LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
                       NACIONALINIS SUSITARIMAS „KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ"
 
2016 metai, VILNIUS, ROtušė

 Mes, Lietuvos pilietinio sambūrio „Nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų“ dalyviai, 

v  pripažindami, kad Lietuvos valstybė susiduria su vis sunkiau prognozuojamais globalinio pasaulio iššūkiais, į kuriuos
įmanoma konstruktyviai atsakyti tik glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Sąjungos ir kitomis  pasaulio šalimis;

v  jausdami atsakomybę už Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos bei visų čia gyvenančių tautinių bendrijų likimą, lietuvių
kalbos, kultūros ir istorinio palikimo išsaugojimą ir perdavimą ateinančioms kartoms;

v  matydami kritinę Lietuvos demografinę bei moralinę būklę, rimtą pavojų lietuvių tautos ir jos kultūros išlikimui ir
valdymo institucijų neadekvačius veiksmus, o kartais ir vengimą ryžtingai apsispręsti;

 

įsipareigojame:

 

v  sutelkti visas visuomenines pajėgas, kad politikai, sekdami Estijos pavyzdžiu,  įtvirtintų Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje nuostatą visiems laikams išsaugoti lietuvių tautą, lietuvių kalbą,  Lietuvos kultūrą ir nepriklausomą
Lietuvos valstybę;

v  pritariant šešių parlamentinių politinių partijų susitarimui dėl emigracijos suvaldymo, išreikalauti, kad tokį susitarimą
pasirašytų visos Lietuvos politinės partijos ir politiniai judėjimai ir nedelsiant būtų imtasi veiksmų, jog būtų parengta
ir įgyvendinta Respublikos Vyriausybės Lietuvos demografinės būklės atkūrimo programa, apimanti reemigracijos,
savižudybių prevencijos, mirtingumo mažinimo, vaikų gimimų skatinimo, šeimų stiprinimo ir paramos teikimo, dingusių
vaikų paieškos
, kovos su alkocholizmu ir narkomanija bei kitas panašias programas,

v  pritariant Prezidentės kampanijai „Už saugią Lietuvą“, pasiekti, kad  svarbiausiais valdžios uždaviniais taptų: grėsmingo
atotrūkio tarp valdžios ir visuomenės įveikimas, teisingumo ir pagarbos kiekvienam žmogui užtikrinimas, žmonių
tarpusavio santykių humanizavimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, savivaldos ir tiesioginės demokratijos
stiprinimas;  

v  raginti Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę papildyti Lietuvos valstybės raidos strategiją nuostata,
skelbiančia masinės gyventojų emigracijos suvaldymą ir demografinės būklės atstatymą  pagrindiniu valstybės valdžios 
prioritetu
;

v  tęsiant asociacijos „Consilia academia“, Lietuvos kultūros kongreso, Lietuvai pagražinti draugijos, Lietuvos mokslų
akademijos, Etninės kultūros globos tarybos 2003 m. pradėtą darbą,

organizuoti vieningai veikiantį visuomeninį Komitetą „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, kuris būtų pasiryžęs,
bendradarbiaudamas su valdžios institucijomis, žiniasklaida, meno ir mokslo įstaigomis, religinėmis ir kitomis
visuomeninėmis organizacijomis,

vykdyti reguliarią visuomeninę kontrolę, kaip yra rengiama ir įgyvendinama valstybinė demografinės būklės
atkūrimo programa,

telkti visuomenę bei jos organizacijas imtis Valstybės demografinės būklės atkūrimo iniciatyvų,

skatinti, viešinti ir remti ikimokyklinio vaikų ugdymo ir valstybės švietimo įstaigas,  labiausiai stiprinančias
dorovinius bendrabūvio pagrindus, mažinančias patyčias, ugdančias  pilietiškumą, patriotizmą ir pagarbą savo Tėvynei.

v  pratęsti užsimezgusius susitarimus iš viršaus ir apačios tokiu būdu, kad jie kuo greičiau apimtų visą šalį, visas
profesines bei bendrų interesų grupes (švietimo, mokslo ir kitas kultūros įstaigas, meno, mokslo ir technikos kūrėjų
organizacijas, žiniasklaidos tinklus, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir kitas pilietiškai brandžias
visuomenines organizacijas, visus sąmoningus piliečius) ir virstų tikru Nacionaliniu (visos tautos) susitarimu, galinčiu
ne tik kontroliuoti valdžios institucijas, bet ir tautos išnykimo akivaizdoje sutelkiančiu tokiam bendravimui ir
bendradarbiavimui, kuris:

                     nuslopintų išplitusį agresyvumą, abejingumą bei įtarumą, atgaivintų bendrų interesų supratimą, tarpusavio
pasitikėjimą bei pagarbą
, teisingumo ir orumo jausmus,

                    sustiprintų pilietinę atsakomybę,

                    paskatintų solidarų veikimą ir visus  tuos dalykus paverstų mūsų gyvenimo bei praktinės veiklos principais,
būtinais ne tik tam, kad visų mūsų bedrabūvis pasidarytų šiltesnis ir bendruomeniškesnis, bet ir įstengtume pasirūpinti lietuvių tautos išlikimu.

 

Asociacija „Consilia academica“

Lietuvos kultūros kongresas

Lietuvai pagražinti draugija

Etninės kultūros globos taryba

Lietuvos žmogaus teisių asociacija

Nepartinis demokratinis judėjimas

Piliečių gynimo paramos fondas

Nacionalinė vartotojų federacija

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija

Lietuvos Helsinkio grupė

Lietuvos moksleivių sąjunga

 Tai Lietuvos pensininkų susivienijimo facebook adresas

https://www.facebook.com/Lietuvos-pensinink%C5%B3-susivienijimas-1081364201891592/info?tab=page_info&section=web_address

Laikraštėlį su nuotraukomis galite skaityti paspaudę ant nuorodos.

 visi laikraštėliai:  https://drive.google.com/folderview?id=0B9scuKv4QwYsZXJING5OaXV1WjA&usp=drive_web

 


ATSILIEPIMAS:
Nuostabus laikraštėlis, todėl, kad Jūs nevengiate rimtų žmonių spausdinti straipsnius.
Mano, kaip spaudoje ir televizijoje dirbusio, neperkraukite, kad "daug." Geriau pasilikite kitam leidinėliui,
kad su meile lauktų kito. Darbuokitės. Pagarbiai, buvęs kardinolo V. Sladkevičiaus sekretorius,
LR kariuomenės vyr. kapelionas maj. A. Bulotas. Sėkmės Jums ir Jūsų bendruomenei
 


Kartais manęs žmonės klausia: kas ta Lietuvos pensininkų susivienijimo asociacija, kam ji reikalinga -
tai parašiau trumpą tos organizacijos apibudinimą: Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė.

 
MŪSŲ ŠŪKIS: VIENYBĖ - MŪSŲ JĖGA!

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (Liet.PS)
   Tikslai: Liet.PS valstybinėse valdžios institucijose atstovauja Lietuvos visuomenę,  
tame tarpe ir pensininkus
ir aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos visuomeniniame
viešajame gyvenime, siekdama kartų solidarumo ir bendradarbiavimo.
Lietuvos Respublikos teisinėmis priemonėmis gina Lietuvos Respublikos piliečių,
pagyvenusių žmonių – pensininkų ir neįgaliųjų konstitucines teises, padeda Lietuvos
 Respublikos Seimui ir Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti bendrąją socialinę politiką
ir užtikrinti socialinį saugumą. Bendradarbiauja su savivaldybėmis ir jų Tarybomis.

 Veiklos programa trumpai:
                                                                                                    
1.Siekti, kad visos gyventojų socialinės grupės būtų vienodai vertinamos ir gerbiamos:
 t.y. sprendžiant jų problemas , būtų kviečiami į jų svarstymus, kad kreipiantis į įvairias
valdžios institucijas   būtų paruošti laiku ir išsamūs atsakymai į pateiktus klausimus
neišsisukinėjant, o aiškiai ir tiksliai.
2.Ruošti siūlymus ir projektus, nukreiptus vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo
visuomenės gyvenime plėtrai ir išvystymui, jų socialinei aprėpčiai užtikrinti ir 
galimybėms jiems saugiai gyventi.                                                                            
3.Siūlyti esmines socialinio draudimo sistemos pertvarkas, kad Lietuvos Respublikos
Seimas ir Vyriausybė nustatytų tokį teisinį reglamentavimą, kuris apibrėžtų minimalias
 socialines garantijas visoms gyventojų grupėms, skatintų ilgesnį asmenų  dalyvavimą
darbo rinkoje, kad būtų užtikrintas pakankamas pragyvenimo lygis ypatingai – senatvėje
ar neįgalumo atveju, kad socialinio aprūpinimo sistema būtų patikima ir veiksminga,
tenkinanti įmokų mokėtojų teisėtus lūkesčius ir kad senatvė būtų ori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4. 4.Rūpintis, kad valstybė užtikrintų vyresnio amžiaus žmonių, gerovę ir sveikatą, kad
jiems būtų prieinamos ir teikiamos būtinos socialinės paslaugos, kad kiekvienas pensinio amžiaus
sulaukęs žmogus turėtų teisę į nemokamą, nors metuose kartą, profilaktinį sveikatos patikrinimą,
kad būtų garantuota teisė į sveiką gyvenimą ir tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas,
neribojant amžiaus.
                                                                                                                                            
 5.Siekti, kad būtų nepažeistas konstitucinis Lietuvos
 piliečių lygybės principas, kad
aktyviems vyresnio amžiaus žmonėms
būtų sudarytos visavertės sąlygos dalyvauti
politinėje, socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje veikloje, kad aktyvūs pensinio amžiaus
žmonės panaudotų savo žinias ir sugebėjimus prasmingai.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.Siekti, kad būtų galimybė visoms visuomeninėms organizacijoms siūlyti savo
kandidatus į visų    lygių valdymo struktūras.                                                                                                                                                                                            
7.Pasirūpinti vienišais neįgaliais pensininkais, kurie dabar yra pasmerkti mirčiai
vienatvėje, kad socialinis aptarnavimas jiems būtų nemokamas, o pensijos prilygintos MMA.
8.Rengti pasitarimus, susirinkimus ir konferencijas, rengti peticijas, įstatymų nustatyta
tvarka.        
9.Teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei dėl pensinio amžiaus
sulaukusių Lietuvos piliečių, nepamirštant ir kitų gyventojų grupių
,

socialinio aprūpinimo, sveikatos ir lengvatų sistemos reformos ir dėl žuvusių už

Tėvynės laisvę Lietuvos partizanų, politinių kalinių ir tremtinių atminimo
įamžinimo.
                              
 TAPKITE MŪSŲ NARIAIS IR PRISIDĖSITE PRIE MŪSŲ GYVENIMO GERINIMO !!!


2015 m. vasarą Lietuvos Respublikos kultūros ministerija paskelbė Kultūros ministro
įsakymą Nr. ĮV-445, „Dėl 2017, 2018, 2019 metų projektų „Lietuvos kultūros sostinė“
eiliškumo nustatymo“.
 Šiuo įsakymu patvirtintas 2017 m. planuojamas įgyvendinti Klaipėdos miesto
savivaldybės projektas „Klaipėda – neužšąlantis kultūros uostas“.
 
2017 m. skelbiant Klaipėdą neužšąlančiu kultūros uostu norima pabrėžti miesto
aktyvumą, siekiama aktualizuoti miesto istoriją, jūrinę kultūrą, pristatyti mieste
kuriamus menus, akcentuoti miesto daugiakultūriškumą, stiprinti Klaipėdos, kaip nuolat
gyvo, aktyvaus, inovacijoms atviro ir tolerantiško miesto – neužšąlančio kultūros uosto –
įvaizdį.
 
Kviečiame susipažinti su Kultūros ministerijai pateiktu projektu bei prisidėti prie jo
įgyvendinimo.
 
 Pagarbiai
Karolina Paškevičienė
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento
Kultūros skyriaus vyr. specialistė
Tel.: (8 46) 39 61 73Klaipėdos miesto visuomenės Sveikatos Biuras dalinasi savo

nemokamomis
veiklomis bei

naudingais patarimais sveikatai stiprinti!Paskutinį rudens mėnesį džiaugsminga žinia
išsiilgusiems žiemiškų ir sveikatai naudingų pramogų – „Akropolyje“ vėl bus proga
pasipustyti pačiūžas ir skrieti ant ledo nemokamai. Lapkričio mėnesį iš namų vilios zumba
skirta damoms, rytų sveikatingumo mankšta tiems, kurie tiki įkvepiančia rytų kultūros
galia, galimybė pasinerti į muzikos garsų jūrą su studijos “Grock” entuziastais – tai tik keli
pasiūlymai iš lapkričio mėnesio nemokamų veiklų kalendoriaus “Ir kūnui, ir sielai”,
skirto pajūrio gyventojams. Registracija į veiklas prasideda nuo lapkričio 2 d.
 
Veiklos grafikas spausti čia


 


 

  


 

  25/08 susitikimo Liet.PS prezidentės pranešimo tezės, spausti čia


 
Renginiai I. Simonaitytės bibliotekoje
 
Renginiai nemokami.
 
 

 
 
 
NAUJAUSIA INFORMACIJA spausti čia            Jono Markūno  Individualiai konsultacijai telef..860431355.DĖMESIO, ŠAŠKIŲ KLUBO NARIAI RENKASI KIEKVIENĄ ANTRĄ MĖNESIO ANTRADIENĮ 16:00 val.
 Bendruomenės namuose - Debreceno 48.
Atsirado žmonių, norinčių įkurti šachmatų klubą, pageidaujančius kviečiame registruotis telef. 866673965
 

  Liet.PS darbo planas
Mes renkamės  kiekvieno mėn. Pirmą antradienį  06/02, 07/07, 04/08,01/09,06/10,03/11,01/12 ...
16:00 val. BENDRUOMENĖS NAMUOSE (DEBRECENO 48). Laukiame visų NARIŲ IR BŪSIMŲ...
Kvieskime savo draugus, kaimynus pažįstamus, amžius nesvarbu - mūsų šūkis - kartų solidarumas!
Vienybė - mūsų jėga !

  
Mūsų šūkis kartų solidarumas ir  Vienybė - mūsų jėga!!!

DĖMESIO: skelbiama registracija į įvairius klubus (žiūr. psl. Artimiausi renginiai),
registruotis telefonu 866673965 arba el.paštu. 
 


##############

Checkers GameDĖMESIO, 2015 BIRŽELIO 12 ĮKURTAS, visiems pageidaujantiems, ŠAŠKIŲ KLUBAS,
KURIO NARIAI RINKSIS KIEKVIENO MĖN. ANTRĄ ANTRADIENĮ 16:00 VAL.  Yra pageidaujančių
įkurti ŠACHMATŲ KLUBĄ, GALITE REGISTRUOTIS. Renkamės "Bendruomenės namuose " Debreceno 48 :
LENTŲ IR ŠAŠKIŲ TURIME MAŽAI, GALITE ATSINEŠTI IR SAVO.
LAUKIAME VISŲ PAGEIDAUJANČIŲ, tačiau reikės tapti mūsų nariais!  

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO VEIKLOS PROGRAMA (su papildymais ir pataisymais) 
                                  2015-2016 METAMS

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO VEIKLOS PROGRAMA 2015-2016 METAMS
TIKSLAS: Asociacija vienija visos Lietuvos pagyvenusius žmones - pensininkus ir aktyviai
dalyvauja Lietuvos Respublikos visuomeniniame viešajame gyvenime, siekdama
kartų solidarumo ir bendradarbiavimo.
1.         Susivienijimas valstybinėse valdžios institucijose atstovauja Lietuvos visuomenę, tame
tarpe ir pensininkus.
2.         Susivienijimas turi tikslą dalyvauti, bendradarbiauti, stiprinti dalykinius ryšius su
visomis valdžios institucijomis: Prezidente, Seimu, Vyriausybe ir miestų savivaldybėmis,
kad visas valdžios institucijas pasiektų informacija apie paprastų žmonių poreikius, nes
valdžios institucijos yra labai nutolusios, nuo paprastų – eilinių žmonių problemų, nors turi
tarnauti juos išrinkusiems savo Tėvynės pilečiams. Siūlome Lietuvos Respublikos Konstitucijos
pataisą: "Lietuvos Respublikos Prezidentė, Seimo nariai ir Vyriausybės nariai tarnauja savo
tautai - Lietuvos žmonėms."
3.         Padėti Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti
teisingą socialinę politiką ir užtikrinti ekonominį, socialinį ir kultūrinį įvairių gyventojų
saugumą, kad kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenimas būtų orus.
4.         Socialinių reikalų ir darbo ministerijos atliekamo darbo bendroje informacijoje nematome
pensininkams skirtų renginių, problemų aptarimo, diskusijų...
5.         Siūlyti ir reikalauti pensijų kaupimo sistemos pertvarkos tokios, kad pensininkai, dalyvaujantys
kaupimo fonduose, nepatirtų praradimų ar nuostolių.
6.         Atsisakyti pensijų dalies kaupimo privačiuose pensijų kaupimo fonduose, kadangi sukauptos
įmokos juose nėra apdraustos ir yra didelė rizika senatvėje jų netekti.
7.         Siekti, kad visos gyventojų socialinės grupės būtų vienodai vertinamos ir gerbiamos: t.y.
sprendžiant jų problemas , būtų kviečiami į jų svarstymus, kad kreipiantis į įvairias valdžios
institucijas būtų paruošti laiku ir išsamūs atsakymai į pateiktus klausimus neišsisukinėjant,
o aiškiai ir tiksliai.
8.         Siūlyti esmines socialinio draudimo sistemos pertvarkas, kad Lietuvos Respublikos Seimas ir
Vyriausybė nustatytų tokį teisinį reglamentavimą, kuris apibrėžtų minimalias socialines
garantijas visoms gyventojų grupėms, skatintų ilgesnį asmenų  dalyvavimą darbo rinkoje,
kad būtų užtikrintas pakankamas pragyvenimo lygis ypatingai – senatvėje ar neįgalumo
atveju, kad socialinio aprūpinimo sistema būtų patikima ir veiksminga, tenkinanti įmokų
mokėtojų teisėtus lūkesčius ir kad senatvė būtų ori. 
9.         Sekti, kad būtų nepažeistas konstitucinis Lietuvos piliečių lygybės principas, kad aktyviems
vyresnio amžiaus žmonėms būtų sudarytos visavertės sąlygos
dalyvauti politinėje, socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje veikloje, kad aktyvūs pensinio
amžiaus žmonės panaudotų savo žinias ir sugebėjimus prasmingai.
10.        Siekti, kad būtų galimybė visoms visuomeninėms organizacijoms siūlyti savo kandidatus
į visų lygių valdymo struktūras.
11.           Pasirūpinti vienišais neįgaliais pensininkais, kurie dabar yra pasmerkti mirčiai vienatvėje,
kad socialinis aptarnavimas jiems būtų nemokamas, o pensijos prilygintos toms, kuriuos
skirtos vieno iš sutuoktinio netekimo atveju.
12.             Rengti pasitarimus, susirinkimus ir konferencijas, rengti peticijas, įstatymų nustatyta
tvarka teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei dėl pensinio amžiaus
sulaukusių Lietuvos piliečių, nepamirštant ir kitų gyventojų grupių, socialinio aprūpinimo,
sveikatos ir lengvatų sistemos reformos ir dėl žuvusių už Tėvynės laisvę Lietuvos partizanų,
politinių kalinių ir tremtinių atminimo įamžinimo.
13.             Prieš rinkimus išsamiai aptarti siūlomas kandidatūras ir spręsti dėl vieningo kandidatų
visų lygių rinkimuose palaikymo, kad būtų renkami asmenys savo nuopelnais įrodę, kad
sugeba rūpintis Lietuvos žmonėmis, turintys idėjų ir kompetencijos.
14.              Kurti filialus visoje Lietuvos teritorijoje ir vystyti bendradarbiavimo politiką, remiantis
visų kartų solidarumo principu.
15.               Kreiptis į Lietuvos piliečius užsienyje, įtraukiant juos ir jų vaikus į visuomeninę veiklą
Lietuvoje.
 
Klaipėda – 2015-07-06.

   

Tai mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimo steigėjai:
Jonas Kazimieras Burdulis, Aldona Birutė Jankevičienė
ir Aldona Marija Gedvilienė (iniciatorius).


Posėdžiauja Liet.PS Taryba, svečiuose gerb. Irena Linkauskienė


  Liet.PS darbo planas
Mes renkamės  kiekvieno mėn. Pirmą antradienį  06/02, 07/07, 04/08,01/09,06/10,03/11,01/12 ...
16:00 val. BENDRUOMENĖS NAMUOSE (DEBRECENO 48). Laukiame visų NARIŲ IR BŪSIMŲ...
Kvieskime savo draugus, kaimynus pažįstamus, amžius nesvarbu - mūsų šūkis - kartų solidarumas!
Vienybė - mūsų jėga !

 Mūsų Liet.PS Tarybos posėdis
Trečias antradienis 18/08, 15/09, 20/10, 17/11,15/12  16:00 val.
 Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos posėdis vyks tuo pačiu adresu Debreceno 48
Mūsų šūkis kartų solidarumas ir  Vienybė - mūsų jėga!!!  
Numatoma
TARYBOS POSĖDŽIO DIENOTVARKĖ, laukiame papildymų:

Lietuvos Pensininkų Susivienijimo Tarybos posėdžio DARBO PLANAS
             DIENOTVARKĖ
1.      Atvykusių svečių prisistatymas. 16:10 – 16:20.
2.       KREIPIMASIS į Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę 16:20 – 16:30.
3.      Pasiūlymai, pasisakymai, pataisymai. 16:30 – 17:00.
4.      Liet.PS VEIKLOS PROGRAMOS PROJEKTAS 2015-2016 metams. Apklausos rezultatų pristatymas, pranešėjas Janina Žemaičiūnienė.
17:00 – 17:10.
5.      Pasisakymai, papildymai, pataisymai. 17:10 – 17:20.
6.      BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS: pranešėjas advokatė Indrė Butvilė MMK. 17:20 – 17:30.
7.      Pirmo kandidato į bendradarbiavimo narius prisistatymas: pranešėjas VŠI „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“ Klaipėdos filialas,
direktoriaus pavaduotoja Žana Majauskaitė (direktorius Edgaras Bernotas). 17:30 – 17:45.
8.      „Žaliųjų“ forumo rezoliucijos pristatymas. 17:45 – 18:00.
9.      NUTARIMAS. 18:00 – 18:10.
10. Pranešimas dėl Atgimimo aikštės, pranešėjas Virginijus Partaukas. 18:10 – 18: 20.
11. Rezoliucija dėl Atgimimo aikštės. 18:20 – 18:30.
12. Susirinkimo reziumė Liet. PS prezidentė. 18:30 – 18:40.
 
NUTARTA: nustatyti, kad stojamojo įnašo dydis bus 5 Eur, o nario mokestis bus 6 Eur per metus,(po 0,50 cnt. už mėnesį), 
kad nario mokestis bus mokamas kartą per kalendorinius metus, iki kiekvienų metų vasario 28 d.
 
 
 
 
 

 
 

 
visi esate kviečiami dalyvauti visuose renginiuose, kurie skelbiami tos
svetainės psl. "Artimiausi renginiai"
 
 

SVARBU SUPRASTI - VIENYBĖJE MŪSŲ JĖGA! 
 

 
 

VISI KARTU KŪRĖME MŪSŲ ORGANIZACIJĄ - VISI KARTU DIRBSIME TOLIAU VIS KVIESDAMI NAUJUS!!!
 PASIRAŠIUSIEJI JAU AUTOMATIŠKAI TAMPA NARIAIS
 belieka tik UŽPILDYTI ANKETĄ IR  SUMOKĖTI STOJAMĄJĮ IR NARIO MOKĘSTĮ...

 
Donatas Šulcas
Europos sąjungoje yra 28 valstybės. Tenka konstatuoti, kad Lietuva pagal įvairius vertinimo kriterijus Europos sąjungoje užima priešpaskutinę arba paskutinę vietą.
Užimame paskutinę vietą visuomenių būklės reitinge, kurį sudaro gyvenimo ilgumas, kūdikių mirtingumas, savižudybės, skyrybos, visuomenės turtinis
susiskirstymas, gyvenimo sostinėje kokybė, pasitenkinimas gyvenimu
.Plačiau....    http://lztss.lt/straipsniai-1
TAI NUOTRAUKOS IŠ STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO....(nuotraukos A.M.Gedvilienės)

DĖMESIO: LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS JAU VEIKIA:
RENKAMĖS KIEKVIENO MĖNESIO PIRMĄ ANTRADIENĮ 16 VAL
pradedant sausio 6 dieną "Trobos" kavinėje Debreceno 61
Artimiausias susitikimas 05/05 16:00 val. tuo pačiu adresu.
Kviečiami visi pensininkai.
Įkurta nauja organizacija, kurios tikslas suvienyti įvairių kartų įvairius žmones.
Brangieji, kurkite grupeles kiekviename mieste, kiekvienoje gyvenvėtėje, greitu
laiku visus sukviesime į Klaipėdą. Mes, steigėjai, tikime mūsų tikslo svarba ir
reikalingumu. Būkime visi aktyvūs ir mūsų gyvenimas pasikeis į gerą: sumažės
išvažiuojančių, padaugės sugįštančių, sumažės savižudybių...

TIKSLAI TRUMPAI:
Asociacija vienija visos Lietuvos pagyvenusius žmones - pensininkus ir aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos
visuomeniniame viešajame gyvenime, siekdama kartų solidarumo ir bendradarbiavimo. Lietuvos Respublikos
teisinėmis priemonėmis gina Lietuvos Respublikos piliečių, pagyvenusių žmonių - pensininkų ir neįgaliųjų
konstitucines teises, padeda Lietuvos Respublikos seimui ir Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti bendrąją
socialinę politiką ir užtikrinti socialinį saugumą. Bendradarbiauja su savivaldybėmis ir jų Tarybomis.
Bendras STEIGIAMOJO susirinkimo salės vaizdas...

 


            Tai žmogus, kuris gali išgelbėti pasaulį, daugiau informacijos rasite knygoje:
"Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti"
Jo darbai verti Nobelio premijos!!!


SENJORŲ DĖMESIUI – VAIKŠČIOJIMO GRUPĖS GRĮŽTA!
Kaip žinia, 2015 – ieji metai paskelbti Senjorų metais, tad turime Jums puikią naujieną – kartu su kalendoriniu
pavasariu vėl bus buriamos vaikščiojimo grupės su dar įvairesne bei įdomesne programa, kurią specialiai parengėme
Jums, mieli senjorai!
Patogi apranga, pozityvus nusiteikimas ir skambutis kaimynei ar bičiuliui, kad su kompanija būtų smagiau -
tai visa, ko reikia norint prisijungti prie senjorų vaikščiojimo grupių užsiėmimų.
Užsiėmimai nemokami, o pajudėjimo gryname ore, pabendravimo su bičiuliais nauda - didžiulė.
Užsiėmimų metu ne tik smagiai pasivaikščiosime gaiviame pušyno ore, bet ir supažindinsime jus su lengvai
atliekamais įvairiais tempimo, koordinacijos ir jėgos pratimais, kuriuos galėsite pritaikyti individualiose mankštose.
Tad kviečiame visus norinčius kiekvieną trečiadienį 16.00 val. atvykti į užsiėmimus.
Lauksime Jūsų Klaipėdos tuberkuliozės ligoninės mašinų stovėjimo aikštelėje, esančioje adresu P. Lideikio g. 2.

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA!Registracija  vyksta tel. (8 46) 234796, mob. 8 640 93 341, el. paštu:

SVARBU
 Jei sergate, vartojate vaistus arba gydytojai jums rekomendavo riboti fizinį aktyvumą, prieš prisijungdami
prie vaikščiojimo grupių, pasikonsultuokite su gydytoju.
 
 

Ištrauka iš

 
           Asocijacijos pavadinimas – LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS .   


Mūsų organizacija pradeda savo veiklą:
IŠTRAUKA IŠ ĮSTATŲ:
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 
 
 
1.                  Asociacija „LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS“ (toliau - Asociacija) yra
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - 
 asociacija. Susivienijimas – tai nepriklausoma, savanoriška asociacija,
kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu,
Asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais.
2.                  Susivienijimas turi savo atributiką: vėliavą, emblemą ir savo šūkį:
“VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!”. Antspaudą su pavadinimu, savarankišką balansą,
atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankuose,
gali turėti sąskaitas ES ar kitų valstybių bankuose. Susivienijimas už savo prievoles
atsako visu jai priklausančiu turtu.
3.                  Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
. 4.                  Asociacijos finansiniai metai prasideda kiekvienų metų sausio 1 d., o baigiasi
kiekvienų metų gruodžio 31 d.                                                                                                                                                                     II SKYRIUSASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
4.1.       Asociacija vienija visos Lietuvos pagyvenusius žmones – pensininkus ir aktyviai
dalyvauja Lietuvos Respublikos visuomeniniame viešajame gyvenime, siekdama kartų
solidarumo ir bendradarbiavimo.
4.2       Lietuvos Respublikos teisinėmis priemonėmis gina Lietuvos Respublikos piliečių,
pagyvenusių žmonių – pensininkų ir neįgaliųjų konstitucines teises, padeda Lietuvos
Respublikos seimui ir Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti bendrąją socialinę politiką
ir užtikrinti socialinį saugumą. Bendradarbiauja su savivaldybėmis ir jų Tarybomis.
4.3. Asociacija atstovauja Lietuvos Respublikos pagyvenusių žmonių – pensininkų
interesams, bendradarbiauja su profesinėmis sąjungomis, neįgaliųjų organizacijomis
ir kitomis organizacijomis, kurios padeda spręsti pensininkų problemas.
4.4.      Telkia visas pagyvenusių žmonių – pensininkų organizacijas bendrų tikslų
įgyvendinimui, kad aktyviausiems vyresnio amžiaus žmonėms būtų sudarytos
visavertės sąlygos dalyvauti darbinėje, politinėje, socialinėje, ekonominėje,
kultūrinėje veikloje, kad tie žmonės būtų aktyvūs ekonominės ir socialinės plėtros
proceso dalyviai, kad lygiai su kitais galėtų pasinaudoti galimybėmis viešam gėriui
sukurti.
4.5.     Stebėti, kad valstybė užtikrintų vyresnio amžiaus žmonių – pensininkų ir neįgaliųjų
gerovę ir sveikatą, kad jiems būtų prieinamos ir būtinos socialinės paslaugos,
kad kiekvienas pensinio amžiaus sulaukęs žmogus turėtų teisę į nemokamą
profilaktinį sveikatos patikrinimą, kad būtų garantuota teisė į sveiką gyvenimą.
4.6.   Pagrindinis Susivienijimo veiklos uždavinys – visos Lietuvos pensininkų vienybė
ir pagalba vieni kitiems, atstovauti valdžios įstaigose pagyvenusiems žmonėms –
pensininkams, neįgaliems, kad valstybinėse valdžios įstaigose nebūtų pažeisti
jų interesai, kad būtų tikras valdžios ir tautos dialogas, kad valstybės vardu
priimant sprendimus dėl pensininkų reikalų nepamirštų, kad jie yra pilnateisiai
savo šalies piliečiai ir būtų pakviesti į svarstymus.
4.7.       Esant reikalui telkti visas pagyvenusių žmonių, pensininkų organizacijas, rengti
peticijas, naudodamiesi konstitucine įstatymų iniciatyvos teise, organizuoti parašų
rinkimą konkretiems įstatymų projektams. 
4.8..Siekdama savo tikslų Asociacija turi teisę:                                                                                                                                  
4.9.      atstovauti Asociacijos narių interesams;
4.10.   vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja
Asociacijos įstatams bei juose numatytiems tikslams;
      4.11.    pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
      4.12.    samdyti fizinius ar juridinius asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
4.13. Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka     teikti bei gauti
paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių
fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų. Lietuvos Respublikos Labdaros ir
paramos įstatymo nustatyta tvarka
4.14. Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis Asociacijos
veiklą. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, naudoja juos davusio asmens
nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė ir tikslai neprieštarauja
Asociacijos tikslams. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo
nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose nustatytiems, tikslams.
4.15.   rengti bei teikti projektus finansavimui pagal valstybines ir/ ar savivaldybių ar kitų
fondų remiamas programas gauti, įgyvendinti projektus ir/ ar dalyvauti kitų asociacijų
rengiamų projektų įgyvendinime.
III SKYRIUS. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1.            Asociacijos nariais gali būti Asociacijos veiklos tikslams prijaučiantys veiksnūs fiziniai
asmenys nuo 18 metų ir vyresni, nepriklausomai nuo jų tautybės ir/ ar pilietybės
,
amžiaus, (galioja kartų solidarumo principas), taip pat juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų
registravimo ir/ ar veiklos vykdymo valstybės, pateikę Asociacijos vadovui prašymą
įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta
tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį.
5.2.             Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos
narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
6.                 Asociacijos narių teisės:
6.1.            dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
6.2.            naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
6.3.            susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos
veiklą;
6.4.            bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikus Asociacijos vadovui raštišką pranešimą. Tokiu
atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos
lėšos ir turtas negrąžinami;
6.5.            kitas teisės aktuose nustatytas teises.
7.                 Asociacijos narių pareigos:
7.1.            laikytis Asociacijos įstatų;
7.2.            vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
 
7.3.            dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.
  Jeigu turite kokių nors pasiūlymų, pataisymų, rašykite adresu:
 
                                      

  “LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO“ NARIUS KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI!


                                                  

 

 
 

SUSIVIENIJIMO NARIŲ DĖMESIUI: kiekvieno mėnesio pirmas antradienis visų mūsų susirinkimas
16:00 val. "Trobos" kavinėje;
PASTABA: pranešu Jūsų žiniai, kad viena ar kita kavinė leidžia mums
rinktis su sąlyga, kad kiekvienas ką nors užsisakys - tokia sutarties sąlyga. 
Trečias kiekvieno mėnesio antradienis -
Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos posėdis 16:00 val. Tiltų 18.

IŠTRAUKA IŠ STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO:  SVEIKINKIME VIENI KITUS -
ŠIANDIEN MES JAU TEISĖTA ORGANIZACIJA!!!
ŠITA DATA 2015-03-10 MŪSŲ GIMIMO DATA!!!
Mūsų Liet.PS jau turi savo rekvizitus, pageidaujantiems paaukoti 2%
galite pervesti kodas 303871378 atsiskaitomosios saskaitos Nr. ir valiuta
Nr. LT245015400014001975 EUR, USD.

Tai mūsų tikroji emblema, kuri sukurta bendradarbiaujant su
gerb. dizaineriu - Vytautu Astrausku, kuris "Švyturio" arenoje parodos metu pasiūlė savo pagalbą,
labai jam dėkui.
Emblemos ženklų paaiškinimas:
Emblemos viduryje - gyvybės žiedas, kuris nuspalvintas - lietuviška etnografine bordine spalva, 
laivelis ant bangų - tai įkūrimo vietos - Klaipėdos mažytis simbolis, geltonas fonas - tai saulė - viso ko
gyvybės simbolis, laurų vainikas skirtas Lietuvos samoningų susivienijusių  žmonių garbei!DĖMESIO VISI VIEŠI RENGINIAI SKELBIAMI PSL. "ARTIMIAUSI RENGINIAI" GALIOJA  VISIEMS PENSININKAMS!


pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS