ir jis save pateisino. Kai
Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos narių paklausėme: ar reikia pratęsti Klaipėdos Etikos
Universiteto veiklą dar vieniems - tretiems metams – tai LPS Tarybos nariai nubalsavo už pratęsimą
vienbalsiai - kalbėjo Aldona Marija Gedvilienė.
Nutarta įsteigti LIETUVOJE ETIKOS UNIVERSITETĄ: už 55 balsai (vienbalsiai)...
6.
... Nepriklausomo instituto – Tautos Tribunolo įkūrimas Lietuvoje. Kalbėjo Arvydas Širvinskas.
Nutarta įkurti Lieuvoje LVT TRIBUNOLĄ: už – 50 balsų; prieš – 1, susilaikė – 4.
8
... Pasiūlyta LVT organizacijoje įkurti jaunimo grupę. Daugelis kalbėtojų pasisakė už tokios grupės
sukūrimą.
6.1. Nutarta įkurti LVT JAUNIMO GRUPĘ: už – 55 balsai; prieš – 0, susilaikė – 0  

****************************************************************************************************

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS)

Klaipėda 2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda,
telef. 866673965, el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo saskaita
LT80 5015 4000 0103 2261 EUR,
USD
Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289   Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%!                                                                                                                                                     ------------------------------------------------------------------------------------------------

      LIETUVOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRUI

                                LINUI KUKURAIČIUI

           Tema: dėl SENJORŲ socialinės padėties LIETUVOJE              Raštas Nr. 6 – lsaps.m. 3-46

                                                                                                                            LPS Tarybos protokolas Nr.10.

           Atsakymas būtinas                                                                          Klaipėda, 2019-03-14.

                  LPS Tarybos posėdyje 2019-03-12 apsvarstytas SENJORŲ padėtis Lietuvoje socialiniu požiūriu. Dabartiniu
metu, miesto savivaldybėse nėra senjorų atstovo, atsakingo už gyvenamosios vietos senjorus. Savivaldybėse yra
sporto komitetas, jaunimo reikalų komitetas, bet  senjorams niekas neatstovauja ir   tai labai neteisinga.  Iškilus
problemai, senjoras neturi į ką kreiptis. Dar savivaldybėse gyvuoja labai didelis biurokratizmas, su kuriuo reikia
labai aktyviai kovoti, bet tai ne mūsų kompetencija.

                 Išaiškėjo dar viena problema, kurią reikia nedelsiant spręsti. Ši problema tapo aktuali po vienos moters
telefono skambučio:  ji priekaištavo mums, kad žmogus, tapęs senjoru ir toliau likęs be darbo – lieka tuštumoje,
ypatingai jeigu jis yra vienišas (nesvarbu kodėl: gal vaikai užsienyje ar  likęs dėl kokių tai priežasčių be šeimos).                                                                                                                                                                                          

                 Mūsų LPS Tarybos narių nuomonė, kad tokiais žmonėmis mūsų visuomenė privalo pasirūpinti. Bandžiau
kreiptis į mūsų miesto „Sodros“ skyrių, siūliau išeinančiam į užtarnautą poilsį, įteikti kvietimą prisijungti prie mieste
esančių senjorų organizacijų, tačiau mums pranešė, kad sodra jokių kvietimų nedalina ir mūsų siūlymą – atmetė.
Domėjomės, klausinėjome žmonių nuomonės, visi pritaria, kad dabar, žmogus užsidirbęs pensiją ir netekęs darbo,
lieka paliktas likimo valiai, o atsivėrusi tuštuma veikia labai neigiamai. Kai kurie taip pasimeta, nežinodami ką daryti, 
sėdi (ypač moterys) prie lango ir ištisom dienom verkia. Labai gerai suprantame žmogų, atsidūrusi tokioje situacijoje
(ir patys tai esame išgyvenę), kai gyvenimas kardinalaiai pasikeičia ir lieka neviltis dėl ateities...Pensijos labai mažos,
pragyvenimas sunkus...                                                                                                   

                   Gyvenimas diktuoja savas taisykles, kurias reikia sukurti ir klausimą spręsti nedelsiant, nes tokia situacija,
kartais sukelia tokią depresią, kad senjoras ryžtasi savižudybei.

                   Prašome labai rimtai apsvarstyti šitas problemas ir atsakyti į kiekvieną klausimą atskirsai, rasti būdą, kaip
pakeisti šitas klaidingas situacias. Negana, kad senjorų mažos pensijos sukelia stresinę situaciją, tai dar papildomas
stresas, sulaukus pensijinio amžiaus ir atsidūrus ant visiškos tuštumos slenksčio.

 Apie vienišų ir vienišų neįgalių senjorų sudėtingą situaciją Lietuvoje, rašome jau 29 metus.

 

 

Siūlome:

1.   Kiekvienoje miesto savivaldybėje įsteigti komisiją ar komitetą - atsakiną asmenį (geriau    senjorą) už senjor
 2.    Pensininkų atstovas prie savivaldybės kiekvienam, sulaukus pensijinio amžiaus asmeniui, įteiktų kvietimą ar
senjorų organizacijų sarašą ar pn.,  ir iš karto asmuo gali prisijungti prie senjorų organizacijos veiklos, tokiu būdu
pergyvendamas patį sunkiausią gyvenimo momentą.                                                  

 3.    NVO gyvenimas labai sunkus, nes neturi jokio finansavimo.  Mes, senjorų organizacijų vadovai esame priversti
remti savo organizacijas iš savo pensijų, ar tai teisinga? Juk kiekvienam darbui reikalingas kompiuteris, spausdintuvas
ir pn. Tenka pirkti iš savo pensijų,  Seimo nariai gauna kanceliarinių prekių išlaidoms, gaudami didelius atlyginimus,
o mes turime viską pirkti iš savo pensijų. Teko girdėti per televiziją, (mes seniai kritikuojame NVO plėtros įstatymą,
kuris  skatina plėstis be jokio materialinio pagrindo) kad  NVO bus finansuojamos kaip politinės partijos, skiriant 2%,
bet ar tai tiesa, dar nežinome. Laukiame Jūsų atsakymo.

4.     Prašome atsakyti, kokie pasikeitimai yra pasiekti dėl vienišų ir vienišų neįgalių žmonių gyvenimo pagerinimo?.

 

Būsime dėkingi išsiaiškinę visus mums gyvenimo padiktuotus  problematiškus klausimus.

 

LPS Tarybos vardu 

Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė

Internetinio laikraštėlio "Auksinis ruduo" redaktorė

Svetainės "Sveikata savo jėgomis" autorė – Telia be jokios priežasties sunaikino svetainę, nes buvo surašyti įvairūs būdai,
kaip gyventi be vaistų.

Lietuvos visuomenės Tarybos įkūrimo iniciatorė

Kontaktai: lietps.eu; amgedv@gmail.com; telef.866673965.

KOMENTARAS: Soc.a.ir d.minisras net neskaitė mūsų rašto, per smulkus reikalas. Dabar visi ministrai turi tiek pavaduotojų,
kad paprasti Lietuvos žmnės jiems per smulkūs, kad domėtusi jų reikalais. Pasidomėkite, kiek Sveikatos apsaugos ministras
turi pavaduotojų - tai ar reikia stebėtis, kad Lietuvos žmonių sveikata niekam nerūpi, pabandykite patekti pas jums reikalingą
specialistą, tada ir sužinosite tikrą padėtį...


                                    

 

ATSAKYMAS

Data 2019-03-14 Nr. 6

Gautieji

x

SADM_DVS_Avilys@socmin.lt

2019-03-28 10:31 (prieš 1 dieną)

 

Skirta LPS, Jurate.Sinkeviciene

Laba diena,

 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnis nustato, kad: 
1. Piniginę socialinę paramą savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, kuri yra
finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų.
2. Savivaldybės taryba tvirtina piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašą, kuriame nustato: piniginės
socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarką (prašymų-paraiškų priėmimo; trūkstamų dokumentų pateikimo;
duomenų apie turtą pateikimo; piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo; prašymus-paraiškas pateikusių
asmenų informavimo apie piniginės socialinės paramos skyrimą ar neskyrimą; neteisėtai gautos ar išmokėtos
piniginės socialinės paramos išskaičiavimo; paskirtos, bet laiku neatsiimtos piniginės socialinės paramos, taip pat
mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama piniginė socialinė parama, arba mirus vienam
gyvenančiam asmeniui paskirtos ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėtos piniginės socialinės paramos išmokėjimo
procedūras); pagrindus, kai socialinė parama skiriama kitais šiame įstatyme nenumatytais atvejais (skiriama vienkartinė,
tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa; apmokama skola už būstą; kompensuojamos išlaidos už didesnį karšto ir geriamojo
vandens kiekį, negu šiame įstatyme nustatytas normatyvas; kompensuojamos šiame įstatyme nenurodytos būsto
išlaikymo išlaidos ir kita) ir kuriems esant ši parama didinama, mažinama, skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems
asmenims, sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas; bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių
bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų, ir (ar) gyvenamosios vietovės
bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų pasitelkimo dalyvauti svarstant klausimus dėl
piniginės socialinės paramos skyrimo tvarką bei jų teises ir pareigas.
Taigi, Jūsų laiške aprašytu atveju atleistas iš darbo asmuo gali kreiptis raštu į savivaldybę dėl šildymo kompensacijos,
socialinės pašalpos, vienkartinės paramos. Taip pat asmuo gali kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl kito darbo ir pan.
                Vienišų pensininkų rėmimo klausimu informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano 1.1.2. dalies 2 punkte numatyta viena iš priemonių pajamų nelygybei mažinti: 
                 2. Vienišo pensinio amžiaus asmens paramos sistemos sukūrimas 2019 metų II ketvirtyje. (Kai bus priimti
atitinkami teisės aktai, visuomenė apie tai bus informuota.)
Taip pat internete:
http://www.mcwealth.lt/imone/mc-labdaros-ir-paramos-fondas/kaip-veikia-sidabrine-linija
                 Dėkojame už pasiūlymus dėl pensininkų veiklos skatinimo savivaldybėse.
                 Atkreipiame dėmesį, kad ministerija negali savivaldybėms nurodyti steigti komitetus ar komisijas atsakingus už
senjorų problemas. Šiuo klausimu apsisprendžia pačios savivaldybės. Daugelyje savivaldybių su senjorų organizacijomis
  savivaldybės bendrauja labai glaudžiai, remia įvairius senjorų renginius, keliones, finansuoja kitais būdais (todėl prašome
raštu kreiptis į savivaldybę) ir kt. Bet pensininkų organizacijų veikla savivaldybėse priklauso ir nuo pačių pensininkų
aktyvumo.
                 Taip pat pateikiame pensininkų organizacijų, kurios turi skyrius daugelyje Lietuvos savivaldybių, sąrašą:
 LPS „Bočiai“ atstovai (pirmininkas Petras Ruzgus , tel. 85 2125023 arba 8685 43119),
 Pagyvenusių žmonių asociacijos atstovai (pirmininkė Grasilda Makaravičienė, tel.  8618 62002 ) 
 Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai (Tarybos narys Gediminas Uogintas tel. 85 2167776 arba 8654 73883). 
Tai trys didžiausios pagyvenusių žmonių organizacijos, turinčios skyrius visose savivaldybėse (dalyvaujančios
savivaldybių veikloje) ir turinčios maždaug po 50 tūkst. narių kiekviena. Viso apie 150 tūkst. narių.
Elektroninis paštas:

lpzasociacija@gmail.com
lietbociai@gmail.com
tremtinys.lpkts@gmail.com

Informuojame, kad  deklaruojant už 2018 metus 2 proc., kuriuos skirdavome visuomeninėms organizacijoms, taip ir toliau
galima joms skirti, o 1 proc. galima skirti papildomai profesinėms sąjungoms ir dar 1 proc. politinėms partijoms. Iš viso
4 proc. 
Dėkojame už laišką ir pasiūlymus.

Pagarbiai
Stanislovas Valickas
Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus patarėjas
Tel. (8-5) 2664238
el. p. 
Stanislovas.Valickas


                            LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS)

Klaipėda 2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965,
el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo saskaita
LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD
Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289 
 Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%!

-----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                   

 

KLAIPĖDOS M. MERUI VYTAUTUI GRUBLIAUSKUI,

 

KLAIPĖDOS M. TARYBAI                                     Raštas Nr. 7 – kms. 4-47

                                                                                                                            LPS Tarybos protokolas Nr.11.

           Atsakymas būtinas                                                                          Klaipėda, 2019-03-28.                                                            

 

 

 

           Sveiki, gerb. Mere ir Tarybos nariai, persiunčiu mūsų laišką, siųstą socialinių reikalų ir darbo ministrui ir gautą atsakymą, prašome dar kartą atsižvelgti į mūsų senjorų situaciją mūsų mieste, nes ji nėra normali:                                                                                                                  1. savivaldybėje nėra atsakingo už senjorų reikalus;                                                                                                        2. neturime informacijos kaip ir kada teikiama parama skurstantiems;                                                             3. reikėtų pasimokyti iš kitų miestų (pvz. iš Neringos) kaip rūpintis senjorais : skiriamas autobusas išvykoms nors porą kartų per metus, savivaldybė organizuoja visiems senjorams bendrus renginius, kuriuose susipažįstama ir susidraugaujama.

            Vienas senjorų organizacijas finansuojate, o kitoms atsukate nugarą, kodėl skaldote ir priešinate savo miesto senjorus? Noriu priminti, kad dar nei vienas žmogus neišvengė to momento, kai atėjus laikui, taps senjoru:" kas rūpinasi senjorais šiandien - tas rūpinasi savo ateitimi", atleiskite, kad primenu tokias amžinas tiesas, bet deja...

             Mūsų organizacija daug dirba, turi Etikos Universitetą ir Sveikos gyvensenos mokyklą: pirmasis veikia jau antrus mokslo metus, (primename, kad vienas iš svarbiausių Visatos dėsnių – priežasties ir pasekmės dėsnis), tačiau jokio dėmesio iš miesto valdžios nesulaukiame, ar tai teisinga? Lektoriai dirba nemokamai, bet ir dovanėlių reikia. Jau 16 metų dirbu visuomeninį darbą nemokamai ir visas darbo priemones ir kanceliarines prekes  tenka įsigyti  iš savo pensijos, ar toks savivaldybės „rūpestis“ gali džiuginti? Jau eilę metų leidžiame internetinį laikraštėlį, kuris taip pat be finansų neįmanomas, ar kas nors apie tai  pagalvoja? Kada savivaldybė atsisuks veidu į miesto senjorus ir pradės nors retkarčiais apie juos prisiminti? 

 

Mums reikėtų:

 

1. Norime, kad savivaldybėje būtų senjorų (senjorų amžiaus) atstovas (komisijos ar komiteto forma), kaip yra jaunimo
reikalų, sporto ir pn.  Savivaldybėje svarstant senjorų reikalus, norime dalyvauti senjorų reikalų sprendime.
Toks senjorų atstovas registruotų visus senjorus ir galėtų įteikti kvietimą dalyvauti senjorų organizacijose, kad jis
neatsidurtų prieš kardinalų gyvenimo pasikeitimą (ypač, jeigu tuo pačiu netenka ir darbo), t.y. prieš gyvenimo
vakumą.

 2. Norime gauti savivaldybės tarybos patvirtina piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašą, kuriame
nustatyta: piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarką, Reikėtų, kad savivaldybės atsakingas už
paramos skyrimą viešai atsiskaitytų (miesto laikraštyje) apie pašalpos prašymus ir teikimus ir kokio dydžio pašalpa
privaloma (žinome, kad yra nustatytas dydis). .

2. Kokiu būdu savivaldybė praneša žmogui, apie tai, kad jam priklauso socialinė parama ir kokios rūšies ta parama
(vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė)?  Pasirodo yra galimybė ją didinti ir mažinti, nuo ko tai priklauso?
(skelbkite miesto laikraštyje visą informaciją skirtą senjorams).

3. Kaip, mirus vienišam senjorui, tvarkomi jo turtiniai reikalai?

4. Kada bus sukviestos visos pensininkų organizacijos į bendrą renginį, kuriame būtų aptarti senjorų reikalai mieste?
Gerb. Seimo narys S.Gentvilas kartą buvo sukvietęs senjorų atstovus, išklausinėjo apie problemas ir žadėjo atsakyti
į visus klausimus, tačiau atsakymo nėra iki šiol, nėra ir jokių pasikeitimų, o mes tikėjomės, bet deja...
Mes pageidautumėm, kad susitikimai būtų tik prasmingi...

5. Kada bus pilnai patenkintas senelių namų poreikis miesto senjorams?

6. Globos namuose vieniši senjorai, ten patekę, labai greitai miršta (žmonėms tai sukelia blogas mintis), nuo ko tai
priklauso?

7. Jau seniai savivaldybeje buvo kalbama apie privažiavimą prie Bendruomenės namų, kas numatoma ir kada bus
pradėti darbai? Dabar privažiavimo kelias (per to rajono kiemus labai blogas – išdaužytos aštriais kraštais duobės
(gali sugadinti padangas), nes judėjimas tuo kiemu labai intensyvus, kartais priešpriešinis eismas tampa pavojingas,
todėl labai reikia pasirūpinti normaliu privažiavimu.

8. Mes jau prašėme, kad apšviestų takelį per parką nuo Bendruomenės namų iki Žvejų Kultūros rūmų, kuriuo eina
daugelis Bendruomenės namų lankytojų, tačiau iki šiol dėmesio nesulaukiame.

9. Senjorai laukia, nesulaukia, kada važiuos miesto transportu nemokamai, kiti miestai tai jau suorganizavę.

10. Kodėl senjorai miesto baseinuose negali lankytis nemokamai, o turi stovėti bendruose eilėse, kai ne visi gali, o
senjorams judėjimas būtinas.

11. Kodėl senjorams nėra organizuojami sporto užsiėmimai?  Turėtų būti tam skirtos patalpos, užsiėmimų grafikai,
skirti treneriai ir gydytojas, kad užsiėmimų metu, būtų pilnai apsaugoti nuo netikėtumų. Kada miestas turės senjorų
sporto programą?

12. Reikėtų pagalvoti apie senjorus tuo metu, kai jie netenka darbo ir lieka prieš gyvenimo vakumą. Kas galėtų
tokiam senjorui įteikti pakvietimą į mieste veikiančią senjorų organizaciją, kad iš karto neliktų be užsiėmimo,
o galėtų aktyviai įsijungti į savo miesto ar Respublikos gyvenimą.

     

Prašome atsakyti į kiekvieną klausimą atskirai. Ačiu už visus atsakymus.

 

Aldona Marija Gedvilinė Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovė Klaipėdai,

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidntė

Internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redktorė

Internetinės svetainės „Sveikata savo jėgomis“ autorė (Telia sunaikino)

Etikos Universiteto Klaipėdoje įkūrėja ir vadovė

Lietuvos visuomenės Tarybos valdybos narė ir

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė

Lietuvos Etikos Universiteto iniciatyvinės grupės narė

Kontaktai: lietps.eu, telef. 866673965, el.p.amgedv@gmail.com;

 

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt

 

Meilė viską valdo pasaulyje!          

*****************************************************************************************************************************


                      KIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS INICIATYVINĖS GRUPĖS PAREIŠKIMAS


Išreikšdami didelį susirūpinimą tuo, kad Lietuvos valstybė yra patekusi į gilią demografinę
krizę ir iki šiol joje nėra jėgos, pajėgios atitinkamai reaguoti į šią situaciją bei šios krizės įveikimą
paskelbti pirmaeiliu šalies uždaviniu,

           kviečiame visus bendrapiliečius ir už Lietuvos ribų esančius žmones, kuriems Lietuvą yra
gimtasis kraštas:

1.   prisiminti bendro likimo mums visiems uždėtą šventą pareigą ginti savo Tėvynę ir jos
žmones;

2.   sutelkti  savo gebėjimus, valią ir ryžtą Tautos ir Valstybės gyvybingumui ir tęstinumui
užtikrinti;

3.   pagal kiekvieno išgales prisidėti prie tokių sąlygų sukūrimo, kad Lietuvos piliečiai ir po
visą pasaulį pasklidę tautiečiai norėtų ir galėtų Lietuvoje gyventi, dirbti, kurti ir vaikus
auginti.

             Pribrendo laikas kiekvienam apsispręsti dėl mūsų tautos išlikimo sparčiai augančiame
7,6 mlrd. pasaulyje. Dar galime sutarti, kad šis uždavinys taptų pamatiniu visus Lietuvos žmones
telkiančio pilietinių judėjimų susivienijimo tikslu.

             Pirmąjį žingsnį į tokį susivienijimą atlikime remdami tokį kandidatą į Lietuvos Respublikos
Prezidentus, kuris jau yra tiek pasirengęs, kad norėtų ir galėtų spręsti visus čia nusakytus
uždavinius.

 

LVT OK nariai: (kai pasirašys).

 

  LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS)

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda,
telef. 866673965, el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378.
Atsiskaitymo saskaita
LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289 
 Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%!

==========================================================

 LIETUVOS  PREZIDENTEI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VADOVUI,

SUSISIEKIMO MINISTRUI, APLINKOS APSAUGOS MINISTRUI, VISŲ MINISTERIJŲ DĖMESIUI

Reikalingas  SKUBUS atsakymas.            Dėl Klaipėdos miesto deurbanizacijos

 2018-08-13.                                        (protokolo Nr.25)  Raštas Nr. Lrpv – 05 – lsv

                                            ATVIRAS  KREIPIMASIS

            Gerbiamieji, gyvenimo šiandiena diktuoja ateities priemonės, kurios reikalingos žvelgiant į perspektyvą:
Klaipėdos miestas greitai nebebus tinkamas žmonėms gyventi – oras užterštas, nuodingos dulkės ir blogas kvapas
dusina vaikus ir visus klaipėdiečius, nesibaigiančios ligos ir gyvenimo trumpėjimas verčia rimtai susimastyti.
Ar šiandien kas nors pagalvoja, ką mes paliksime ateities kartoms?
Teisiškai įrodyta, kad Klaipėdos uostas labiausiai užterštas ir jo gamybos procesai žaloja gyvenamą aplinką žmonėms.

           Su didžiuliu nerimu stebime, kas vyksta Klaipėdoje: juodos dulkės nuo pramoninės veiklos žaloja visų žmonių
sveikatą (matėme per televizijos laidą, - kūdykio kojytes ir rankytės juodos nuo kenksmingų dulkių), kodėl niekas
nesirūpina Klaipėdos žmonių ateitimi. Eina diskusija apie uosto pratęsimą Melnragės saskaita, bet ar tai išeitis?

             Klaipėdos mieste ant Kuršių Marių kranto neturi likti nei vienos įmonės, uosto ar naftos terminalo.
Liks tiktai keltai, kruiziniai laivai ir pramoginės jachtos.

            Kuršių Marių krantinė turi būti skirta miestiečiams ir visos Lietuvos gyventojams. Turi būti skirta turizmui.
Daugiau žalumos, kad būtų malonus pavėsis.

           Visoms įmonėms vieta Butingėje.
Laukia didelis darbas? Taip!
Laukia didelės išlaidos? Taip!
Svarbu dabar nemėtyti pinigų be reikalo.

               Žvelgiant į Lietuvos perspektyvą tai vienintelis NEIŠVENGIAMAS, teisingas kelias.
Europos sajunga tikrai padės gelbėti žmones nuo pražūties.
Sustokite, kol neapnuodijote Melnaragės, nemėtykite beprasmiškai pinigų, PLĖSDAMI UOSTĄ, nes NEI MIESTE NEI
 MELNRAGĖJE JAM NE VIETA.                                                                                                                                                        
              Anksčiau ar vėliau, ateis diena, nebebus jokio kito pasirinkimo, nes pradės masiškai mirti žmonės, vis daugiau
gims apsigimusių kūdykių ar to mes norime?

              Kalbant apie viešąjį Klaipėdos miesto transportą, peršasi viena mintis – mūsų miestui reikia troleibuso.
Visi žinome, kad tai pats ekologiškiausias transportas. Mūsų miestas tikrai kaip specialiai pritaikytas troleibusui,
juk tiek nedaug tereikia – nutiesti elektros laidus, įsigyti troleibusus ir oras bus švaresnis.
Tik reikia atkreipti dėmesį į viadukų statybas, kad nepablogintų troleibusų linijų tiesimą.

           Eina kalba, kad Klaipėda sveikas miestas, bet tikrumoje – tai tikras melas.

           Visi žmonės nori gyventi sveikoje, estetiškoje aplinkoje ir gimdyti sveikus vaikus – mūsų ateities kūrėjus
ir būsimus gyventojus.
            O gal verta dėl to pasistengti, kad mūsų miestas tikrai taptų sveikiausias Europoje!

p.s.autoriaus teises saugo valstybė.

 

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė Aldona Marija Gedvilienė ir kt. (bus vėliau) LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS)

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965,
el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo saskaita
LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289 
 Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%!

==========================================================

 LIETUVOS  PREZIDENTEI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VADOVUI,

SUSISIEKIMO MINISTRUI, APLINKOS APSAUGOS MINISTRUI, VISŲ MINISTERIJŲ DĖMESIUI

Reikalingas  SKUBUS atsakymas.            Dėl Klaipėdos miesto deurbanizacijos

 2018-08-13.                                        (protokolo Nr.25)  Raštas Nr. Lrpv – 05 – lsv

                                            ATVIRAS  KREIPIMASIS

            Gerbiamieji, gyvenimo šiandiena diktuoja ateities priemonės, kurios reikalingos žvelgiant į perspektyvą: Klaipėdos miestas greitai
nebebus tinkamas žmonėms gyventi – oras užterštas, nuodingos dulkės ir blogas kvapas dusina vaikus ir visus klaipėdiečius, nesibaigiančios
ligos ir gyvenimo trumpėjimas verčia rimtai susimastyti. Ar šiandien kas nors pagalvoja, ką mes paliksime ateities kartoms?
Teisiškai įrodyta, kad Klaipėdos uostas labiausiai užterštas ir jo gamybos procesai žaloja gyvenamą aplinką.

           Su didžiuliu nerimu stebime, kas vyksta Klaipėdoje: juodos dulkės nuo pramoninės veiklos žaloja visų žmonių sveikatą (matėme
per televizijos laidą, - kūdykio kojytes ir rankytės juodos nuo kenksmingų dulkių), kodėl niekas nesirūpina Klaipėdos žmonių ateitimi.
Eina diskusija apie uosto pratęsimą Melnragės saskaita, bet ar tai išeitis?

             Klaipėdos mieste ant Kuršių Marių kranto neturi likti nei vienos įmonės, uosto ar naftos terminalo. Liks tiktai keltai, kruiziniai laivai
ir pramoginės jachtos.

            Kuršių Marių krantinė turi būti skirta miestiečiams ir visos Lietuvos gyventojams. Turi būti skirta turizmui.
Daugiau žalumos, kad būtų malonus pavėsis.

           Visoms įmonėms vieta Butingėje.
           Laukia didelis darbas? Taip!
           Laukia didelės išlaidos? Taip!
           Svarbu dabar nemėtyti pinigų bereikalo.

               Žvelgiant į Lietuvos perspektyvą tai vienintelis NEIŠVENGIAMAS, teisingas kelias.
Europos sajunga tikrai padės gelbėti žmones nuo pražūties.
Sustokite, kol neapnuodijote Melnaragės, nemėtykite beprasmiškai pinigų, PLĖSDAMI UOSTĄ, nes NEI MIESTE
NEI  MELNRAGĖJE JAM NE VIETA.  
                 Anksčiau ar vėliau, ateis diena, nebebus jokio kito pasirinkimo, nes pradės masiškai mirti žmonės, vis

daugiau gims apsigimusių kūdykių ar to mes norime?

              Kalbant apie viešąjį Klaipėdos miesto transportą, peršasi viena mintis – mūsų miestui reikia troleibuso.
Visi žinome, kad tai pats ekologiškiausias transportas. Mūsų miestas tikrai kaip specialiai pritaikytas troleibusui,
juk tiek nedaug tereikia – nutiesti elektros laidus įsigyti troleibusus ir oras bus švaresnis.
Tik reikia atkreipti dėmesį į viadukų statybas, kad nepablogintų troleibusų linijų tiesimą.

           Eina kalba, kad Klaipėda sveikas miestas, bet tikrumoje – tai tikras melas.

           Visi žmonės nori gyventi sveikoje, estetiškoje aplinkoje ir gimdyti sveikus vaikus – mūsų ateities kūrėjus ir
būsimus gyventojus.
O gal verta dėl to pasistengti? Tikrai gali mūsų miestas  tapti sveikiausias Europoje!

p.s.autoriaus teises saugo valstybė.

 

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė Aldona Marija Gedvilienė ir kt.

 

 

 

 

 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos

Generalinei sekretorei Astai Junevičienei,

asta.juneviciene@unesco.lt

Šv. Jono g. 11, LT-01123 Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai

J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

 

2018 m. sausio 26 d.Dėl lietuvių kalbos įrašymo į UNESCO saugomų nematerialaus paveldo vertybių sąrašus

       Lietuvių kalba yra seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba, kurios mokslinė vertė yra neįkainojama. Ji yra visų
indoeuropiečių kalbų raidos pažinimo raktas
. „Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes ji turi raktą, kuris atskleidžia ne tik
etnologines, bet ir tautų raidos paslaptis“, 1760 metais rašė Imanuelis Kantas.

     „Iš visų pasaulio kalbų lietuvių kalba, ne sanskritas, stovi arčiausiai pagrindinės prokalbės, atstatytos lyginamosios
kalbotyros būdu“, teigia vienas iš pasaulinių sanskrito žinovų, Decca universiteto profesorius R.C.Majundar („The vedic
age“, 202 p.).

      Lietuvių kalba – unikali, seniausia iš gyvųjų keturių šimtų trisdešimt devynių indoeuropiečių kalbų. Ji yra išlaikiusi
archajiškiausius šios prokalbės bruožus. Nė vienoje kitoje Europos valstybėje, tokioje mažoje teritorijoje, nėra tiek
daug ir tokių skirtingų tarmių variantų: turime dvi pagrindines tarmes, penkiolika patarmių, per šimtą šnektų ir
pašnekčių, iš kurių dešimt yra ne Lietuvos teritorijoje, o už jos ribų. Lietuvių kalbos savitumas (rašto ženklai,
moteriškų pavardžių daryba, kirčiavimas ir kt.) ir archajiškumas rodo, kad visos kitos indoeuropietiškos kalbos, plačiai
paplitusios ne tik Europoje, bet ir kituose žemynuose, yra žymiai jaunesnės. Keičiantis kartoms, tarmės, esančios žodinio
paveldo dalimi, nyksta, todėl jas reikia saugoti.
Vienos iš giminingų kalbų – prūsų kalbos išnykimas buvo sąlygotas
istorinių ir teisinės apsaugos nesudarymo aplinkybių
. Vykstančių globalizacijos procesų ir nacionalinių kultūrų skirtybių
nykymo fone norėtume, kad
lietuvių kalba – unikali pasaulio vertybė, o drauge – didžiausias mūsų turimas turtas, būtų
išsaugota ateities kartoms.

    Indoeuropiečių kalbos, kurioms priskiriama ir lietuvių kalba, plačiai paplitusios visuose žemynuose. Jos kilusios iš
bendros prokalbės, kuri į atskiras kalbas suskilo daugiau nei prieš keturis tūkstančius metų. „Per tą laiką visos indoeuropiečių
kalbos labai pakito, išskyrus vieną kalbą – lietuvių. Kai kurie lietuviški žodžiai, pavyzdžiui, esti, sūnus, keturi buvo tokie patys
arba mažai skiriasi nuo ide. prokalbės“:
http://alkas.lt/2017/01/21/profesorius-o-poliakovas-lietuviu-kalba-verta-buti-unesco-pasaulio-paveldo-sarase/
Pagal profesorių O.Poliakovą, ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad lietuvių kalba yra žinoma nuo XVI a., o lyginama su
kalbomis, kurių istorija siekia I ar net II tūkstm. pr. Kr. (pvz., anatolų kalbomis). Tai lemia, kad dabartinėje lietuvių kalboje
galėjo išnykti daug archajiškų formų, aptinkamų tų kalbų istoriniuose šaltiniuose. „Kalbos – tai ypatingi pasaulio kultūros
reiškiniai. Kiekviena pasaulio kalba yra unikali, svarbi ir turi būti išsaugota, nes ji tautos dvasinės ir materialinės kultūros
atspindys. Lietuvių kalboje atspindima ne tik lietuvių tautos, bet ir visų indoeuropiečių tolimųjų protėvių dvasinė bei materialinė
kultūra. Dėl to lietuvių kalba verta būti UNESCO Pasaulio paveldo sąraše“, – įsitikinęs prof. O. Poliakovas.

   Japonų mokslininkai, sudėję tautų kalbų garsinio tarimo diagramas ir pašalinę triukšmus nustatė (žr. 2016 m. spalio mėn.
TV žinias ir internetą), kad indoeuropiečių kalbų prokalbė prieš 9-10 tūkst. metų buvo ( ir yra) lietuvių kalba.

   Visa Europa turėtų saugoti mūsų kalbą kaip vis dar gyvą kultūros pamatą – juk Europos Sąjungos kalbų politika skatina
išlaikyti Europos kalbų įvairovę, kuri yra laikoma viena didžiausių Europos vertybių. Didesnės tautos mus verčia į savo kalbą
įsileisti jų kalbų sistemas, todėl lietuvių kalba turi būti saugoma vertybė. Šalia kryždirbystės ir kryžių simbolikos Lietuvoje,
šalia Dainų švenčių tradicijų ir jų simbolikos, šalia lietuviškų polifoninių dainų-sutartinių į UNESCO Nematerialaus kultūrinio
paveldo sąrašą turėtų būti įtraukta ir unikali lietuvių kalba.

    Nematerialus kultūros paveldas reiškiasi: žodinės kūrybos tradicijose ir išraiškos formose, įskaitant kalbą kaip nematerialaus
kultūros paveldo raiškos priemonę, scenos mene, papročiuose, apeigose ir šventiniuose renginiuose, su gamta ir visata
susijusiose mokslo srityse ir veikloje, tradiciniuose amatuose.
2003 m. spalio mėn. UNESCO priėmė Nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvenciją
(
LTEN), kuri įsigaliojo 2006 m. balandžio 20 dieną. Lietuva šią konvenciją
ratifikavo 2004 m. gruodžio 8 dieną.

2001 m. UNESCO sudaryta Tarptautinė žodinio ir nematerialaus kultūrinio paveldo žiuri. Šiuo metu į UNESCO Nematerialių
vertybių paveldą yra įrašyta
Garifūnų kalba, kuri yra gyva, dar vis naudojama bent keliose šalyse, šokis ir muzika Garifūnai
kalba
garifūnų kalba, kuri yra aravakų kilmės, tačiau smarkiai paveikta karibų, anglų, prancūzų, ispanų kalbų. Dauguma
garifūnų yra daugiakalbiai ir dar kalba ispaniškai, ar anglų kreolų dialektais.

    Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija, įgyvendinama per Pasaulio paveldo komiteto nuolat
dirbantį Pasaulio paveldo centrą, o Pasaulio paveldo koncepcijoje prioritetas suteiktas išskirtinio visuotinės vertės
pasaulio paveldo išsaugojimui. Prie išskirtinio pasaulio paveldo priskirtina ir lietuvių kalba.  Nematerialaus paveldo
vertybių kandidatūros vertinamos pagal šešis atrankos kriterijus:

  • yra išskirtinės reikšmės žmogaus kūrybos šedevras;
  • yra konkrečios bendruomenės kultūrinė arba istorinė tradicija;
  • yra neatsiejama ir ypatingai svarbi konkrečios bendruomenės kultūrinės tapatybės dalis;
  • išsiskiria atlikimo meistriškumu;
  • yra išskirtinai svarbus gyvos kultūrinės tradicijos įrodymas;
  • dėl nepakankamų apsaugos priemonių, urbanizacijos, sparčių visuomenės transformacijų ar akultūracijos sąlygojamos
  • staigios kaitos procesų vertybei gresia išnykimo pavojus.

    Lietuvių kalba faktiškai atitinka visus šiuos kriterijus. Dėl globalizacijos poveikio, kai Lietuvoje vis labiau įsigali
anglų kalba, dėl didžiulės migracijos, lietuvių kalbos vartojimas kasdien siaurėja, vienos iš lietuvių genčių – prūsų
kalba faktiškai yra išnykusi, nyksta lietuvių kalbos etnografinių rajonų tarmės ir prokalbės. Todėl būtina veikti jau
dabar, nelaukiant, kol su lietuvių kalba atsitiks „Gedimino kalno šalaitų griūtis“. Tačiau išnykimo grėsmė – tai ne
vienintelis ir ne esminis, o tik vienas iš šešių kriterijų. Suprantama, kad pagrindimui yra būtina kalbininkų nuomonė,
taip pat būtina pateikti daugiau rodiklių, kriterijų ir atlikti tyrimų.

   Siekdami išsaugoti ateities kartoms ir pasauliui pačią didžiausi vertybę – kalbą ir siekdami, kad lietuvių kalba
būtų saugoma UNESCO, norime atkreipti viso pasaulio dėmesį į lietuvių kalbos kaip kultūros paveldo svarbą
visuomenei, lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą, skatinti domėtis lietuvių kalba, studijuoti ją Lietuvoje ir
užsienyje. Lietuvių kalbos įrašymas į Nematerialųjį pasaulio kultūros paveldą sukeltų didžiulį susidomėjimą Lietuva,
jos kultūra ir kalba, paskatintų ją studijuoti pasaulio universitetuose, atlikti gilumines sanskrito ir lietuvių kalbos
lyginamąsias studijas.

   Taip pat gerb. Komisijai siūlytume apsvarstyti ir kito – labai svarbaus, išskirtinio pasaulio ir Lietuvos kultūros
fenomeno – Lietuvos kaip 1000 pliakalnių šalies (atlikus tam tikrus darbus-tyrimus, aprašymus) įrašymo į UNESCO
kultūros paveldo sąrašus. Juk precedentas jau yra: Kahokijos Piliakalnių valstybinė-istorinė-archeologinė vietovė
Jungtinių Amerikos Valstijų centrinėje dalyje, pietų Ilinojuje, Misisipės pakrantėje, į rytus nuo Sent Luiso
(The Cahokia Mounds State Historic Site). 9 km² ploto vietovėje aptikta ~80 piliakalnių, nors pats senasis
Kahokijos miestas buvęs dar didesnis (16 km², ~120 piliakalnių).

https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:UNESCO_pasaulio_paveldo_objektai_Amerikoje_ir_Karibuose#/media/File:Monks_Mound_in_July.JPG

   Šie siūlymai teikiami atsižvelgiant į tai, kad tokia sena ir garbinga valstybė – Lietuva, turinti turtingą istorinį ir
kultūrinį paveldą, UNESCO yra pristačiusi labai mažai pasiūlymų, tuo tarpu kitos valstybės pasiūlytus ir įrašytus į
saugomųjų vertybių sąrašus objektus skaičiuoja šimtais.

   Tokie konkretūs veiksmai galėtų ne tik padėti išsaugoti unikalų pasauliui Lietuvos paveldą, bet ir  išgarsinti Lietuvos
valstybę, paskatinti jos istorijos tyrimus visame pasaulyje. Dėl šių priežasčių prašome pradėti teikiamų pasiūlymų
svarstymą.

 

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto nariai ir pasitarimo dalyviai, PARAŠAI:

Antanas Andziulis, Aleksandras Valentas, Eugenijus Paliokas, Pranas Valickas,

Zenonas Jurgelevičius, Aldona Jankevičienė, Kazys Grabys, Aldas Mačiulis, Aldona Marija Gedvilienė.
Į kreipimąsi  dėl vienišų ir vienišų neįgalių  (žiūr. apačioje) atsiliepė viena Aušra Maldeikienė. ji parašė:


Laba diena, p. Aldona,

 Lietuvoje susiformavęs toks socialinis modelis, kuris nepalankus daugeliui Lietuvos žmonių grupių, tarpe jų ir jūsų
minimos grupėms. 
Suprantu, kad jūs šią problemą viešinate jau 27 metus, bet lygiai tik pat aš ir keletas kitų žmonių –
R. Kuodis, R. Lazutka, bandome jums paaiškinti, KODĖL taip yra.

Nemanau, kad ieškote rimto atsakymo. Jūs pasirinkote kelią prašyti malonės. Net nežinau kodėl, bet net tai, jog toks
malonės prašymas neveikia, nepriverčia jūsų keisti savo veikimo būdo,

Net tai, jog kreipiatės dabar, kai jau praktiškai nieko nebegalima pakeisti, rodo, jog nenorite bandyti pamatyti pasaulį
kitaip ir kovoti už tuos kelius, kurie veikia Vakarų pasaulyje.

Jeigu norite kitokio gyvenimo tiems, kuriuos atstovaujate, turėtumėte bandyti ne prašyti malonės sau, o siekti, jog
Lietuvoje būtų kitaip  perskirstomas sukurtas produktas.

 Pagarbiai Aušra Maldeikienė
                  *******************************

 

Mano atsakymas:

Labas vakaras, gerb.p.Aušra Maldeikiene, suprantu, ką norite pasakyti tik nesuprantu Jūsų abejingumo Lietuvos
žmonėms. Savo asmeninius interesus Jūs labai smagiai ir išradingai sugebate ginti, o kur reikia parodyti savo
sugebėjimus, kai reikia apginti silpniausius Lietuvoje - Jūs drįstate rašyti, jau per vėlu...Mes stengiamės Jums
visiems padėti, primindami, kur SOS, MES NORIME GERBTI TUOS, kuriuos mes išrinkome ir kuriais norime
pasitikėti, bet jūs nei pirštelio nepajudinsit, nes tai ne Jūsų asmeninis reikalas, ar ne? Mes norime atkreipti Jūsų visų
dėmėsį, o jus rašote, kad per vėlu... Ar mums prieš Jus su šakėmis ateiti, tik tada išgirsite? "Kai geras noras, (o šiuo
atveju ir teisingas) tai, žmonės sako - nėra blogo oro", tai pasistenkite ir suraskite galimybę, Jūsų energingas
charakteris tikrai tam tinka ir nereikės mums prašyti malonės, o Jūs prašysite, kai kitą kartą dalyvausite rinkimuose,
sekmės Jums ir kitą kartą iš viso nerašykite, kai norėsite parodyti savo nesugebėjimą atstovauti Lietuvos žmonėms,
pagarbiai (o gal ir nelabai)

**************************************************************************************************************

MALDEIKIENĖ Aušra

13:02 (prieš 29 minutes)
 
skirta man
 
 
 
Gerb. p.    Aldona,

 

 

 

 

Kokius ASMENINIUS interesus ir KUR aš ginu???? Konkrečiai, prašau.

 

 

Dirbu rinkėjams nuo ryto iki vakaro kas mėnesį parasdama ne tik bet kokį laisvalaikį, bet ir po apytikriai penkis šimtus eurų
(tiek daugiau uždirbdavau iki Seimo). Nepykit, norint atstovauti, reikia bent jau žinoti, ko nori.  Jūsų laiškas PUIKIAI demonstruoja,
kad neturite JOKIO supratimo, kaip veikia Seimas ir kaip priimamas biudžetas.

 

 

Bet turite tiek pagiežos širdyje viskas, kad dar drįstate mane įžeidinėti.

 

 

Mano rinkimų programa vieša. Ji paskelbta mano bloge dar 2016 metų vasarą. Aš ją nuosekliai ir nesiblaškydama vykdau.

 

 

Labai tikiuosi, kad už mane nebalsavote, o jei balsavote – tai skaitėte, už ką balsuojate. Ir tokiu atveju turėkite bent elementarios
gėdos mane kaltinti, kad aš nevykdau to, ką žadėjau.

 

 

Atstovauti kiekviename Lietuvos žmogui aš negaliu, nes tie žmonės labai įvairūs: tarkime, negaliu vienu metu atstovauti ir  godiems
darbdaviams, ir jų išnaudojamiems dirbantiesiems; ir socialinių įmonių vadams, ir neįgaliesiems, kurie jiems be deramo atlygio
triūsia ir t.t.

 

 

Aš atėjau į Seimą ginti dirbančios vidurinės klasės interesų. Ir tai nuosekliai ir toliau darysiu.

 

 

Laikysiu pareiga mūsų susirašinėjimą paviešinti, kaip tobulą nevykusio bendravimo su Seimo nariais pavyzdį.

 

 

Galiu taip pat jums priminti, kad NĖ KARTO NIEKADA NĖ VIENO žmogaus nesu prašiusi už mane balsuoti. Faktas. Raskite, kur nors kokį                   
 nors prašymą tai daryti. Aš pasiūliau, ką ginsiu, ir žmonės balsavo. O aš DABAR vykdau savo pažadus.

 

 

Beje, į Seimą tikrai daugiau nekandidatuosiu. Dirbti be išeiginių  po 12  val. nėra lengva

 

 

 

Aušra Maldeikienė

Laba diena, gerb. p. Aušra Maldeikiene, atleiskite, jeigu įžeidžiau, tokio tikslo neturėjau, o dėl pagiežos tai sutinku.
27 metai kaip į sieną, o žmogui išgyventi iš 250 ar panašios pensijos - ar galima? Pabandykite, prašau pati nors
vieną mėnesį sąžiningai ir tada man pasakysite, ar vertą už kitą žmogų kovojant dėl jo pasmerkimo pačiam
žemiausiam pragyvenimo lygiui, tiksliau  -   pasmerkimo pražūčiai, kovoti. Gerai suprantu Jūsų išlaidas, nes pačiai
tenka taip pat iš savo pensijos išlaidauti (dirbu nemokami jau 14 metų TAME TARPE ne tik vadovauju senjorams -
(jau esu įkūrusi dvi organizacijas), leidžiu internetinį laikraštėlį "Auksinis ruduo" ir aktyviai dalyvauju Lietuvos
visuomenės gyvenime) - Jūs tai taip pat linkusi pasmerkti, kad nesugebu ar nesuprantu kažko. Gali būti, kad
mano supratimas nėra toks kaip Jūsų ir nenuostabu, bet aš žinau ko reikia žmonėms ir Lietuvai. Lietuvai trūksta
kai kam elementariausios moralės arba nėra jokio  supratimo apie žmogiškumą. Tam reikalui mūsų Lietuvos
pensininkų susivienijimas įkūrė Etikos Universitetą (2017-06-01), tikisi gelbėti Lietuvos žmones nuo
pasyviai stebinčių kaip kenčia nelaimingi, pasmerkti genocidui ir nematantys jokios prošvaistės savo gyvenime
žmonės.
             Lietuvoje dabar stebimas žmonių abejingumas, pasyvumas (tikriausiai okupacijoje įdiegtas), godumas ir
egoizmas. Ar ne todėl LIETUVOS ŽMONĖS IŠBIĖGIOJO Į SVETIMUS KRAŠTUS...VISI PROTINGI SUPRANTA,
KAD TAI NE TIK PINIGŲ REIKALAS! Atleiskite, bet Jūsų neatsiklaususi jau paviešinau mūsų susirašinėjimą ne tik
laiškuose bendraminčiams, bet ir mūsų svetainėje 
lietps.eu. Mūsų visus laikraštėlius taip pat rasite toje svetainėje.
Ar ne keista, kad 144 Lietuvos valdžios,mūsų rinkti atstovai, nesupranta tokios paprastos tiesos - žmogui reikia
oriai gyventi ir oriai pabaigti šito gyvenimo kelią.
             Suprantu, Jūs jauni, na gal ne visi, dar negalvojate apie tą metą, kai tapsite senjorais. Vienas išmintingas
žmogus yra pasakęs: "kas dabar rūpinasi senjorais - tas rūpinasi savo ateitimi!" Žmonės būdami ant aukščiausio
laiptelio apie tai nesusimąsto, o kiek tokių baigę karjerą lieka be pragyvenimo šaltinio ir graudžiai prisimena
praeitus laikus ir tai ne tik politikai, bet ir sportininkai ir daugelis kitų baigusių karjeras dėl amžiaus, nepamirškite to,
 mano patarimas visiems aukšto lygio pasiekusiems! Ačiu už malonų bendravimą, vis dėlto iš 144 Jūs vienintelė
pastebėjote mūsų gėlą ir tai yra nuostabu.Aš tikiu, kaip tik tie 144 suras būdą kaip pataisyti šitą siaubingą
situacija, tuo labiau, kad mes dar nepavėlavome, nes svarstymas gruodžio 9, o tvirtinimas gruodžio 12,
pagarbiai A.M.G.

 

 Aušra Maldeikienė

 

 

Gal vis dėlto pasvarstome tokiu atveju apie mano moralę ir jaunystę (beje, man 60 metų, nieko sau jaunystė...)

 Jūs mane įžeidinėjate, taškotės kaltinimais, o po to paaiškėja, kad problema, kad jūs mažai gaunate pensijos. Gal galite man
paaiškinti, kaip aš tamstos pensiją sumažinau?

Visada verta kreiptis ten, kur priimami sprendimai. O jei priimami jūs interesus pažeidžiantys įstatymai, bandyti suvokit, kodėl taip vyksta.

Dar kartą kartoju, aš atėjau į Seimą dirbti: prieš tai mokiausi, skaičiau ir mąsčiau 40 ir rašiau (knygas, straipsnius, vadovėlius) bei visiems
aiškinau, ką daryti, kad nebūtų tokios padėties.

Jūs norėjote girdėti? Jūs skaitėte? Jei taip. Su kuo konkrečiai nesutinkate.

Jei neskaitėte, tai tuo labiau neaišku, ko norite iš manęs.

Jeigu norite, galiu ateiti ir pasikalbėti kada nors po Naujųjų Metų su jumis ir jūsų kolegomis – jeigu norite išgirsti, kame bėdos, o ne vien raudoti.

 

Sėkmės Aušra Maldeikienė
-------------------------------------

Sveiki, suprantu, kad Jūs protinga moteris ir labai džiugu, kad galite susitikti su mumis. Norėčiau, kad
teisingai suprastumėte, kad visa tai, ką Jūs rašote yra taikoma visiems Seimo narriams, o Jūs prisiimat
viską sau, tai neteisinga, bet kai susitiksime, viską išsiaiškinsime. Būtų labai gerai, kad pasiruoštumėte
vieną temą - kuri akivaizdu labai reikalinga - tai visuomenininkų reikšmė Lietuvos gyvenime, nes daugelis
valdžios atstovų dalyvavo politikoje prie okupacinės valdžios ir jų mąstymas stagnacinis, kai visuomenininkai
kritikuoja valdžią - tai jie išvadinami necenzūriniais žodžiais, nes buvo pripratę, kad prie rusų visi tylėjo ir tik laukė
nurodymų iš aukščiau - štai kas aktualu šiandien (kaip tik šios dienos mūsų savivaldybės etikos komisija sprendė
tokį klausimą). Tegu mūsų susitikimas su Jumis bus naudingas visai Lietuvai, manau, kad mūsų bendravimas bus
konstruktyvus ir naudingas, o įsižeisti, kai jau esu atsiprašiusi, neteisinga ir neduos jokios naudos, todėl  galvokime -
tegu jis (mūsų susitikimas) bus naudingas abiems pusėms, nežinau ar būsiu dabar teisingai suprasta, bet aš nelikusi
gilintis į smulkmenas, man, kaip visuomenės veikėjai, svarbūs Lietuvos reikalai, pagarbiai A.M.G.
 

 

  

MALDEIKIENĖ Aušra

08:06 (prieš 22 minutes)
 
 
 
skirta man
 

 

Sveisveiki, p. Aldona,

 

 

 

Kada jums būtų patogu susitikit.

 

Manau tai būtų galima padaryti sausio viduryje.

 

Bet jeigu jums toks laikas netinka, siūlykite savo. Aš tikrai

 

negaliu tik sausio  5 d. (jau turiu susitikimą viename iš Lietuvos rajonų)

 

ir nuo  sausio 23 iki  25 dienos, kai būsiu komandiruotėje Briuselyje.

 

 

 

Tema puiki.  Visuomenininkai galėtų padaryti daug daugiau, jeigu jie turėtų

 

aiškų tikslą, ko siekia.

 

Labai dažnai ta veikla virsta tiesiog  „pasibėdavojimu“ ir taip atsitinka,

 

nes neapsibrėžiama kokia viena ar dvi aiškios problemos bus sprendžiamos.

 

Dėl to, kad priimu asmeniškai – kaltina gi VISUS. O aš esu dalis, ir man, sunkiai ir labai daug dirbant žinoma
skaudu, kai turiu atsakyti už daugybę nieko neveikiančių žmonių.

 

 

 

 Aušra Maldeikienė


A.M.G. Labas rytas, labai nuostabus pasiūlymas, gruodžio 12 bus mūsų Tarybos posėdis ir mes
aptarsime Jūsų pasiūlymą. Visuomeninikai Lietuvoje - labai reikalinga tema, kaip minėjau,  todėl
mes galime suorganizuoti ta tema viso Klaipėdos miesto ir rajono konferenciją, kuri šiuo metu labai
reikalinga pas mus, todėl pagalvokime apie sausio 18, ar būtų gerai? Galėčiau Tarybos posėdyje
aptarti šitą datą, jeigu Jums tinka, visi bus Jums dėkingi, pagarbiai A.M.G. 

 

 


       
 
Labas rytas, mums svarbūs sekantys klausimai: 1. ar reikalingi Lietuvai visuomenininkai? 2. pilietiškumas, ar tai
svarbu? 3. patriotizmas, kam jis reikalingas? Reikėtų pakviesti tuos, kurie galėtų geriausiai paaiškinti apie tai,
kas svarbu šiandien Lietuvai. Gerai būtų pakviesti gerb. Naglį Puteikį - jis to krašto žmogus ir gerai žino jo
problemas, bent taip turėtų būti, jeigu ką nors pakviestumėte savo nuožiūra - tai puiku, tik norėtumėm žinoti
pavardes, nes kviesime viso miesto ir rajono žmones per mūsų miesto laikraščius, o tą reikia padaryti iš anksto,
todėl reikėtų pavardes pranešti kaip galima greičiau. Labai Jums ačiu už jautrų atsiliepimą į mūsų prašymą.
Mes renkamės - turime sunkiai iškovotas nemokamas patalpas adresu Klaipėda, Debreceno 48 - bendruomenės
namai.
Labai Jums ačiu, pagarbiai A.M.G.

 

MALDEIKIENĖ Aušra

16:48 (prieš 18 valandų) 
 
 
 
 
skirta man
 
 

Puiku. Diena tinka.

Kur jūs esate? Kur man atvykti?

 Ką norėtumėte, kad pakviesčiau?

 

AušraLabas vakaras, šio susitikimo tema: patriotiškumas, pilietiškumas ir visuomeninė veikla. Mūsų mieste
įvyko toks nesusipratimas - vienas labai aktyvus visuomenininkas dalyvavo visuose savivaldybės
posėdžiose ir , pastebėjęs trūkumus organizavo piketus. Piketose dalyvaudavo kiek tai žmonių -
bendraminčių, tačiau kai kam iš savivaldybės tai nepatiko - tai tarybinių laikų administracijos atstovas,
kuris išvadino visuomenininkus "darmaėdais" - žmogus - visuomenininkas taip įsižeidė, kad net
susirgo. Mes jį visada palaikydavome, nes jo pastabos buvo teisingos - mūsų savivaldybės darbuotojai
visi seniai dirba ir vienas kitą palaiko, gaunasi labai nemalonus nesusipratimas. Norime išsiaiškinti ar
visuomenininkai reikalingi Lietuvai ar nereikalingi, kad visiems miestiečiams būtų apie tai pakalbėta iš
labai autoritetingo žmogaus lūpų ir kad seni nomenklatūrininkai žinotų kam reikalingi visuomenininkai,
būsime labai dėkingi, kad viską teisingai išaiškintumėte ir tada visi žinos ir konfliktų nebekils.
Ačiu Jums labai už dalyvavimą ir pagalbą visuomenininkams, kuriems nusviro rankos nuo tų
nesusipratėlių persekiojimo. Pagarbiai


Aldona Marija Gedvilienė

p.s. jau viską užsakiau: salę, kompiuterį, mikrofoną ir skelbimą miesto spaudojeLabas vakaras, gerb. Seimo narė, noriu jums papildyti informaciją, kadangi mūsų mieste vyko konfliktas tarp
savivaldybės tarybos nario ir mūsų aktyviausių visuomenininkų, tai todėl ir tokios temos labai svarbios, tačiau Jūs
galite pasikviesti ką tik norite apie tai pakalbėti, todėl mes tikrai labai norime, kad Jūs atvažiuotumėte ir savo
kalboje paliestumėte: patriotizmą, pilietiškumą ir visuomeninę veiklą, nes šiandien mūsų mieste to labai reikia,
būkite maloni, parašykite, kokią valandą Jūs norite skaityti paskaitą?  Taip, žinoma, kadangi mūsų susirašinėjimas
viešas (viskas randasi mūsų svetainėje lietps.eu) tai daugelis jau žino apie Jūsų sutikimą atvažiuoti pas mus,
labai laukiu Jūsų pranešimo dėl valandos. Mes nieko iš pranešėjų daugiau nekviečiame - viskas lieka Jūsų
nuožiūra, pagarbiai .G.A.M
 

 Jos  Ekselencijai  Prezidentei  Daliai Grybauskaitei,

Lietuvos  Respublikos  Seimo  vadovybei ir  nariams,

Lietuvos  Respublikos  Premjerui ir Vyriausybės nariams

  Atsakymas reikalingas            Raštas Nr.2 – psv-2

                                 DĖL VIENIŠŲ IR VIENIŠŲ NEĮGALIŲ  VISŲ ŽMONIŲ

                  Gerbiamieji, DABAR VYKSTA  Lietuvos biudžeto lėšų panaudojimo perspektyvų
svarstymas, klausiau Seimo posėdį, bet neišgirdau nei vieno žodelio apie vienišus ir
vienišus neįgalius žmones, kas jų laukia? Jokios perspektyvos jiems nenumatote? Apie juos 
rašome jau nuo Nepriklausimybės pradžios – visoms vyriausybėms.  Apie tai žino visi, išskyrus
Jus, mūsų rinktus valdžios atstovus, kuriuos renkame, nes norime pasitikėti, (bet Jūs to neįrodote,
kad verta),  tai kaip suprasti? Ar tikrai vykdomas   samoningas tų Žmonių tikras GENOCIDAS 
Nepriklausomoje Lietuvoje? Ar gali žmogus išgyventi iš vienos minimalios pensijos, kai
dažniausiai neužtenka gautų pajamų užmokėti už paslaugas , vaistus, o maistui , kuris būtinas,
nelieka?


 Gavau laišką, kuris paskatino dar kartą atkreipti  visų dėmesį ir kreiptis į Jus – mūsų
išrinktuosius visų lygių valdžios atstovus:  Aldona rašo (tekstas netaisytas):                 
 
„Gal kada Jūsų laikraštis „Auksinis ruduo“ panagrinėtų vienišų pensininkų diskriminavimo problemą?
Manau, Jūsų tarpe yra ir teisininkų, kurie geriau išmano šią temą. Drįstu pridėti
ištrauką iš savo FB paskyros šia tema."Žurnale „Savaitė“, perskaičiau reklaminį interviu, su Europos
Parlamento parlamentare Vilija Blinkevičiūte.  Ji teigia: „Manau, jog  laikas spręsti ir
vienišų pensininkų, kurie negauna našlių pensijos, rėmimo problemą“. Prisiminiau LRT radijo laidą,
kurioje, /galbūt minėtos parlamentarės paakintas?/, kalbėjo SADM atstovas, žadėdamas irgi imti
rūpintis tais vienišais pensininkais. T. y. : senberniais, senmergėmis, gyvnašliais ir gyvnašlėmis.

      Tik aš nesuprantu vieno. Kaip galima rūpintis tais, kurie jokiuose Nepriklausomos Lietuvos
Valstybės: nei Prezidentūros, nei Seimo, nei Vyriausybės, nei Socialinės Apsaugos ir Darbo
Ministerijos įstatymuose, nei  visokiose Žmogaus Teisių Gynimo ir net diskriminacijos institucijų
raštuose, nėra paminėti, t.y. neturi jokio teisinio statuso? Priešingai nei, tarkim: pedofilai,
homoseksualai, asocialios šeimos ir panašiai."

 

Mes, Lietuvos žmonės – (Lietuvos visuomenės  Tarybos organizacinis komitetas) ieškome
išeičių, kaip padėti  mūsų valdžios žmonėms suprasti, kas šiandien Lietuvos žmonėms būtiniausia,
svarbiausia, nes norime Jums atverti akis, kad žinotumėt žmonių bėdas ir lūkęsčius, bet ar Jums
tai Įdomu, jeigu šitą problemą rašome jau 27 metai, o rezultato jokio. Suprantama, kad tos
kategorijos žmonės negali patys apsiginti, nes Lietuvoje likęs po ankstesnių vyriausybių sudarytas
biurokratinis aparatas, temdo Jums akis. Savivaldybėje sėdintys "nepakeičiami" metų metais,
netekę bet kokio supratimo ir jautrumo tarnautojai nebasugeba atlikti tinkamai savo darbo.
Jeigu būtų nors elementariausias supratimas vietinių savivaldybių – viskas galėtų būti kitaip, juk
jos gauna specialias lėšas vargingiausiems žmonėms remti, išmokyti praeitų vyriausybių
gudravimo, kaip taupyti pinigus pačių vargingiausių žmonių saskaita (kurie negali apsiginti)
geriau už tuos pinigus taiso kelius arba gražina į biudžetą, (būtina užkirsti tam kelią) bet žmogui
nepasiūlys...o be to ir gauti paramą sudėtinga, nes biurokratinis aparatas taip sustyguotas, kad
silpnas žmogus tiesiog nepajėgia įveikti visų reikalavimų. Dabar internetinaime amžiuje, socialinis
darbuotojas, neišeidamas iš kabineti gali viską sutvarkyti  ir paramą galėtų pristatyti į namus...
(turime tokią svajonę) galėtų nevarinėti žmogaus rinkti pažymų! Kiek tai gali tęstis? Tie žmonės –
vieniši ir vieniši neįgalūs, jaučiasi atsidūrę beviltiškoje situacijoje, jie nemato jokios išeities.
 Ar ne todėl vis didėja psichinių susirgimų jų tarpe,  beviltiškumas  labai blogina jų sveikatą.        
Kodėl Jūs nepagalvojate, kad anksčiau ar vėliau ir Jūs tapsite pensininkais,  gal tada ir Jūs
atsidurdsite tokioje situacijoje, baisu, tiesa?  Nepamirškite, kad jie visą savo gyvenimą dirbo savo
Tėvynės labui, pabandykite atsidurti  jų vietoje, gal geriau suprasite kokioje beviltiškoje
situacijoje jie yra atsidūrę savo Tėvynės dėka.

Gerbiamieji, prisiminkite, kad duodami priesaiką Jūs prisiekėte tarnauti Lietuvos žmonėms,
rūpintis jais ir būti ištikimi savo Tėvynei Lietuvai. Kur Jūsų pažadai? Prisiminkite tai ir atsigręškite
į pačius pažeidžiamiausius Lietuvos gyventojus, padėkite jiems, juk jie negali važiuoti į svetimas
šalis ieškoti duonelės kasdieninės...Jiems belikęs paskutinis kelias ten iš kur niekas nebegrįšta,
tai padarykite jų paskutines dienas tokias, kad galėtų padoriai laukti savo paskutinės kelionės...

Sėkmės Jums garbingame darbe, tegu Jūsų protingi, išmintingi darbai paliks mūsų širdyse tik
gerus prisiminimus, juk yra kažkokios ribos, kurių peržengti nevalia!

 

LIETUVOS  VISUOMENĖS  TARYBOS  ORGANIZACINIS  KOMITETAS

                                                     


                 NEJUOKINKIT  PASAULIO  BROLIAI  -  PAŽIŪRĖKIT,  KOKS JIS NUOSTABUS!

  

Jos Ekselencijai Prezidentei Daliai Grybauskaitei,

Lietuvos Respublikos Seimo vadovybei ir nariams,

Lietuvos Respublikos Premjerui ir Vyriausybės nariams

 Dėl VYČIO paminklo LUKIŠKIŲ aikštėje  2017-11-30
 
Mes, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, esame įsitikinę, kad stipriausias, labiausiai telkiantis,
pamatinis mūsų Tautos simbolis, paveldėtas iš tolimiausių istorinių laikų yra VYTIS, o Lukiškių
aikštė yra tinkamiausia vieta paminėti visas, o ne tik pastarojo pokario, Lietuvoje vykusias Laisvės
kovas, jų tarpe ir 1830, ir 1863 metų sukilimus, su kuriais Lukiškių aikštė susijusi tiesiogiai.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2, 3 ir 4 straipsniai skelbia, kad suverenitetas priklauso Tautai,
 niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių,
o aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

 Tiesioginėje apklausoje dėl paminklo Lukiškių aikštėje už VYTĮ pasisakė dauguma apklaustų Lietuvos piliečių.

 Ekspertai po šios apklausos galėjo ir gali būti pasitelkiami tik rekomendacijoms, parenkant geriausią VYČIO variantą.

 Primename, kad ir Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. vasario 11 d. nutarime nr. VIII-1070
„Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“
 skelbia, kad „Lukiškių aikštė Vilniuje
formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su Laisvės kovų memorialiniais
akcentais“,
2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje Seimas „prašo Vyriausybės pritarti Vyčio paramos
fondo iniciatyvai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių
aikštėje, Vilniuje, pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą su
Vyčio skulptūra“ ir „ragina Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, bendradarbiaujant su Vyčio
paramos fondu, operatyviai spręsti visus organizacinius klausimus, susijusius su paminklo
„Per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos Laisvę“ pastatymu iki 2018 m. vasario 16 d.“

 

Todėl NETEISĖTO Lukiškių aikštės tvarkymo konkurso rezultatai privalo būti ANULIUOTI.

 

REIKALAUJAME gerbti Lietuvos Respublikos Konstituciją, apklaustųjų Lietuvos piliečių
AIŠKIAI IŠREIKŠTĄ VALIĄ, vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus ir visus Tautos
Atgimimo Sąjūdžius, visas Lietuvoje vykusias Laisvės kovas ir tose kovose
GYVYBES PAAUKOJUSIŲJŲ ATMINIMĄ Lukiškių aikštėje ĮAMŽINTI VYČIO SIMBOLIU.

 

 Lietuvos Visuomenės Tarybos

Organizacinis komitetas 

 

 LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (LPS)

                                               KREIPIMASIS

 Į VISŲ NVO, VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ,  BENDRUOMENIŲ,                                          JAUNIMO IR STUDENTŲ VADOVUS

Gerbiamieji, dabar Lietuvoje pastoviai vis kuriasi naujos organizacijos, visos jos skelbia, kad nori SUVIENYTI Lietuvą, kad nuveiks didelius darbus Lietuvos labui, bet ištiesų, kiekviena naujai atsiradusi organizacija, skaldo Lietuvos visuomenę. Be to, juk kiekvienas žmogus savaip supranta gyvenimo tiesas ir kiekviena organizacija apjungia bendraminčius, juk kiekvienas turi teisę į savo asmeninę nuomonę, tačiau kyla teisėtas klausimas: kodėl taip yra? Kas naudojasi mūsų aktyvių žmonių didelėmis ambicijomis būtinai vadovauti? Galima įtarti mūsų priešus, juk seniai žinomas metodas, jeigu nori valdyti, tai reikia skaldyti. Kai kas ir pakliūna ant tos meškerės...Tai ką dabar daryti, kaip rasti teisingą išeitį? Žinoma, kad aš ar Jūs negalime vieni priimti tokių globalių sprendimų, todėl gyvenimas diktuoja vieną išeitį: sukviesti visų NVO ir visų visuomeninių organizacijų vadovus į Lietuvos visuotiną visuomeninį forumą, kuris sudarytų bendrą NEPOLITINĘ VISUOMENINĘ LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBĄ, kuri visos Lietuvos visuomenės vardu (Tarybos narių APKLAUSOS BŪDU) galėtų spręsti visas Lietuvai svarbias problemas. Norisi išgirsti visų nuomonę ar pritariate šitam kreipimuisi, pritariantieji registruokitės į forumą (žemiau nurodytu el.paštu), o apie vietą ir laiką registruotoms organizacijoms bus pranešta. Informuokime visus apie būsimą mūsų renginį, kad neliktų nei vienos organizacijos nežinančios apie jį.                                                                                                                                                
 Tepadeda mums Dievas!

KONTAKTAI: amgedv@gmail.com; lps.eu; telef.866673965

p.s. 2017-09-22  TALKOS KONFERENCIJOJE, KALBĖDAMA IŠ TRIBŪNOS AŠ PAKAUSIAU KONFERENCIJOS DALYVIŲ (salė buvo pilna), AR BŪTŲ REIKALINGA TOKIA VISUOMENINĖ VISŲ LIETUVOS ORGANIZACIJŲ TARYBA, ŽMONĖS PRITARĖ PLOJIMAIS IR SPAUDĖ MAN RANKĄ.


  

                                                                
                LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (toliau LPS)

                       KREIPIMASIS Į VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS

              (mano A.M.G. sodo žibutė tapo Etikos Universiteto simboliu)

Brangieji Lietuvos žmones, mūsų organizacija įkūrė ETIKOS Universitetą  
 
(2017-06-01) tam, kad prie jo veiklos prisijungtų visi
Lietuvos gyventojai, radijas ir visos televizijos programos. 
Tikslas: pirmoje vietoje – dvasinis tobulėjimas! Dorovingumo ir
sąžiningumo, žodžio laikymosi atstatymas buityje ir visose gyvenime srityse. 
1. Pamirškime abejingumą, kuris žudo Lietuvą. 
2. Pamirškime asmenines ambicijas, svarbiausia – vienybė.
3. Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko
nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai
galvosim vienu metu  visi kartu.). 
Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime žodžius:
Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki, dori, sąžiningi gerbtų ir mylėtų vienas kitą!

Tokiu būdu nuo tos akimirkos mes visi tampame Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais.
Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami į šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės, vagystės tiesiogine prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir pn.), Lietuva naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga sunkiai serga, kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo, užsienio bankai mus žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į užsienį, pagal savižudybes pirmaujame ES.                                                                                                                                                      Beribis žmonių abejingumas, nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį. Prarastos - pamirštos tikrosios žmogiškos vertybės - dvasinis tobulėjimas.
Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas. 
Atsikvošėkime pagaliau...Visų tų klaidų pasiekoje daugybę apsigimimų,
nepagydomų ligų, o dar kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. 
Niekada nepamirškime, kad nuo šios akimirkos mes visi esame 
Etikos Universiteto dėstytojai ir klausytojai. 
Prisijunkime, kurkime,
dalyvaukime, kovokime su amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai,
būkime pasiruošę bet kokią minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, 
nes tik mūsų visų pastangų dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu visi būsime
nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME kaip reikalauja
 Visatos dėsniai -10 Dievo įsakymų. Tik tada mūsų gyvenimas kardinaliai pasikeis, įvyks stebuklas... 
Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe!
Tepadeda mums Dievas! 
Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje
(protokolas Nr. 19. 2017-09-12).Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė,
lietps.eu; 
amgedv@gmail.com;866673965;862033739.KOMENTARAS: nesielkite su savo planeta kaip su kažkuo, kas yra

pastovu ir duota Mums kartą ir visiems laikams. Mūsų planetos būklė
šiuo metu yra Mūsų minčių, Mūsų jausmų, Mūsų sąmonės lygio, kuriame
Mes dabar esame, atspindys. (T.N.Mikušina „Dieviškos išminties
lobiai“UABLN“Sirus“, 2016Kreipiuosi į visus mūsų lankytojus pagalbos: padėkite užpildyti lentelę,
kurią noriu įkelti į mūsų internetinį laikraštėlį: "Auksinis ruduo" . (dirbu nemokamai).
Atlygis: bus paskebtos visų prisidėjusių pavardės ir mūsų - redakcijos didžiulis dėkingumas!
Pastaba: pageidaujantiems lentelę galiu atsiųsti el. paštu.

    LIETUVOS VISŲ AUKSČIAUSIŲ PAREIGYBIŲ DARBUOTOJŲ,  ĮSTAIGŲ VADOVŲ,
                                       EILINIŲ DIRBANČIŲ IR SENJORŲ PENSIJŲ     

                                                         PAJAMŲ LENTELĖ

Eil. Nr.

pareigos

atlyginimas

      Pastabos (šaltinis iš kur gauti duomenys)

1.

Prezidentas

 

 

2.

Seimo pirmininkas

 

 

3.

Seimo nariai (vidut.)

 

 

4.

premjeras

 

 

5.

ministrai:

 

 

 

1.Aplinkos apsaugos

 

 

 

2.užsienio reikalų

 

 

 

3.vidaus reikalų

 

 

 

4.žemės ūkio

 

 

 

5.sveikatos apsaugos

 

 

 

6.švietimo ir mokslo

 

 

 

7.teisingumo

 

 

 

8.ūkio

 

 

 

9.kultūros

 

 

 

10.social. apsaugos ir d.

 

 

 

11.susisiekimo

 

 

 

12.energetikos

 

 

 

13.finansų

 

 

 

14.krašto apsaugos

 

 

6.

teisėjai  (vid.)

 

 

7.

prokurorai (vid.)

 

 

8.

verslo vadovai (vid.)

 

 

9.

Eilinio dirbančiojo (vid.)

 

 

10.

merai (vid.)

 

 

11.

administracijos tarnaut.

 

 

12.

eil. tarnautojo (vid.)

 

 

13.

biudžetinių įst.vadovai (vid)

 

 

14.

medic.įstaigų vadov,(vidut)

 

 

15.

gydytojai (vid.)

 

 

16.

Eilinio dirbančiojo (vidut.)

 

 

17.

Senjoro (nedirb.)

 

 

 

 

Pastaba: atlyginimai mokami iš mokesčių mokėtojų pinigų žymima varnele prie eilės numerio, likusieji gauna atlyginimus iš valstybės biudžeto


Dėl Spalio mėnesį Ajurvedos Akademijoje vyks dveji Ajurvedos mokymai:

 

                 STUDIJOS VISUOMENEI
                        MOKYMAI MEDIKAMS

I kursas (640 Eur) 
Abeji mokymai prasidės spaliio 7 d.
Maloniai kviečiame pasimokyti savęs, savo sveikatos bei negalavimų ir liūdesio priežasčių pažinimo ajurvediniu aspektu.
Registruotis prašome el.adresuinfoaa@ajurvedosakademija.lt.
Prašome, persiųskite kvietimą medikams (2 ir 3 priedai)  pažįstamiems gydytojams ir kitiems medicinos darbuotojams, tai jiems gali būti labai naudinga.
Iš anksto jums už tai ačiū.

 

 

Visokių Jums sėkmių!

 

 

Pagarbiai

Vadovė Lina Lukošienė

 

VŠĮ Ajurvedos Akademija,

Lietuvos sveikos gyvensenos ir

natūralios medicinos rūmų

asocijuota narė

_________________________

8-600 57457; 8-645 30561

www.ajurvedosakademija.lt

infoaa@ajurvedosakademija.lt

                                              

                   Į VISUS  LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUS

                                      VIEŠAS   KREIPIMASIS  Nr.1.                                                                     

       „PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU NEI VALDŽIOS VEIKSMAI“ – LINAS LINKEVIČIUS

                        Dėl šalių bendradarbiavimo                            Atsakymas būtinas (pagal atsakymams numatytą terminą)

                 2017-07-23                                                                    

        Sveiki, gerb. Ministrai, LPS Tarybos  pavedimu kreipiuosi į Jus su prašymu priimti mūsų visuomeninės LPS - 
(NVO) pasiūlymą bendradarbiauti. Mūsų organizacija – viena iš pilietiškiausių Lietuvoje (įkurta 2015-03-10), ji
atstovauja visą Lietuvos visuomenę ir rūpinasi visų gyventojų sluoksnių problemomis (įstatuose – kartų solidarumas,
priėmimas nuo 18 metų), kurios dažniausiai sunkiai pasiekia Jūs. Tai informacija iš pirmų lūpų, kuri gali būti Jums
vertinga.  Daugiau informacijos sužinosite susipažinę su mūsų internetinio laikraštėlio 2017 m.  liepos mėn.
N7 (prikabinu). Laukiame Jūsų atsakymų ir tikimės jį gauti iš visų. Mes maloniai bendravome ir gavome mus dominančią
informaciją iš praeitos kadencijos ministrų. Jeigu peržvelgsite archyvus, tikrai ką nors rasite, ypatingai gamtos apsaugos
srityje. Gaudavome ir jų darbo ataskaitą, ko tikimės ir iš Jūsų.  Susipažinę su mūsų 2017-2020 m. darbo programa
(yra laikraštėlyje) geriau mus suprasite ir bus akivaizdi abipusė  nauda. Pagarbiai

LPS  prezidentė  Aldona Marija Gedvilienė
 
internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė,    
 svetainės aldonamarija.apie.lt autorė.                                                                                                                                       
 Kontaktai: el.p.amgedv@gmail.com; lietps.eu, telef. 866673965.

       ČIA SPAUSDINAMI GAUTI  SVARBŪS PRANEŠIMAI
 


Seimo nariui _
DAINIUI KEPENIUI


Atsakymas būtinas

 

PRAŠYMAS

2017 m._GEGUŽĖS 8 d. Nr.3

 

Trumpas problemos aprašymas:

Turime tris problemas:

1.      Dėl NVO įstatymo pataisos. 2017-05-04 Klaipėdos m. NVO Tarybos posėdžio metu prieita išvados, kad NVO Tarybos prie savivaldybės  kadencija turėtų atitikti miesto Tarybos kadenciją, nes du metai per trumpas laiko tarpas tinkamai veiklai.

 

2.      Dėl atliekų susrinkimo ir šalinimo įstatymas yra taisytinas - reketuoja gyventojus, nes reikalujama mokėti logikos neatitinkamą mokestį: žmogus, turintis nuosavybės teisę kitame mieste, bet ten negyvendamas ir negeneruodamas atliekų turi mokėti už jų išvežimą.

 

3.      Dėl Klaipėdos m. sveikatos apsaugos įstaigų darbo trūkumų. Turime du pastebėjimus.

 

 

Kada ir kur jau buvo kreiptasi dėl šios problemos

1.      Dėl NVO Tarybos įstatymo pataisos buvo kreiptasi į Socialinių reikalų ministeriją ir ne kartą, pasiūlymai buvo priimti ir įstatymas pakoreguotas, tačiau pasiūlymą dėl kadencijos prilyginimo su miesto savivaldybės Tarybos kadencija siūlome pirmą kartą.

 

2.      Dėl atliekų tvarkymo ir išvežimo įstatymo netobulumo kreipiamės pirmą kartą, DABARTINIS įstatymas reketuoja gyventojus, nes reikaluja mokėti logikos neatitinkamą mokestį: žmogus, turintis nuosavybės teisę kitame mieste, bet ten negyvendamas ir negeneruodamas atliekų turi mokėti už jų išvežimą.

 

3.       Dėl Klaipėdos sveikatos įstaigų darbo trūkumų kreipėsi mūsų LPS narės: Valerija Jakuntavičienė į Klaipėdos m. Sveikatos sk. vedėja J. Asadauskienę – parašė skundą ir gavo jos atsakymą, kuris LPS Tarybą netenkina (pridedami abu dokumentai). Ir Valerija Zamiatina, kuri kreipėsi į mūsų LPS Tarybą su prašymu tarpininkauti tarp Jūrininkų ligoninės administracijos ir jos, nes Valerijos Z. pretenzijos tikslingos ir ne tik dėl prarasto brangaus (200 eur.) dantų protezo, bet ir dėl nesuteiktos savalaikės MEDICININĖS pagalbos.

 

a)      Valerija Jakuntavičienė susilaužė deš. ranką, buvo greitosios nuvežta į Miesto ligoninę, kur buvo lužusi ranka sugipsuota ir ji sausio mėn. antrą valandą nakties išleista namo.(Klaipėdoje yra buvę atvejai, kai žmogus išleistas žiemos metu, rastas mirtinai sušalęs lauke). Valerija pastoviai skundžiasi aukštu kraujospūdžiu, todėl, grįžusi namo labai blogai jautėsi, todėl nutarė rytą kreiptis į šeimos gydytoją pagalbos. Nuėjusi į polikliniką be išankstinės registracijos, pas savo šeimos gydytoją priėmimo laukė labai ilgai (pagal Valerijos žodžius 5 val). Laukė kol gydytoja atleido visus ligonius ir tik tada ją priėmė. Toks šeimos gydytojos elgesys, suprantama, sukėlė jos pasipiktinimą, todėl ji parašė skundą miesto sveikatos sk. vedėjai J. Asadauskienei.

 

b)      Valerija Zamiatina buvo greitosios nuvežta iš gatvės (įsodino į greitąją jos pažįstama Nijolė, kuri labai gailėjosi, kad nelidėjo) į Jūrininkų ligoninę su insulto diagnoze, kur neribotam laikui buvo palikta priėmime be priežiūros. Tuo metu ji pusiau samoninga, todėl, nežinodama ką daro, išėjo į lauką, nualpo, prasiskėlė galvą ir nežinia kiek gulėjo, nes pasiekoje susirgo plaučių uždegimu. Jūrininkų ligoninėje buvo atliekami tyrimai ir, prieš juos atliekant, buvo liepta išsiimti dantų protezus (200 eurų), kurie ligoninėje dingo ir iki šiol negražinti (ligos istorijos kopija pridedama). Dėl dantų protezų ji tuojau kreipėsi į skyriaus darbuotojus, ieškojo jo kartu su savo seserimi, kuri atvežė jai kitą protezą, nes jo reikėjo maistui kramtyti.

 

 

 

Ko prašoma

 

1.      Perduoti Socialinės apsaugos ir darbo ministrui prašymą dėl NVO plėtros įstatymo pataisos, kad NVO Tarybos kadencija būtų sulyginta su Lietuvos miestų savivaldybių Tarybos kadencija, nes dviejų metų NVO Tarybai neužtenka laiko suplanuotus - numatytus darbo planus įgyvendinti.

2.      Dėl atliekų išvežimo ir tvarkymo gyventojų reketo turi būti pakoreguotas įstatymas. Reikia atstatyti teisingumą, nes toks gyventojų reketas, kai reikalaujama mokėti už atliekas  vietoveje, kurioje žmogus negyvena, valstybei garbės nedaro, o žlugdo mūsų Lietuvos valdžios autoritetą.

 

3.      Dėl Klaipėdos m. sveikatos įstaigų darbo trūkumų kreipėmės į Seimo narį Algimantą Kirkutį, bet įsitikinome, kad Seimo narys palaiko - gina sveikatos įstaigų darbuotojų elgesį, kas rodo totalinę sveikatos įstaigų gilią korupcija. Apie įvykius Klaipėdos m. Sveikatos apsaugos sistemoje daromas klaidas yra susipažinės Lietuvos Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga iš pirmų lūpų. Jis buvo atvykęs į Klaipėdą ir mūsų LPS ir JDJ nariai, piketavę jo maršruto kelyje prie Respublikinės ligoninės  abi Valerijos pačios jam papasakojo apie įvykius Sveikatos apsaugos įstaigose.

 

4.      Įvykiai buvo svarstyti LPS Tarybos teikimu, Klaipėdos miesto savivaldybės Sveikatos ir socialinių reikalų komitete. Gautas atsakymas  apibendrinantis visus įvykius mus žokiruoja savo akiplėšišku melu ir medicinos darbuotojų žema morale (pridedamas).

Prašome padėti mums įrodyti, kad Klaipėdos m. kai kurios Sveikatos įstaigos su miestiečiais elgiasi labai blogai, kas žemina medicinos darbuotojo gerą vardą ir parodo tų įstaigų klaidas, aptarnaujant eilinius žmonės. Prašome apsaugoti mūsų miesto gyventojus nuo panašaus pobūdžio miestiečių aptarnavimo trūkumų. Prašome apsaugoti mūsų LPS teisingus ir akivaizdžius įrodymus nuo jų  MELO ir neteisėtų iškraipymų. 

PASTABA: apie jokį paneigimą ar atsiprašymą negali būti jokios kalbos, o kaip ištaisyti visišką minėtų medikų moralės stoką, gal patars, Jums tarpininkaujant, Lieuvos Sveikatos Apsaugos ministras.    

 

Pridedami gauti atsakymai, kiti dokumentai:

1.      Valerijos Jakuntavičienės skundas Klaipėdos m. Sveikatos sk. vedėjai J.Asadauskienei.

2.      J.Asadauskienės atsakymas.

3.      Valerijos Zamiatinos Prašymas Jūrininkų ligoninės direktoriui Jonui Salygai.

4.      Valerijos Zamiatinos iš gydymo stacionare ligos istorijos išrašo kopija Nr.009785.

5.      Valerijos Zamiatinos dar vienas laiškas Jūrininkų ligoninės direktoriui Jonui salygai.

6.      LPS raštas KLaipėdos m.Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui „Dėl Klaipėdos m. sveikatos apsaugos įstaigų darbo trūkumų.

7.      Klaipėdos m. savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas 2017-04-12 Nr. TAR -35.

8.      Klaipėdos m. savivaldybės Tarybos narės Jolantos Skrabulienės (Tarybos narė, Sveikatos  socialinių reikalų komiteto pirmininkės  raštas 2017-04-19 Nr. (1.27) – 75 – 10 raštas „Dėl Klaipėdos m. sveikatos apsaugos įstaigų darbo trūkumų.

9.      Klaipėdos Jūrininkų ligoninė. Raštas 2017-04-07 Nr. 12-616. Reikalavimas paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis.

 

 

ALDONA  MARIJA GEDVILIENĖ

(Pareiškėjo vardas pavardė, parašas)

 

SKELBIAMI NAUJI DOKUMENTAI APSVARSTYTI TARYBOS POSĖDYJE:
       

  

   LPS                    I. ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

     1.  LPS Etikos Komisija dirba ir sprendimus priima vadovaudamasi bendražmogiškais teisingumo,

          nešališkumo, padorumo, sąžiningumo, taktiškumo  bei mandagumo principais ir JPŽB etikos kodeksu;

    
      2.  Komisija:

        2.1    nagrinėja Bendrijos narių dorovinio pobūdžio pažeidimus, galinčius turėti įtakos jų darbui Bendrijoje

                             ar jos reputacijai;

                     2.2   atlieka dokumentų etines ekspertizes.

 

        3.  Etikos komisija svarsto:

              3.1   raštu pateiktus personalinius pareiškimus ir skundus;

             3.2   žiniasklaidoje pateiktus faktus;

             3.3   Komiteto ar atskirų asmenų siūlomas etines problemas;

             3.4   pačios Komisijos pastebėtas problemas.

 

        4.  Etikos komisijos sprendimai:

                     4.1   sprendimai priimami Komisijos posėdžiose, kuriuose

                             dalyvauja asmenys pateikę prašymą svarstyti klausimą,

                             suinteresuoti gauti atsakymą, kviesti asmenys ir kt.;

                  4.2   sprendimas priimamas po išsamios visų turimų

                             dokumentų analizės. Liūdininkų apklausos ir visų

                                         Komiteto narių išsamių debatų;

                     4.3   atsakingai apsvarsčiusi nagrinėjamą problemą,

                              Komisija priima sprendimą bendru sutarimu arba

                              balsavimu, jei posėdyje dalyvauja du trečdaliai Komisijos

                              narių ir sprendimą palaiko du trečdaliai dalyvaujančių

                              balsų; jei skirtingi siūlymai surenka vienodą balsų

                              skaičių, sprendimą  lemia Komisijos pirmininko balsas;

                     4.4   personalines bylas nagrinėjančių Komisijos narių balsavimas slaptas;                   

                     4.5   sprendimas galioja tik jį patvirtinus LPS Tarybos pirmininkui.

-----------------------------------------------------------


2.   
LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (LPS) NARIO (RĖMĖJO) ETIKOS   KODEKSAS

 1.  Lietuva – mano Tėvynė, tai šalis, kuriai aš atiduodu visus savo  sugeb
  2.  Pirmiausia nauda Tėvynei ir jos žmonėms, o tik paskui sau.                             
  3.  Karjera – gerai, karjerizmui – ne.                                                                     
  4. Sprendimai, įtakojantys kito žmogaus gyvenimą – tik bendru nutarimu. 
  5. Asmeninė atsakomybė bet kokiose sprendimuose.                                                                      
  6. Meilė bei pagarba savo šaliai ir jos piliečiams.                                                                            
  7. Mūsų tikslas – darnios pilietinės visuomenės, teisinės valstybės kūrimas bei puoselėjimas darnioje aplinkoje,
       neatsiejamas nuo istorinės praeities.                                                                 
  8. Renkant ar skiriant į atsakingus postus, iškilus abejonėms, sutinku būti tikrinamas (-ma) melo detektoriumi.
25 BALAMDŽIO BUS BALANDŽIO MĖN. GIMUSIŲ GIMTADIENIS, KVIEČIAME VISUS PASVEIKINTI BALANDŽIUKUS!

GIMTADIENININKAI: Valerija Mockienė, irena Draugelienė, Elena Simonavičienė.

 


LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (toliau LPS)

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas amgedv@gmail.com,
kodas 303871378. Atsiskaitymosaskaita
 LT80 50154000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“, kodas 300087289 
 
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%!                                                                                                                                                           
 Atsakymas būtinas.                                          Raštas Nr. 2-45sv-soc-k.Protok.Nr.5.

                KLAIPĖDOS M. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI,

              KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBAI.
                                                                                                                                                                          
               
Dėl Klaipėdos m. sveikatos apsaugos įstaigų darbo trūkumų!

       Gerbiamieji,  mūsų organizacijos Tarybos sprendimu, kreipiamės į Jus, norėdami sukoncentruoti Jūsų dėmesį į kai kuriuos
mūsų miesto medicinos įstaigų darbo trūkumus. Manome, kad jeigu paliksime tuos įvykius be dėmesio, tai visa tai gali
pasikartoti ne tik mūsų artimiesiems, bet ir mums patiems, todėl visa tai kas atsitiko turi būti rimtai ištirta, įvertinta ir rezultatai
paviešinti. Be to apie tuos įvykius informuotas ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, piketo metu prie
Klaipėdos Respublikinės ligoninės iš pirmų lūpų, išklausęs apie tuos įvykius, ir kuris bet kada gali paklausti, kokie tų įvykių
tyrimų rezultatai.
 Norime Jums svarstymui pristatyti du labai rimtus mūsų narių atvejus:                                 

       1. pagal Valerijos Jakuntavičienės raštą, rašytą 2017-01-23, cituoju:“ mano bėdos prasidėjo 2016 m. lapkričio 7 d. kada
susilaužiau ranką. Greitosios pagalbos medikai vežė į ligoninę, bet negavau jokių vaistų nuo skausmo“. Antras atvejis,
sausio 16 d. apie 22:00 val., pakilus spaudimui, vėl teko kviesti greitąją. Spaudimas nekrito, tai nuvežė į ligoninę, davė tris
tabletes namuose, bet spaudimui nenukritus vėl davė tris tabletes ligoninėje ir sveikatos būklei nepagerėjus, apie 2-ą val.
nakties išleido į namus (sausio mėn.). Sekančią dieną ji apsilankė Sveikatos priežiūros centre (III-čios pol.) pas savo šeimos
 gydytoją I.Pletkauskienę su dideliu spaudimu 200/110, norėdama pagalbos, nes po viso to, ką teko patirti,  labai blogai jautėsi.
 Teko priėmimo laukti 5 val., laukė kol šeimos gydytoja priims. Gydytoja priėmė tik, kai visi jau buvo aptarnauti, pačią
paskutinę, sutiko su priekaištais: kodėl atėjo be talonėlio, kodėl kviečiasi greitąją. v.J. parašytas raštas Klaipėdos m.
savivaldybės sveikatos sk. vedėjai Janinai Asadauskienei, buvo pateiktas savivaldybėje viename langelyje. Gautas sveikatos
apsaugos skyriaus vedėjos atsakymas (prikabinu), kurio turinys kai kur neatitinka tiesos ir todėl mūsų netenkina.                                      
Tokio abejingumo dar neteko skaityti.
                                                                                                            

     2. Kita mūsų narė – senjorė Valerija Zamiatina taip pat patyrė labai nemalonią situaciją. Ją greitoji su insulto diagnoze
nuvežė į Jūrininkų ligoninę, pasodino laukiamąjame ir pamiršo, o ji pusiau samoninga atsikėlė nuo kėdės ir  išėjusi į kiemą,
netekusi samonės nuvirto, susižeidė galvą (teko siūti – išraše parašyta, kad buvo išimti siūlai) ir atsibudo tik lovoje. Nežinia
kiek gulėjo lauke, nes susirgo plaučių uždegimu.
Kai buvo atliekami tyrimai, jai buvo liepta išsiimti dantų protezus (200 eur.), kurie dingo ir negražinti iki šios dienos.
(prikabinu ligos istorijos Nr. 009785) išrašą, kuriame rasite kai kurias išvardytas situacijas.
                                                                                                                                                                       
 
Gerbiamieji komiteto nariai, kadangi minėtos gydymo įstaigos savo tyrimo rezultatų mums nepateikė arba pateikė netinkamai,
todėl prašome labai rimtai apsvarstyti šituos  atvejus.  Kaip Jums atrodo toks medicinos darbuotojų poelgis - požiūris į blogai
besijaučiančias senjores, kurioms buvo reikalinga rimta gydytojų pagalba?

      LPS ĮSTATAI įpareigoja mus rūpintis savo nariais.                                                                                                                             
Prašome nuodugniai išnagrinėti susidariusią kiekvieną aprašytą situaciją atskirai. IMTIS PRIEMONIŲ, KAD JOS  NIEKADA
NEPASIKARTOTŲ.
Įvertinimą – sprendimą PRAŠOME pateikti mums raštu ir paskelbti miesto žiniasklaidoje, nes informacija apie situaciją gydymo
įstaigose jau buvo paskelbta internetiniame laikraštėlyje „Auksinis ruduo“ (kurį gauna visi turintys el.paštą visoje Lietuvoje) ir
miesto spaudoje, todėl žmonės skambina ir teiraujasi kokios padarytos išvados. Ar galite užtikrinti, kad daugiau niekada
tokie įvykiai nedrums mūsų gyvenimo ir pasitikėjimas medicinos darbuotojais bus ATKURTAS?
                                          
                   
 Prašome mums pranešti, kada bus svarstomi mūsų iškelti medicinos įstaigų  darbo trūkumai ir pakviesti  į posėdį mūsų
LPS Tarybos atstovus.
                                                                          

Prie rašto pridedame:

1.     1. Valerijos Jakuntavičienės raštas Klaipėdos m. sveikatos sk. vedėjai Janinai Asadauskienei.

2.     2. Gautas J.Asadauskienės atsakymas į raštą.

3.     3. Jūrininkų ligoninės Valerijos Zamiatinos ligos istorijos Nr.009785 išrašas.

4.     4. Iš  Jūrininkų ligoninės gauta laiškas po publikacijos internete ir miesto spaudoje.

5.      5.Jūrininkų ligoninės atsakymas po įvykio ištyrimo.

6.     6LPS atsakymas Jūrininkų ligoninės administracijai.

      Viso: šeši (6) dokumentai.

 

 Lps prezidentė Aldona Marija Gedvilienė

 

 LPS susirinkimo sekretorė Julija Vainienė  

 

KOMENTARAS

Yra žmonių, kurie nenori mokytis iš svetimų klaidų, o nori jas tęsti, rizikuodami savo garbe ir padorumu (pinigai svarbiau),
nes jiems tai naudinga.                                                  
 Labai vaizdingas ir gilus Viktoro Juščenkos pasakymas:“mušti reikia ne maišą, o asilą“ (komentaras nereikalingas).                                        
Sveikata ir gyvybė neretai medikų rankose, pasitikėjimas jais dingsta ne dienomis, o valandimis. Išvardinti rašte įvykiai –
tai įrodymas. Kodėl dabar patekti pas gydytoją specialistą tokios eilės, kad gali  numirti belaukdamas. Kas tai –
nesugebėjimas tinkamai organizuoti darbą, ar sudaromos specialiai salygos medicinos darbuotojų korupcijai? Kas darosi
stacionaruose su medikamentais ir operacijai reikalingomis priemonėmis, ligonių kasoms reikėtų pasidomėti. Kodėl
ligoniui viską pačiam reikia pirkti ir būtinai toje vaistinėje, kurioje yra nurodoma. Dažnam, nuvykus su tais vaistais į kitą
gydymo įstaigą, pasirodo, už vaistus nereikėjo mokėti. Kodėl prieš operaciją duodama ligoniui pasirašyti sutartį, kada jis jos
nebegali perskaityti? O joje priašoma ko tik nori, neatsiklausus paciento. Tai psichologinio smurto pavyzdys.
                                                                                    
 Taip, išrinkome metų klaipėdietę, kuri gerai prižiūri gyvuliukus (kiti ir laukinius globoja, jiems namelius stato), o žmogus,
kuris gelbti žmones, niekieno neįpareigotas, savo gera valia – nepriimtas net į kandidates – tokia šiandieną kasdienybė –
žmogus, o ypač paprastas jau nieko nebevertas – štai kas darosi. Ar tokioje kasdienybėje gyventi saugu? Kur mes einame?
Ko mums laukti? Tylėkime ir kentėkime, kol dar gyvi, ar tą Jūs, tylintys po tokių tragiškų  įvykių, bandote pasakyti? Ar ne
laikas nusiimti tamsius akinius nuo nosies, gal aiškiau ir toliau pamatysite, kas dabar vyksta Lietuvoje!
                                                                                                                                      
 Mūsų organizacija – Lietuvos pensininkų susivienijimas – nori atkreipti visų dėmesį į sukrečiančius, tragiškus įvykius
Jūrininkų ligoninėje ir  Sveikatos priežiūros centre (III- oje p.) , kurie vienas po kito šiurpina Lietuvą, tačiau daugelis
smerkia mus, kad kalbame apie tai, ko kiti nenori girdėti, esame tyliai smerkiami, ignoruojami...Atsibusite tik tada, kai
kas nors atsitiks Jūsų artimam, ar Jums pačiam.

 Ar pastebėjote, kiek gydytojų trokšta politiko, saviveiklininko garbės, rūpinasi, kad virtuvė būtų aukštumoje, pamiršdami
savo tiesiogines pareigas...Ačiu Dievui, kad mūsų Prezidentė paskelbė apie kadensijų apribojimą, gal nors tai padės viską
sustatyti į savo vietas. Kodėl visi mūsų mieste, net aukšto rango valdininkai,  žinodami nusikaltėlių vardus ir pavardes, tyli?
Tylėjimas – reiškia, bendradarbiavimą su nusikaltėliais.

Mes visada kovosime ir saugosime  ne tik mūsų narius, bet ir visą miesto bendruomenę, nes norime gyventi oriai
ir nejausti pavojaus iš tos pusės, kuri turi mus gelbėti. Tik viešumas, nepakantumas blogai besielgiantiems
padarys galą išsigimusiam požiūriui į žmogų. 
                                                                                                                                       
Drasiai galima teigti - tai mūsų praeitų vyriausybių nuopelnas, kad žmogus tapo bevertis, nes jų tikslas buvo vienas –
kaip prisigrobti daugiau sau, pamirštant apie visą kitą. Ar pavyks atstatyti pasitikėjimą dabartinei vyriausybei (nes dabar
jie eina senų vyriausybių išmintu keliu, net gauti raštai tebedvelkia butkeviška dvasia. Ar galėsime kada nors pasitikėti
medicinos darbuotojais, praradusiems pasitikėjimą  šiandien? Dabar žmonės bus atidesni, tačiau tie, kurie dar gali
savimi pasirūpinti, o ką daryti silpniems? Kodėl niekas neskambina pavojaus varpais išgirdę kas darosi? Jau seniai patys
kaltininkai turėjo viešai atsiprašyti pasiaiškinti, kas dėl to kaltas, o ne slėpti ir smerkti pastebėjusius, o dėkoti, nes tik
viešumas išgelbės visuomenę nuo piktadarybių.                                                                                             
 Laukiame, kometuokite, pasisakykite tik visų mūsų pastangų dėka pradėsime gyventi kitaip. Rašykite, skambinkite
apie pastebėtus trūkumus, o mes padėsime Jums juos išsiaiškinti! telef. 866673965
                                    KREIPIMASIS

Gerbiama Redakcija, noriu kreiptis į visus klaipėdiečius į visus Lietuvos žmones. 24 vasario susitikome su meru būrelis
senjorų. Susitikimo metu meras prisipažino: „aš skaitau Jūsų laikraštėlį“, malonu girdėti, tačiau meras nei žodeliu
neužsiminė apie jame pateiktą informaciją, kad įvykiai medicinos įstaigose su mūsų nariais kelia didžiulį susirūpinimą,
cituoju: į Jūrinikų ligoninę greitosios pristatyta V. su insulto diagnoze, pusiau samoninga palikta laukiamąjame išėjo iš
ligoninės, nuvirto ant laiptų, prasiskėlė galvą (teko siūti), nežinia kiek pragulėjo ant betono, matyt, nemažai gulėjo, kad
susirgo plaučių uždegimu. Atliekant procedūras buvo liepta išsiimti dantų protezus (200 eurų), kurių neatgavo iki šios
dienos. Kita mūsų narė N., pablogėjus sveikatai nuėjo pas savo šeimos gydytoją, paprašyti pagalbos, kad pamatuotų
spaudimą. Kadangi  ji nebuvo užsiregistravusi, dėl blogos savijautos negalėjo grįšti namo be gydytojo patarimo, tai teko
laukti šešias valandas, KOL GYGYTOJA TEIKĖSI JĄ PRIIMTI. Štai kas darosi mūsų mieste su mūsų žmonėmis. Meras, kaip
kiti Lietuvos gyventojai (mūsų laikraštėlį „Auksinis ruduo“ gauna visa Lietuva) žinojo apie šiuos įvykius, tačiau susitikimo
metu nepratarė ne žodžio. Tuo metu Klaipėdoje viešėjo SAM ministras  Aurelijus Veryga, o mūsų protestuotojai susitiko
su juo prie Klaipėdos Respublikinės ligoninės ir informavo apie minėtus įvykius. Ar ne keista, kad mūsų miestiečiai labiau
myli laukines kates (stato joms namelius, maitina ir pn), bet apie tragiškus įvykius su žmonėmis mieste visi lyg vandens
į burną prisiėmę. Miestiečiai apie tai turi žinoti, kad apsaugotų save ir savo šeimos narius nuo tokių medicinos darbuotojų
„paslaugų“. Tikiuosi, kad mūsų laikraščių Redakcijos neišsigas nepatogios informacijos ir paskelbs viešai šitą mano kreipimasi
jo neredaguodami, kad mero neįžeistų. Šitą kreipimąsi gaus ir kiti Lietuvos laikraščiai.

              DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS IŠVARDYTUS FAKTUS2017-03-01
 Neįgalieji sulauks daugiau šeimos gydytojo dėmesio

​Nuo šių metų balandžio 1-osios poliklinikoms, medicinos centrams, šeimos gydytojo kabinetams iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto bus papildomai mokama už kiekvieną prie įstaigos prisirašiusį, apdraustą privalomuoju sveikatos draudimu žmogų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tai gydymo įstaigas paskatins labiau rūpintis šiais sunkiai sergančiais pacientais, užtikrinti jiems kokybišką ir prieinamą pirminę asmens sveikatos priežiūrą. Įprastai žmonės, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, serga daugiau nei viena lėtine liga, tad jiems dažniau prireikia gydymo paslaugų.  „Neįgaliųjų žmonių sveikatos priežiūros poreikiai yra didesni, nei prie gydymo įstaigos prisirašiusių sveikų žmonių, tad papildomas atlygis skatins gydymo įstaigas rūpintis, kad sunkiai sergantys žmonės sulauktų dar daugiau šeimos gydytojų, slaugytojų dėmesio. Tiesa, ir dabar papildomai iš PSDF biudžeto mokama tiek už gydytojo, tiek už slaugytojo apsilankymus neįgalaus paciento namuose, nes šios paslaugos yra priskiriamos prie skatinamųjų paslaugų", – teigia Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja Daiva Berūkštienė.  Skaityti visą pranešimą

Valstybinės ligonių kasos 

Sveiki,

 Nuo šios savaitės stengiamės suaktyvinti komitetų veiklą. Kiekvieną savaitės dieną bus paskirta atskiram komitetui.
Pradžiai aktyvas nustatė laikus ir atsakingus žmones. Kai susirinksite galėsite išsirinkti pirmininkaujantį. Po kol kas
įveikliname penkis komitetus. Jose yra daugiausia žmonių. Laikui bėgant gal atsiras ir kitų komitetų veikla. Kviečiame
aktyviai imtis atstovauti komitetus.
Siunčiu šios savaitės komitetų susitikimo grafiką: 
Pirmadienis. 17:00 val. Teisės komitetas. Visvaldas Petryla. 868308347
Antradienis. 17:00 val. Jaunimo ir sporto reikalų. Knstantinas Lotiuk. 860988628
Trečiadienis. 17:00 val. Sveikatos reikalų komitetas. Akvilė Matulytė. 862415950
Ketvirtadienis.17:00 val. Švietimo reikalų komitetas. Nika Gedrimienė. 860547559

Penktadienis.16:00 val. Jūros reikalų komitetas. Arūnas Andziulis. 868621147.


Linkėjimai, 
Akvilė Matulytė 
862415950
Medžudžiai ruošiasi išnaikinti senus (vienintelius mieste, todėl ypatingai saugotinus) medžius K.Donelaičio
aikštėje. Apsimetėliai specialistai "nustatė"kad jie serga (pataikaudami tiems, kurie seniai gviešiasi tos
aikštės) baisu, kas darosi Klaipėdoje. Jeigu
nebus staigaus įsikišimo, miestiečiai nebeturės
2016 kuom kviepuoti...

    Prašome: atsiųskite skubiai komisiją Klaipėdos žaliojo rūbo  klaidoms nustatyti ir kol nevėlu užkirsti keliąnaujoms
neaitaisomoms klaidoms daryti, nes gręsia labai didelė žala miestiečiams...

    Pasirašome:

1.     Liudvika Kuzmičiutė – organizacijos Klaipėdos žalieji pirmininkė

2.     Virginijus Partaukas- JDJ pirmininko pavaduotojas

3.     Prof. Stasys Paulauskas

4.     Aldona Marija Gedvilienė LPS prezidentė

5.      ir kt. už žalią Klaipėdos rūbo išsaugojimą

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SAVIVALDYBĖS PARAMA PARAMA  2016-12-28  (vak/ekspr.).

 

Mažindama socialinę atskirtį ir skurdą, nuo 2017 m. sausio 1 d. Klaipėdos savivaldybė 
plečia ratą miesto gyventojų, kurie galės gauti jiems reikalingą paramą esant sunkiai 
materialinei padėčiai, susidariusei dėl ligos, nelaimingo atsitikimo, skurdo,benamystės
ir kitais atvejais kai ši parama itin reikalinga arba pagal nustatytus teisės aktus
parama neteikiama arba yra nepakankama.
Kreiptis:
antradienį ir ketvirtadienį 10-12 val. į 15 kab. Susitvarkius dokumentus.
Viskas kartu ir rūbai ir pinigai.
Kad gauti paramą, reikia surinkti daug dokumentų, o tai nėra taip paprasta, todėl
NVO Tarybos posėdyje keliu klausimą, kad būtų pataisyta situacija, bet ar pavyks,
tai dar neaišku, bet aš pasistengsiu... 
 

Klaipėdoje skurdžiai gyvenančių žmonių teisė į orų gyvenimą
neegzistuoja

 

               LIETUVOS  PENSININKŲ  SUSIVIENIJIMAS  (toliau Liet.PS)

     Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, ei.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378, NTR kodas 2197-2005-8012:0004, 2015-03-10.
Atsiskaitymo saskaita LT80 5015 4000 0103 2261 Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“, kodas 300087289                                            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            ATVIRAS LAIŠKAS             2016 – 07 – 08.  Nr.15-p-lvp                                                                                                                                                              

   LIETUVOS  RESPUBLIKOS  PREZIDENTEI  DALIAI  GRYBAUSKAITEI,    

                 LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖS  PREMJERUI

                                       ALGIRDUI BUTKEVIČIUI,                                                 

                             LIETUVOS  VISUOMENEI  IR  SPAUDAI

           

  (Dėl visų Vyriausybės Ministerijų atsiskaitymo Lietuvos žmonėms už atliktą darbą per visą
kadenciją).  Reikalingas skubus atsakymas.

    Mes, Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos posėdžio metu, įvykusio 2016-07-08, ir daugumos narių
pageidavimu, nutarėme kreiptis į Jus gerb. Premjere Algirdai Butkevičiau su prašymu, gal būtų galima visoms
mūsų Vyriausybėje esamoms ministerijoms užduoti kelis klausimus į kuriuos laukiame atsakymo iki kadencijos
pabaigos:

1.     ką gero padarė Lietuvos žmonėms kiekviena ministerija atskirai per visą darbo kadensiją?

2.     ką žadėjo padaryti, bet nepadarė?

3.     kada bus parašytas įstatymas  -  išspręstas klausimas dėl Lietuvos vienišų ir vienišų neigaliu pensininkų pensijos
normalizavimo, t.y. sulyginimas su pensininkais netekusiais vieno iš sutuoktinių? (dabar yra viešas jų genocidas).

4.     ką gero padarė visiems Lietuvos pensininkams?

5.     ką padarė ir ką žada daryti, kad Lietuvos žmonės nebėgtų iš Lietuvos?

6.     kokie ateities planai? Kokius darbus ruošiatės palikti naujai vyriausybei?

   Mes pageidautumėm, kad kiekviena vyriausybės ministerija atsiskaitytų atskirai, tai gali būti visos ryšio
priemonės:
konferencijos suorganizuotos visai Lietuvai įvairiose Lietuvos vietovėse, kur Lietuvos žmonės galėtų
pateikti klausimus detalesniam atliktų darbų išsiaiškinimui ir sužinoti, kokie planai numatomi ateičiai.
Bet gali būti ir spauda, internetinės ministerijų svetainės, tik kad mūsų adresu ji būtų pateikta, o mes išplatinsime
visai Lietuvai internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ , kurį gauna visa Lietuva, pagalba.                                                                                                           Laikas labai greitai bėga, todėl norime skubaus atsakymo,

pagarbiai

 Aldona Marija Gedvilienė (LietPS) prezidentė

      Genovaitė Malyševa (LietPS) sekretorė.   

     svetainė http//: lietps.eu (yra įstatai, programa ir kt. informacija).                                      
 Siunčiami du (2) puslapiai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atsiliepimai:

  Gerb. Prezidente,

Man gerai suprantamas Jūsų  susirūpinimas savo kolegų būkle ir  
pilietinis užsiangažavimas.
Žavi Jūsų susivienijimo nerimas, energingas ir reiklus įsitraukimas į
valstybės gyvenimą .
Mielai pritariu Jūsų iniciatyvai ir ją remiu. 

Pagarbiai

Lietuvos kultūros kongreso tarybos

ir sambūrio, Kad Lietuva neišsivaikščiotų 

Nacionalinio komiteto pirmininkas

dr. Krescencijus Stoškus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    
LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS raštas Nr.3-srd.

            Kodas 303871378; Smilties Pylimo 3 – 4, Klaipėda 92250,             

            8666-739-65; 8620-337-39;amgedv@gmail.com;  www.kjpzb.lt; registruota 2016-05-17;protokolo Nr. 12.
Dėl svarbiauaių šiandieninių pensininkų problemų,

                                                                Atsakymas būtinas
=========================================================================

                 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTREI

                                                  ALGIMANTEI PABEDINSKIENEI

                           DĖL SVARBIAUSIŲ  ŠIANDIENINIŲ PENSININKŲ PROBLEMŲ

1.     Vieniši ir vieniši neigalūs pensininkai;

2.     Dirbusių ir nedirbusių nusavintų pensijų gražinimo problemos;

3.     Mirusių pensininkų pensijų gražinimas;

4.     Pensijų didinimo ir indeksavimo problemos;

5.     Socialinių paslaugų teikimo ypatybės;

6.     Šeimos gydytojų vaidmuo neigalių pensinikų priežiūroje.

7.     SOS VAIKAI – DIDŽIULĖ PROBLEMA KLAIPĖDOJE.

8.      Visuose savivaldybėse paskirti žmogų, atsakingą už pensininkų reikalus (įkurti savivaldybėje etatą pensininkų reikalams).

9.      NVO plėtros įstatyme yra paminėtas finansavimas, tačiau jo mechanizmo nėraVieniši ir vieniši neigalūs pensininkai –
labiausiai skriaudžiami mūsų valdžios žmonės. Jau dešimtmetį apie tai kalbame, tačiau niekas nesikeičia, o, atrodo tai taip
papratstai galima išspręsti. Lietuvoje remiami našliai ir našlės ir jiems, netekus vieno iš sutuoktinių mokama našlio priedas
70 eurų, tai kodėl negalima vienišiems ir vienišiema neįgaliems pensininkams prie pensijos pridėti tuos 70 eurų ir
problema laikinai būtų išspręsta.

Reikalaujame: atkreipti ypatingą dėmesį į šios kategorijos pensininkus ir surasti teisinį pagrindą jų rėmimui, nejaugi Vyriausybė
neįgali sutvarkyti, parašyti reikiamus įstatymus, ypatingai, dabar kai taip kyla maisto kainos, neverskite jų raustis šiūkšlių
konteineriuose. Viskam valstybė turi pinigų, tik absurdas, kad nemato tų, kuriems jų labiausiai reikia, Mes netylėsime, tegu visas
pasulis sužinos, koks mūsų valdžios žmogiškumas – tai pati baisiausia gėda!

1.     Dirbusių ir nedirbusių nusavintų pensijų gražinimas – tai didžiausia mūsų valstybės gėda. Lietuvos Konstitucijoje pasakyta, kad
asmeninis mūsų pilečių turtas yra neliečiamas. Reiškia – mūsų Vyriausybė ir Seimas nesilaiko Konstitucijos – tai viena, o antra –
Lietuvos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad būtina pensijas gražinti, bet Vyriausybės nariai ir vėl, laužydami Konstituciją, atšaukia
šitą Konstitucinio Teismo nutarimą ir pasididina sau ir savo bendraminčiams po kelis tūkstančius, atlyginimus, bet čia jau
Konstitucinis Teismas (nes jiems didinami atlyginimai) atšaukia pirmą nutartį ir skelbia, kad vyriausybės nariams reikia sugražinti
iki krizės gautus atlyginimus. Koks siaubas ir vėl ignoruojama Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tai kur mūsų demokratija ir
teisėsauga, jeigu vyksta tokie neteisėti dalykai?

Reikalaujame, gražinkite mums visas nusavintas pensijas tiek nedirbusiems tiek ir dirbusiems pensininkams ir jokių trupinimu,
o viską iš karto – taip kaip vyriausybės ir teismo darbuotojams, kad surado pinigų, o pensininkams jų nebeliko.
Nuo Nepriklausomybės dienos – pensininkų problemos piktybiškai ignoruojamos, visos valstybės problemos kraunamos ant
pensininkų pečių – štai dar kartą – gėda!

2.     Mirusių pensininkų pensijos priklauso paveldėtojams. Čia vėl grižtame prie to pačio Lietuvos valstybės Konstitucijos straipsnio,
kuriame sakoma, kad žmogaus asmeninis turtas neliečiamas. Kiekvienas žmogus užsidirbo savo pensiją savo darbu ir tai yra jo
nuosvybė, o nuosavybė turi būti sugražinta ir čia neturi galioti jokie apribojimai. Kiekvienas turi teisę į savo asmeninį turtą ir niekas
neturi teisės jo negražinti.

Reikalaujame: gražinkite mums mūsų artimųjų, išėjusių anapilin, nusavintas (atimtas per prievartą) pensijas. Jie jas sažiningai
užsidirbo ir jos jiems priklausė ar jie gyvi ar ne – niekas neturi teisės savintis Lietuvos piliečio asmeninio turto. Jeigu reikės, mes
kreipsimės į Strasbūro teismą ir tai bus didžiausia mūsų Vyriausybei – gėda visoje Europos Sajungoje. Graikai jau buvo prie bankroto,
tačiau pensijų nemažino ir nesisavino, todėl, kad Graikijos Vyriausybė gerbia pensininkus, ir per visą gyvenimą teisėtai uždirbtas
pensijas.

3.     Pensijų didinimo probema jau seniai pribrendo. Pensijų indeksavimo nebuvo nei karto, o maisto produktai, atsisakius litų – išaugo
ženkliai, o dabar jau greitai bus tokios jų kainos kokios buvo litais tik keičiasi pavadinimas. Tokios žemo lygio pensijos visiškai
nuvertina paprastą žmogišką orumą. Pensininkai mokslininkai, pedagogai, medikai, inžinieriai ir kiti su aukštuoju išsilavinimu tampa
pajuokos objektu, kai neturi galimybės apsilankyti kultūriniuose renginiuose, negali sau leisti išvykti į kitas šalis, kai tuo tarpu iš kitų
valstybių atplaukia su turistiniais laineriais daugybę pensininkų ir grožisi mūsų šalies gamta ir stebisi skurdžiu pragyvenimu – mūsų
Vyriausybei dar kartą -  gėda!                                                                                           
Reikalaujame: pirmiausia nedelsiant indeksuokite
pensijas ir kuo greičiau didinkite jas, mes norime gyventi oriai, kaip žmonės visoje Europos Sajungoje, o ne kaip baudžiavos ir vergijos laikais. Jūs mus verčiate, kad mes, su aukštuoju išsilavinimu (nors visi pensinikai kenčia) pasipuošusios su skrybėlaitę turime raustis šiūkšlių konteineriuose. Mes tokios lemties nenorime ir Jums nelinkime.

4.     Socialinių paslaugų teikimo ypatybės dar reikia labai tobulinti. Gal ir gerai, kad pašalpų davimas savivaldybės rankose – žmonės iš arčiau žino kas ir ko vertas, tačiau, kai kada jaučiasi, kad tas taupumas perlenkia lazdą: socialiniai darbuotojai laikydamiesi įstatymo keistai elgiasi. Labai apgailėtinas įstatymas, kuris nurodo,  kokią pensiją reikia gauti, kad priklausytų slauga. Mano kolegė skundžiasi, kad jėgos vis senka ir labai reikėtų slaugytojo nors retkarčiais, tačiau trukdo keli eurai virš nurodytos sumos ir jai pareiškė, kad tik mokama slauga priklauso, o kai pensija maža ir kai tik tik užtenka vaistams ir duonai, tai apie kokį paslaugų pirkima galima kalbėti? O kai pensininkas paprašo kompensacijos už šildymą, tai socialiniai darbuotojai tampa kaip kriminalistai – kratos atlikėjai – išnaršo visus namus,  šeimininką pastato į labai nepatogią padėtį, ar tokie veiksmai teisėti, kyla klausimas? Ar toks žmogaus pažeminimas reikalingas? Labai keistas socialinio darbuotojo elgesya, kai neigalūs, kuriems reikalinga priežiūra, tiesiog bijo, ateinančio slaugytojo, nes jis bijo išlipęs iš lovos atsisėsti ant kėdės, nes slaugytoja reikalauja būtinai gulėti. Tokia keista slauga pasitaiko ir visiškai nesuprantama. Kol žmogus gali, jo gyvybei reikalingas judėjimas (pagal jėgas), o ne prievartinis gulėjimas.

Reikalaujame: peržiūrėti įstatymą dėl pensijos dydžio ribos, kad gaunantys nedideles pensijas galėtu gauti nemokamą slaugą,
užtenka tyčiotis iš mažų pensijų gavėjų – jų jėgos kasdiena vis silpnesnės (ateina tokia riba) ir jiems labai reikalingas šalia žmogus
ypatingai, kai nėra artimų žmonių (pensininkas vienišas gali būti ir turėdamas artimuosius, ypatingai dabar,  kai daugelis uždarbiauja
užsienyje).

Būtina tobulinti socialinių darbuotojų paslaugas, ypatingai mokyti elgesio kultūros, žmogiškumo ir supratingumo, juk socialiniai
darbuotojai turi ypatingai pasižymėti jautrumu, supratingumu. Senas žmogus ypatingai jautriai reaguoja į nekultūringą elgesį ir
pasiskųsti niekam negali, nes bijo. Silpnas ir bejėgis žmogus ypatingai jautrus, todėl  aukštos kultūros socialiniai darbuotojai ir
slaugytojai (būtina didinti jiems atlyginimus) gali labai daug silpniems padėti, kurie dažniausiai yra vieninteliai, kurie būna šalia.
Reikia suprasti, kad gili senatvė tai skausmingiausias žmogaus gyvenimo pabaigos etapas.

5.     Šeimos gydytojo vaidmuo pensininkų priežiūroje. Šeimos gydytojas ar ne per daug užsisėdi savo kabinete, suprantame, kad darbo jam
netrūksta, tačiau juk jis turi sarašą žmonių, žino pas jį prisirašiusius, kurie pas savo šeimos gydytoją lankosi, tai kas gali geriau susprasti,
kam ir dėl ko reikalinga priežiūra. Dabar yra taip, jeigu pensininkas ar neįgalus pensininkas ilgai nesirodo pas savo šeimos gydytoją
(nusilpo ir neturi jėgų pas jį ateiti ar pn.) šeimos gydytojas nepastebi ( o gal ir džiugauja), kad pensininkas nebesilanko ir jam tai nerūpi, o
kodėl negalėtų nors retkarčiais aplankyti namuose, juk žino koks jis buvo paskutinį kartą kai lankėsi, ar sunku išsirti savaitėje dieną, kad
šeimos gydytojas su sesute aplankytų retkarčiais savo ligoniukus, kuriems to labai reikėtų (pagal sveikatos stovį), gal tada nebūtų tokių
netikėtų vienišų žmonių mirčių?

Reikalaujame: kad šeimos gydytojas atliktų pilnai ir tinkamai savo pareigas. Sudarykite jam tinkamą darbo grafiką, išskirkite transportą,
kad šeimos gydytojas taptu tikru ligonį prižiūrinčiu gydytoju ir neleistų vienišiems be jokio dėmesio numirti vieniems, žinoma tas darbas
turi būti kompleksinis kartu su socialiniais darbuotojais su slaugos darbuotojais, tik tada bus žmogiškas, humaniškas elgesys ir abiems
pusėms bus moraliai priimtinas, atsakingas ir padorus.

6.        SOS vaikai – didžiulė problema Klaipėdoje. Sklypas pirmoje Melnragėje kelia miesto valdžios apetitą. Neatsižvelgiama, kad centras dirba
labai jautriai ir produktyviai: padeda šeimoms patekusioms į bėdą, padeda nelaimingų šeimų vaikams, dirbamas rimtas ir labai reikalingas
darbas, kurį žlugdo Klaipėdos miesto valdžia. Apetitas didžiulis, nes sklypas, kuriame randasi SOS Vaikai tarnyba, turi būti atimtas ir
panaudotas kitiems tikslams, nes sklypas netoli jūros – tik turtingiesiems, neatsižvelgiant į tai, kad ši tarnyba labai reikalinga ir atlieka
ypatingos paskirties darbą, teikia pagalbą ir šeimoms ir vaikučiams, patekusiems į bėdą, todėl išskirtinai reikalingas darbas turi būti
sužlugdytas, dėl per didelio troškimo užvaldyti sklypą, esantį prie jūros, dar kartą – gėda!

Reikalaujame:  visų Lietuvos valdžios institucijų atsižvelgti į ypatingai naudingą SOS vaikai tarnybos darbą ir palikti šitą
tarnybą ramybėje, leisti ir toliau atlikti šitą kilnų ir labai reikalingą darbą, visapusiškai padedant ir skatinant.
Tegu nelaimingos šeimos ir nelaimingi vaikučiai turi nors tokią užuovėją. Reikalaujame šitą problemą spręsti visoms
valdžios institucijoms kartu, nes tai ypatinga Tarnyba ir labai reikalinga šeimoms ir nelaimingiems vaikams.
Nejaugi nebėra nei lašo supratingumo ir jautrumo tiems, kuriems reikalinga pagalba
 8.         Reikalaujame:  kad visose savivaldybėse būtų paskirtas žmogų, atsakingas už pensininkų reikalus
(įkurti savivaldybėje etatą pensininkų reikalams). Jaunimo reikalams visuose savivaldybėse yra, o pensininkams – nėra.
Tai būtų kaip pensininkų atstovas – konsultantas, nes pensininkams labai dažnai iškyla klausimų, kuriuos nesugeba patys
išspręsti – tai būtų labai naudinga ir labai reikalinga  paslauga.

               9.                Siūlome: įkurti valstybiniu mastu NVO rėmimo fondą, kad kiekvienas bankas, kiekviena verslo organizacija būtų
įpareigota turėti (nors laikinai, kol sugalvos naujai kuriamų NVO finansinį palaikymą - darbo priemonėms (kompiuteriui,
spausdintuvui ir kanceliarinėms prekėms) PARAMOS FONDĄ ( gal tai būtų nedidelis procentas nuo pelno?), kuris remtų NVO plėtrą.
Jau daug kartų tobulintas NVO plėtros įstatymas vis neatitinka šiandienos problemų, kiek galima jį taisyti? Ar nėra Respublikoje
žmogaus, kuris parašytų jį taip, kad visiems būtų aiškus ir atitiktų šios dienos tinkamam problemų sprendimui. Jaučiasi išsisukinėjimas,
kad nereikėtų nieko duoti NVO steigėjams, ar tai padoru?

 

Pridedami dokumentai:

1.     Vienišos pensininkės Irenos Onos Linkauskienės laiškas.

2.     SOS vaikai direktorės  Virginijos Kairienės laiškas.

3.     Gerb. Seimo nario Naglio Puteikio straipsnis delfi portale (gautas delfi leidimas pasinaudoti straipsniu).

 

Pagarbiai, Aldona Marija Gedvilienė                                                                  

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė                                       (parašas)  

KJPŽB pirmininkė,

NVO Tarybos narys prie savivaldybės  

Atsakinga už pensininkus      

Internetinio laikraštėlio

 „AUKSINIS RUDUO“ redaktorė

 www.kjpzb.lt. aldonamarija.apie.lt;amgedv@takas.lt;

 telef.866673965, 862033739;  

*************************************************************************************************************                                                                             

GAUTAS ATSAKYMAS
II. Akc.   LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS, raštas Nr. 1 – LAM-01,

                             Registruota 2016-04-19, 16:34; protokolo Nr.5, skubus dokumentas dėl
greitkelio, ežerų ir upių     pakrančių valymo, šiukšlių rūšiavimo ir kt.  Atsakymas
reikalingas skubos tvarka.
==============================================================
                                                                                                                         LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTRUI, gerb. Kęstučiui Trečiokui,                                                         

                            SPAUDAI ir KITOMS  INFORMACIJOS PRIEMONĖMS 

  Lietuvos pensininkų susivienijimas (toliau Liet.PS) kviečia visos Lietuvos gyventojus,
įvairių NVO organizacijų ir partijų narius prisidėti prie Liet.PS  ORGANIZUOJAMOS
AKCIJOS:
padarykime tvarkingus ir gražius visų Lietuvos kelių pakraščius, ežerų ir
upiu pakrantes. Mūsų Lietuvos keliai pastoviai tvarkomi gražėja, tačiau (ypatingai
autostradoje Klaipėda – Vilnius) pakelės daugumoje labai apleistos. Kviečiame visus,
kiekviena merija, kiekviena seniūnija ir jose esnčias įvairias organizacijas aktyviai
prisidėti prie savo Tėvynės gražinimo.                                                                                                                                                                                             
 Tikimės ir Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos ministerijos palaikymo.

                                           Numatomas darbo planas:                                                                                      

1.         būtų gerai, kad Lietuvos respublikos Aplinkos Apsaugos ministerija įrašytų skubos
tvarka šios problemos sprendimą į savo artimiausią darbo planą;

2.          švietimo sistemos auklėjimo programoje turėtų būti - nuo darželinukų amžiaus
skiepijama - pareiga rūpintis aplinkos švara, atliekų rūšiavimu ir tvarkymo ugdymu, kad
tai taptų įpročiu; (švietimo ministerijai bus atskiras raštas);

3.           visų Lietuvos miestų (jau Jūsų supalanuoto susirinkimo metu pridėti   atitinkamą
punktą šiai problemai spręsti) ir gyvenviečių merų ir seniūnaičių susirinkimo metu sudaryti
konkretų veiklos planą, įtraukiant kiekvienos gyvenvietės aplinkos apsaugos inspektorius,
urėdus ir girininkus, visuomenines (NVO) organizacijas pakviečiant organizacijos –
iniciatorės atstovus.                                
 4.         kiekviename kolektyve, pradedant darželiu, mokyklos klase, bet   kurioje mokslo įstaigoje,
bet kuriame kurse, kiekviename darbo kolektyve turi būti oficialiai išrinktas asmuo atsakingas už
gamtos švarą, atsakingas ekskursijų, išvykų ar kelionių metu.                                                                  

5.         visos Lietuvos kiekvienas šalies gyventojas turi būti atsakingas moraliai ir praktiškai už savo
Tėvynės gamtos švarą ir tvarką, tai turi tapti nauja visuotina pareiga (nauju įpročiu).
Taip bus išugdyta gamtoa apsaugos ir švaros kultūra.   

    Gerb. Ministre, laukiame skubaus atsakymo.

PASIRAŠO:             
 Liet.PS prezidentė Aldona Marija Gedvilienė

 Liet.PS prezidentės pavaduotojas Jeronimas Gedvilas

Gautas  APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS ATSAKYMAS
Lietuvos pensininkų susivienijimas, raštas Nr.14/ 01/šm                                     ----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                

 Registruota 2016-06-24, 16:34; protokolo Nr.8, skubus dokumentas dėl švietimo ir mokslo programos papildymo   Atsakymas reikalingas skubos tvarka.                                                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                            ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS  ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTREI

                                           AUDRONEI PITRĖNENEI,

      VISUOMENEI, SPAUDAI IR KT. INFORMACIJOS PRIEMONĖMS

                                                      2016-06-24                                   

         Gerbiama ministre, kreipiamės, mes, Lietuvos pensininkų susivienijimas,   norėdami atkreipti Jūsų dėmesį į  Lietuvos švietimo sistemoje trūkstamos informacijos mokymo programoje papildymo.

          Mūsų švietimo sistemos mokymo programoje labai trūksta:

1. visapusiškos kultūros ugdymo, pradedant šeimoje nuo kūdykių, o visuomeninėse įstaigose nuo darželinukų. Į šitą pastraipą reikėtų įtraukti: pagarbą žmogui (nepriklausomai nuo lyties – vienas kitam); pagarbą vyresniems, valgymo kultūra, elgesio kultūra  namuose  ir viešose vietose (išnyks netinkamas elgesys artimoje aplinkoje);

2.  lytinio auklėjimo problema pateikiama visiškai neteisingai, pamegdžiojant atsilikusius tuo klausimu kraštus, sudaromos prielaidos iškrypėliškam to klausimo pateikimui. Aš padovanojau Jums, Prezidentei ir soc.aps. ir darbo ministrei Jono Markūno knygą „Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“, kurioje viskas išaiškinta kaip reikia ruošti žmogų šeimai, kad pasibaigtų didžiulį mastą pasiekę išsigimimai, nepagydomos ligos ir skyrybos;

3. finansinio išsilavinimo -  ypatingai svari informacija, kurios visai nėra programoje, kuri reikalinga gyvenime kiekvienam žmogui, be tų žinių žmogus visiškai nemoka teisingai kurti savo gyvenimo. Neraštingumas  finansiniu aspektu atveria visas galimybes tiek valdantiesiems tiek sukčiams apgaudinėti žmones, dažnai būna visai sužlugdomas žmogaus gyvenimas (ar ne todėl ir savižudybių skaičius didelis Lietuvoje);

4. gamtos apsaugos -  kaip vienos iš svarbiausių problemų.  Įdiegus gamtos apsaugos privalomą programą, pradedant  šeima, ir nuo darželio amžiaus, pasikeistų Lietuvos vaizdas. Švietimo sistema išugdytų naują gamtos apsaugos kultūrą šalyje.

Mes, Lietuvos pensininkų susivienijimas, prisidėdami prie gerų darbų Lietuvos 100 metų Jubiliejaus proga, jau rašėme Aplinkos Apsaugos ministrui apie šios problemos įdiegimą visų lygių auklėjimo sistemoje, tačiau   atsakymo nesulaukėme. Prie šio laiško pridedu kreipimąsi į Gamtos apsaugos ministrą.   

       Gerbiama Lietuvos švietimo ministre, laukiame Jūsų atsakymo į visus švietimo sistemos programos papildymus ir ne tik mūsų organizacijai, bet ir visai Lietuvos visuomenei.  Laukiame visos Lietuvos visuomenės švietimo ir mokslo programos papildymų, komentarų ir pasisakymų.

p.s.žiūr.informacija: VšĮ „NVO teisės institutas“, kodas 300024285

Tel. 8 696 87335, el. p. info@nvoteise.lt, Saulėtekio al. 9 I korp. 904 k., Vilnius

 

Aldona Marija Gedvilienė

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė  

KJPŽB pirmininkė,

NVO Tarybos narys prie savivaldybės  

Atsakinga už pensininkus      

Internetinio laikraštėlio

 „AUKSINIS RUDUO“ redaktorė

 www.kjpzb.lt. aldonamarija.apie.lt;amgedv@takas.lt;

 telef.866673965, 862033739;

GAUTAS ATSAKYMAS IŠ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
Tu ne šiaip sau atėjai
Į mano gyvenimą su savo skausmu ir kančia.
Tu man kaip veidrodis rodai, kad skausmas ir kančia gyvena
Mano sielos gilumoje, mano pasąmonėje.
Atsakingai suvokiu, jog prisidėjau prie Tavo problemų,
Nes žinau, kad viskas kas vyksta mano gyvenime,
Yra mano minčių ir praeities poelgių rezultatas
Gailiuosi to ką padariau.
Ir laisva valia atšaukiu visas savo pražūtingas programas,
Skirtas Tau, Tavo protėviams ir visai Tavo Giminei.
Atleidžiu Tau ir Tavo Protėviams
Už visas neteisingas mintis ir poelgius,
Kurie tyčia ar netyčią pakenkė mano Giminei,
nuo pat Sukūrimo pradžios iki šių dienų.
Atleisk ir Tu man bei visai mano Giminei,
nes mes nežinojome ką darome.
Dėkoju Tau už tai, kad atėjai į mano gyvenimą
Ir padedi man išgryninti protą, išsilaisvinti iš visko,
kas yra pasenę ir nebereikalinga, būti iš tiesų laisvam,
pasikeisti ir būti laimingam, gyventi teisingai ir sažiningai.
Myliu Tave ir su meile laiminu visą Tavo Giminę.
Linkiu Tau, Tavo artimiesiems ir palikuonims
Laimės bei gėrio.
Tegul visos mano negeros mintys, įsitikinimai ir poelgiai,
kurie sukėlė Tau skausmo ir kančių,
persitvarko į teisingas mintis bei poelgius
Ir tegu neša laimę mūsų Giminėms
Bei visam aplinkiniam pasauliui.
Tegul žemėje viešpatauja Meilė,
Taika ir visuotinė gerovė.
Tebūnie taip!
Aš su meile širdyje priimu Tave!
Atleisk man ir visai mano giminei!
Dėkoju Tau!
Atleidžiu Tau ir visai Tavo Giminei, bei su meile laiminu!
Linkiu Tau laimės ir gėrio!

„ Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir  egoistiški.                                          

-         Vis dėl to mylėkite juos!

Jeigu darote gera, žmonės Jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus.

-         Vis dėlto darykite gera!

Jeigu Jums pasisekė, įsigysite nertikrų draugų ir tikrų priešų.

-         Tegul Jums vis dėlto sekasi!

Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj.

-         Vis dėlto darykite gerus darbus!

Sąžiningumas ir nuoširdumas daro Jus pažeidžiamą.

-         Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!

Tai ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.

-         Vis dėlto kurkite!

Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali Jus be perstojo atakuoti, jei šiems padedate.

-         Vis dėlto padėkite!

Atiduodami pasauliui ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi.

-         Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!“

-          

Iš Motinos Teresės knygos

„Visai paprastas kelias“http://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/skaidrumas-raktas-i-gerove-231-611551#.VxDMuX8_OVA.gmail
Tiems, kas domisi naujienomis iš viso pasaulio:

 https://www.youtube.com/watch?v=jz15uEoWup0&feature=em-subs_digest-vrecs
Algimantas Matulevičius kviečia susipažinti:

Tai dabartinės valdymo sistemos šūkis. Ne kartą girdėtas iš Prezidentūros, Prokuratūros, STT, FNTT,...

 

Pradėjome manau labai naudingą Lietuvai darbą, įsikūrė Skaidraus verslo institutas. Žengiame pirmuosius žingsnius. Kai kurios mūsų
nuostatos yra šiame straipsnyje. Manau žinote, kaip šioje skandalų kultūroje sunku pakliūti į viešumą. Prašau Jūsų surasti laiko perskaityti ir
išsiusti nuorodą savo pažystamiems , bei patalpinti savo socialniuose tinklapiuose. Būsiu Jums dėkingas.

 


http://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/skaidrumas-raktas-i-gerove-231-611551#.VxDMuX8_OVA.gmai


Tai neįmanoma - pasakė Priežastis.
Tai beprotiška - pastebėjo Patirtis.
Tai beprasmiška - atkirto Išdidumas.
Pabandyk - pasakė Svajonė...

 

 JOS EKSELENCIJAI PREZIDENTEI,

                                     SEIMUI

                              IR VYRIAUSYBEI

 

                 Į VISUS LIETUVOS ŽMONES,

 

Moteris – tai skamba išdidžiai, moteris – tai saulės spindulys, tai Meilė, Motinystė, tai Švelnumas ir
Gerumas – tai Gyvenimo pilnatvė. Moters Diena – tai Pavasaris, tai Daina Meilei ir Džiaugsmui.
MOTERIS – TAI PREZIDENTĖ, MOTERIS – TAI KAIMO MOČIUTĖ IR MINISTRĖ...

Tai padarykime tą DIENĄ – NEDARBO DIENA!

Moters dieną švenčia viso pasaulio moterys!

Kviečiu visus Lietuvos žmones pasirašyti šią peticiją,
kurią įteiksime mūsų Prezinentei, Seimui ir Vyriausybei,
kad įteisintų šį mūsų teikimą IR IŠPILDYTŲ ŠIĄ MŪSŲ SENĄ SVAJONĘ!

 

Klaipėda, 2013-03-11.

Norintiems pasirašyti: http://www.peticijos.lt/visos/71140
 

 

 

 

 
                                        
 
 
 
 
                             
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

              

                                               

                  

 

 

 

 


pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS